Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 Phòng GD&ĐT Phù Ninh, Phú Thọ năm học 2016 - 2017

Gửi bởi: loigiaihay vào ngày 2017-01-11 11:23:34
Nội dung
Doc24.vnPHÒNG GIÁO VÀ ĐÀO PHÙ NINHỤ ẠĐ THI CH SINH GI NĂM 2016Ề 2017Môn: Đa lýịTh gian: 150 phút (không th gian giao đ)ờ ềI. PH TR NGHI M: 8,0 đi (m câu đúng đc 0,5 đi m)ể ượ ểThí sinh ch nh ng đáp án đúng và vi qu vào gi thi (Ví Câu 1: …)ọ ụCâu 1. Trên có là 1/1.500.000, dài gi hai đa danh là 6cm thì trênộ ịth đa kho ng cách gi hai đa danh đó là:ự ịA. 6km B. 9km C. 60km D. 90kmCâu 2. Ph bi Vi Nam trong Bi Đông ti giáp vùng bi nh ngầ ữqu gia: ốA. Trung Qu c, Campuchia, Thái Lan, Malaixia, Inđônêxia, Xingapo, Brunây, Philippin,ốÔtrâyliaB. Trung Qu c, Campuchia, Thái Lan, Malaixia, Inđônêxia, Xingapo, Brunây,ố Philippin,LàoC. Trung Qu c, Campuchia, Thái Lan, Malaixia, Inđônêxia, Xingapo, Brunây, PhilippinốD. Trung Qu c, Campuchia, Thái Lan, Malaixia, Inđônêxia, Xingapo, PhilippinốCâu 3. tiêu Hi ASEAN là:ụ ộA. tác phát tri kinh Châu Áợ ủB. Gi ng hòa bình, an ninh, đnh khu c, cùng nhau phát tri kinh xã iữ ộC. Xây ng liên minh quân ng nhự ạD. tác ngăn ch các bên ngoài khu nh vùng bi n, đo.ợ ướ ảCâu 4. Bi Đông ta là bi ng đi kín, vì:ể ướ ươ ốA. Đc bao phía đa Châu và Châu Mượ ỹB. Đc bao phía đa Châu Á, Châu và Châu Đi ngượ ươC. Đc bao phía đa Châu Á, các qu đo: Philipin, Malaixiaượ ,Inđônêxia, ch thông Thái Bình ng ng nh ng eo bi pỉ ươ ẹDoc24.vnC. Inđônêxia, ch thông Thái Bình ng và ng ng nh ng eo bi nỉ ươ ươ ểh pẹCâu 5. Công ty Formosa gây ra môi tr ng nghiêm tr ng, làm ch tự ườ ấth ng, gây thi kinh xã i, môi tr ng bi n; nh ng đn điườ ườ ưở ờs ng ng dân, an ninh, tr an toàn xã cho nh mi Trung:ố ườ ềA. Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Qu ng Tr Th Thiên Huả ếB. Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Qu ng Tr Ngh Anả ệC. Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Ngh An, Thanh Hóaả ệD. Hà Tĩnh, Ngh An, Thanh Hóa, Qu ng Tr .ệ ịCâu 6. Ch ng cu ng ta đang đc nâng cao, bi hi nào sau đây làấ ượ ướ ượ ệsai:A. ng bi ch nâng lênỉ ườ ữB. ng lao đng thay đi theo ng tích cơ ướ ựC. Thu nh bình quân đu ng tăngậ ườD. Ng dân đc ng các ch xã n.ườ ượ ưở ơCâu 7. Nguyên nhân quan tr ng nh đn đi thay to nông nghi pọ ện ta trong nh ng năm Đi là ướ ớA. Đng đi trong nông nghi pườ ệB. Nông dân cù lao đngầ ộC. Khí thu iậ ợD. Đt đai màu mấ ỡCâu 8. Ngành công nghi ch bi ng th c, th ph các phân ngànhệ ươ ồchính:A. Ch bi ph tr ng tr t;ế ọB. Ch bi ph chăn nuôi, th ph đông nh, p…ế ộC. Ch bi th nế ảD. Ch bi mây, tre đan xu kh u.ế ẩDoc24.vnCâu 9. dân theo tu ta đang có thay đi nh sau:ơ ướ ưA. tr em gi xu ng;ỉ ốB. ng trong tu lao đng tăng lênỉ ườ ộC. ng trên tu lao đng tăng lênỉ ườ ộD. đu đúng.ấ ềCâu 10. ta trong các có ướ ướA. dân cao nh th gi iậ ớB. dân khá cao trên th gi iậ ớC. dân cao trên th gi iậ ớD. đu sai ềCâu 11. Các vùng lãnh th ta có dân cao dân trung bìnhổ ướ ốc c: ướA. Đng ng sông ng ồB. Đng ng sông Long ửC. nh Phú Thỉ D. Trung và Duyên mi Trung. ềCâu 12. Ho đng ch trung thành ph và th xã nhi khu cạ ựnông thôn do A. Dân trung đông và kinh phát tri khu nông thônư ựB. Giao thông phát tri nậ ơC. Thu nh bình quân đu ng cao nậ ườ ơD. Có nhi ch nề ơCâu 13. Cây chè Trung du và mi núi chi tr ng di tích và nở ảl ng so là do ượ ướA. Th nh ng và khí phù pổ ưỡ ợB. Các vùng khác trong không thích tr ng chèướ ồC. Ngoài cây chè không tr ng đc kì cây nào khácồ ượ ấDoc24.vnD. Ng tiêu dùng trong ch chu ng chè Trung du và mi núi .ườ ướ ộCâu 14. Vùng kinh tr ng đi thúc đy chuy ch kinh :ế ủA. Vùng Trung ộB. Vùng Tây cắC. Vùng Nam Trung ộD. Vùng Đng ng sông ng, Trung du và mi núi .ồ ộCâu 15. Trong các di văn hóa th gi đc UNESCO công nh đây, diố ượ ướs văn hóa không thu Đng ng sông ng, Trung du và mi núi phía là ắA. Hát Xoan Phú Th ọB. đô Huố ếC. Di tích Thánh đa ơD. Dân ca Quan Ninh.ọ ắCâu 16. nào không thu th nh kinh ch Trung du và mi núi phíaộ ềB ắA. Khai thác khoáng n, phát tri th đi n;ả ệB. Tr ng cây công nghi lâu năm, rau qu nhi và ôn đi;ồ ớC. Tr ng cây ng th c, chăn nuôi gia m, th n;ồ ươ ảD. Tr ng và ng.ồ ừI PH LU N: 12,0 đi m.ểCâu 1. (2,0 đi m)ểa) Hãy th hi các ngành ch ta.ậ ướb) sao nh ng đông dân thì trung nhi ho đng ch ?ạ ụCâu 2. (4,5 đi m)ểa) Phân tích nh ng đi ki phát tri ngành giao thông ta.ữ ướb) sao phát tri kinh xã mi núi ta, giao thông ph điạ ướ ảtr c?ướ ướCâu (5,5 đi m)ểDoc24.vn1. Cho ng li ệGiá tr xu ngành công nghi tr ng đi mị ể(Đn ghìn đng)ỉ ồNĂMNGÀNH 2004 2006 2009 2011 2013Công nghi khai thác nhiên li uệ 93,4 111,9 181,2 246,8 366,7Công nghi mayệ 107,4 155,3 259,1 426,9 555,4Công nghi ch bi ng th th cệ ươ ựph mẩ 134,6 264,1 428,5 640,6 1012,4(Ngu n: Website ng th ng kê Vi Nam­www.gso.gov.vn)ồ ệa. bi th hi tăng tr ngẽ ưở giá tr xu các ngành công nghi trênị ệgiai đo 2004 2013.ạb. Nêu nh xét và gi thích. ả2. Ch ng minh ngành công nghi năng ng là ngành công nghi tr ng đi m.ứ ượ ể­­­­­­­­­­­­­­­­­­H t­­­­­­­­­­­­­­­­­­ếGhi chú: Thí sinh môn Đa lý đc ng Atlat Đa lí Vi Namị ượ (Đi ki n: Atlat không có đánh ho vi thêm dung gì trong tài li u)ề ệDoc24.vnĐÁP ÁN THI SINH GI MÔN ĐA LÝ 9Ề ỚI. PH TRÁC NGHI M:Ầ Đúng câu đc 0,5 đi ượ ểCâu 8Đáp án A, B, CCâu 10 11 12 13 14 15 16Đáp án A, B, B, CCâu 1. (2,0 đi m)ểa) các ngành ch :ậ 1,0 đi mểCác ngành ch vị ụD ch tiêu dùngị ụ­ Th ng nghi p, ch ươ ụs ch aử ữ­ Khách nhà hàng.ạ­ ch cá nhân và ng ộđngồ ch xu tị ấ­ Giao thông i, ưchính vi thông.ễ­ Tài chính, tín ng.ụ­ Kinh doanh tài n, ưv n.ấ ch công ngị ộ­ KHCN, giáo c, ếvăn hóa, th thao.ể­ Qu lí nhà c, ướđoàn th và hi ểb bu cắ ộDoc24.vnb) Gi thích: ả­ ho đng và phân ngành ch ph thu ch ch vào phân các iự ốt ng đòi ch tr là phân dân ...ượ ướ 0,4 đi mể­ Nh ng thành ph th xã, các đng ng là trung đông dân, đòi nhi lo iữ ạhình ch nh ng vùng th dân ch kém phát tri n.ị 0,3 đi mể­ Hà i, TP Chí Minh là thành ph đông dân nh cũng là trung tâm ch nộ ớvà đa ng nh ta.ạ ướ 0,3 đi mểCâu 2. (4,5 đi m)ểa. Đi ki phát tri giao thông (3,0ề mể )* trí đa lí: (0,75 mể )­ Vi Nam phía đông bán đo Đông ng, trung tâm Đông Nam Á, aệ ươ ừg đt li n, thông đi ng giúp cho ta có th đy nh ngànhắ ươ ướ ạgiao thông đy các lo hình.ậ 0,25 đi mể­ tuy đng hàng qu ng sang Thái Bình ng, iằ ườ ươ ươ ạcó đng bi kéo dài 3260 km, có nhi vũng nh sâu, thu cho vi cườ ướ ệxây ng và phát tri GTVT đng bi n.ự ườ 0,25 đi mể­ trí nh trung chuy gi nhi tuy đng bay qu nên chúngằ ườ ếta có nhi đi ki phát tri GTVT hàng không.ề 0,25 đi mể* Đi ki nhiên: (1,5 mể )­ Đa hình: ị+ ph đt li n, lãnh th ta kéo dài theo ng nam, có đng ngỞ ướ ướ ằg nh liên ven bi và bi kéo dài 3260km nên vi giao thông gi cácầ ữmi c, Trung, Nam khá dàng. bi ta có nhi sông, vũngề ướ ủv nh thu cho vi xây ng các ng sâu...ị ướ 0,25 đi mể+ Đa hình ch theo ng chính: Tây Đông Nam và ng vòng cung nênị ướ ướDoc24.vnvi đia theo ng Đông Tây nhi khó khăn.ệ ướ Có nhi dãy núi ăn sát ra nề ậbi (B ch Mã, Hoành n..) nên xây ng các tuy GTVT Nam nhi khóể ềkhăn, kém.ố 0,25 đi mể­ Khí u: ậ+ Nhi cao quanh năm cho phép ho đng các ngành ta di ra sôiệ ướ ễđng su các tháng trong năm.ộ 0,25 đi mể+ Tuy nhiên ch nhi đi cũng làm cho các ph ng ti ôxy hoá, kéoế ươ ưdài gây bi có nhi bão, nhi đo đá ng ... tr giao thông bi n.ễ 0,25 đi mể­ Sông ngòi:+ ng sông ngòi ta dày đc thu cho GTVT đng sông phát tri n,ạ ướ ướ ườ ểđc bi Đng ng sông ng và đng ng sông Long. 0,25 đi mể+ Tuy nhiên, ng sông ngòi dày đc cũng làm cho ngành GTVT đng vàạ ướ ườ ộđng ph nhi chi phí cho vi xây ng u, phà..ườ 0,25 đi mể+ Mùa a, sông đy c, hi ng lũ t, làm ngh ng, đp phù saư ướ ượ ắc sông nên cũng kém vét và tu .ủ 0,25 đi mể* Đi ki KT XH:ề (0,75 đi mể )­ ta đang trong quá trình đi i, giao thông đc đu đi tr tướ ượ ướ ộb c. ướ 0,25 đi mể­ Dân đông, nhu đi n.ư ớ­ ng đô th hóa tri thúc đy phát tri ngành giao thông i.ạ ướ 0,25đi mể­ Khó khăn: 0,25 đi mể+ Thi n, ph nh kh xăng u, ng kém.ế ầ+ ch t­kĩ thu còn th p, đu ít, ph ng ti máy móc ph nh tơ ươ ừn ngoài nhi ngo .ướ ệb. phát tri kinh xã mi núi, giao thông ph đi tr tể ướ ộb (1,5ướ mể )Doc24.vn­ Các vùng núi th ng là trú các dân ít ng i. ng ch vàoườ ườ ựngành tr ng tr t, chăn nuôi, khai thác ch bi lâm n, đi ng còn nhi khóồ ềkhăn.­ kinh mi núi ph là trong tình tr ng ch phát tri n, mang tính ch tề ựcung, là ch u.ự ế­ ng kém đc bi là giao thông trong khi ti năng còn n.ơ ớ­ Vì y, phát tri giao thông mi núi thúc đy giao gi cácậ ữđa ph ng mi núi, gi mi núi đng ng, đó thúc đy kinh tị ươ ếhàng hóa.­ Khai thác các tài nguyên là th nh to mi núi, hình thành các nông lâmế ềtr ng, thúc đy phát tri nông nghi p, đô th tăng ng thu hút dân tườ ườ ừđng ng lên mi núi.ồ ề­ Thúc đy phân công lao đng theo lãnh th hình thành kinh mi núi.ẩ ềCác ho đng ch văn hóa, giáo c) cũng có đi ki phát tri n,ạ ểgi chênh ch gi các vùng, tăng ti qu phòng cho đt c.ả ướCâu (5,5 đi m)ể1. lí li u: 0,5 đi mể TĂNG GIÁ TR XU NGÀNH CÔNG NGHI PỐ Ệ(Đn %)ơ ịNămNgành 2004 2006 2009 2011 2013Công nghi khai thác nhiên li uệ 100 119,8 194,0 264,2 392,6Công nghi mayệ 100 144,6 241,2 397,5 517,1Doc24.vnCông nghi ch bi ng th th cệ ươ ựph mẩ 100 196,2 318,4 475,9 752,2* bi đẽ đng th hi tăng tr ng đy các yêu uườ ưở 1,5 đi mể* Nh xét và gi thích:ậ 2,0 đi mể­ Giá tr xu và tăng tr ng các ngành công nghi tr ng đi trên liên cị ưở ụtăng nhanh nh ng không đu gi các ngành.ư 0,5 đi mể+ Công nghi khai thác nhiên li tăng do đy nh khai thác thô, than, đi iệ ớcông ngh khai thác...(D ch ng..)ệ 0,5 đi mể+ Công nghi may tăng nhanh do th tr ng xu kh ng (n ta gia nh pệ ườ ướ ậWTO…), đi công ngh nâng cao ng…(D ch ng..)ổ ượ 0,5 đi mể+ Công nghi ch bi ng th c­th ph tăng nhanh do ngu nguyên li đuệ ươ ầvào đnh, th tr ng đu ra ng, đi công ngh thu hút đu ngổ ườ ộs xu t...(D ch ng..)ả 0,5 đi mể2. Công nghi năng ng là ngành công nghi tr ng đi ta, vì:ệ ượ ướ 1,5đi mể­ Chi tr ng cao trong giá tr xu công nghi (d ch ng).ế 0,25 đi mể­ Đc phát tri trên th nh lâu dài tài nguyên thiên nhiên: ngu khoángượ ồs than, khí dào,thu năng và các ngu năng ng khác. (d ch ng).ả ượ 0,25đi mể­ Đáp ng nhu th tr ng trong c: than, khí, đi ph cho xu vàứ ườ ướ ấsinh ho t; công nghi hoá, hi đi hoá… thô, than đu là nh ng hàng xu tạ ấkh ch mang ngu thu ngo ta.ẩ ướ 0,5 đi mể­ Góp ph thúc đy tăng tr ng và chuy ch kinh ưở phát tri aự ủcông nghi năng ng thúc đy phát tri các ngành kinh khác các t: ươ uymô ngành, kĩ thu tậ công ngh ch ng ph m, đng th thúc đy chuy chệ ượ ịc kinh .ơ 0,5 đi mểTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.