Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 Phòng GD&ĐT Đoan Hùng, Phú Thọ năm học 2016 - 2017

Gửi bởi: quanghung vào ngày 2017-01-10 09:45:30
Nội dung
Doc24.vnPHÒNG GIÁO CỤ VÀ ĐÀO OẠĐOAN HÙNG THI CH SINH GI 9Ỳ ỚTHCS HUY NĂM 2016 2017Ấ ỌMÔN: ĐA LÝỊ(Th gian làm bài 150 phút, không th iờ ờgian giao đ)ềI. PH TR NGHI (8,0 ĐI M)Ầ ỂHãy ch ph ng án đúng nh ươ (Làm vào gi thi)ấCâu 1. Đi ta :ể ướ ởA. Xã Lũng Cú, huy Đng Văn, nh Hà Giang ỉB. Xã Đt Mũi, huy Ng Hi n, nh Cà Mauấ ỉC. Xã Th nh, huy Ninh, nh Khánh Hòaạ ỉD. Xã Sín Th u, huy Mầ ường Nhé tỉnh Điện BiênCâu 2. Biên gi trên đt li ta không ti giáp qu gia nào sau đây:ớ ướ ốA. Trung Qu cố B. Thái Lan C. Lào D. Cam pu chiaCâu 3. th là:ộ ủA. ùng ước tiếp giáp với đất liền, phía trong đường cơ sở.B. ùng bi thu ch quy qu gia trên bi ng 12 lí tính đng ườ ởC. ùng bi có chi ng 200 lí tính đng .ể ườ ởD. ùng bi ng 24 lí tính đng .ể ườ ởCâu 4. Trong quá trình công nghi hóa và hi đi hóa đt thì lệ ướ ượng laođộng trong các khu vực kinh tế nước ta sẽ chuyển dịch theo hướng: A. Tăng tr ng lao đng trong khu xu công nghi p, xây ng. ựB. Gi tr ng lao đng trong khu ch .ả ụC. Tăng tr ng lao đng trong khu nông, lâm, ng nghi pầ ệD. Tăng tr ng lao đng trong khu công nghi p, xây ng và ch .ầ ụCâu 5. Khó khăn nh đi ngành khai thác th nớ ước ta là:A. Ngu tài nguyên th nồ ước ta đang ngày càng suy giảmĐ CHÍNH TH CỀ ỨDoc24.vnB. Ngu lao đng có trình còn ítồ ộC. Thi các lo tàu thuy công su và thi đánh hi điế ạD. Tinh tr ng nhi môi trạ ường tại các vùng biển ngày càng gia tăngCâu 6. Trong cấu sản lượng điện của nước ta hiện nay, tỉ trọng lớnnhất thuộc về :A. Nhi đi n, đi gió.ệ ệB. Thu đi n, đi gió.ỷ ệC. Nhi đi n, thu đi n.ệ ệD. Thu đi n, đi nguyên tỷ ửCâu 7. Khó khăn th ng xuyên đi giao kinh vùng mi núi nườ ước ta là :A. Đng đt.ộ B. Khan hi nế ước.C. Đa hình chia nh, sị ườn dốc.D. Thiên tai (lũ quét, xói mòn, tr ượt lở đất).Câu 8. Vi hình thành cệ cấu nông lâm ngư nghiệp vùng Bắc Trung Bộ tạora nghĩa nh là:ớ ấA. nên th liên hoàn trong phát tri kinh tạ ếB. Gi quy vi làm cho ngả ười lao độngC. Hình thành nên các ph th nh vùngả ủD. Giúp hình thành các mô hình xu iả ớCâu 9. nâng cao hi qu xu cây công nghi lâu năm vùng Tây Nguyên n:ể ầA. ng di tích tr ng các lo cây công nghi pở ệB. trung phát tri công nghi ch bi các ph cây công nghi pậ ệC. ng ng lở ưới giao thông giúp vận chuyển sản phẩm dễ dàngD. tr ngu cho ngỗ ười dân phát triển sản xuấtCâu 10. Đi vào Nam trên lãnh th nừ ước ta, lần lượt qua các đèo:A. Đèo Ngang, đèo Vân, đèo đèo Cù Môngả ảDoc24.vnB. Đèo Ngang, đèo Cù Mông, đèo đèo Vânả ảC. Đèo Ngang, đèo Vân, đèo Cù Mông, đèo Cả ảD. Đèo Ngang, đèo Cù Mông, đèo Vân, đèo Cả ảCâu 11. Nét đa hình vùng núi Tây là:ổ ắA. các kh núi và cao nguyên.ồ B. Có cánh cung n.ớC. Đa hình cao và nh ta.ị ướ D. Đa hình th và ngang.ị ẹCâu 12. Đt Feralit phát tri trên đá ba dan (đt ba dan) trung nhi nh ởvùng nào nủ ước ta ?A. Trung Bắ B. Tây NguyênC. Duyên Nam Trung Bả D. Đông Nam BộCâu 13. Căn vào Atlat đa lí Vi Nam (trang 25), hãy cho bi các trung tâm du chứ ịcó nghĩa qu gia nố ước ta là:A. Hà i, Phòng, Đà ng và Thành ph Chí Minhộ ồB. Hà i, Hu Đà ng, Thành ph Chí Minhộ ồC. Hà i, Đà ng, Nha Trang, Thành ph Chí Minhộ ồD. Hà i, Đà ng, Thành ph Chí Minh, Thộ ơCâu 14. Căn vào Atlat đa lí Vi Nam (trang 26), hãy cho bi trung tâm côngứ ếnghi nào sau đây không thu cộ vùng đng ng sông ng:ồ ồA. Hà iộ B. Phòngả C. Ninhắ D. Giang Câu 15. Ngành nào sau đây không đc ượ xem là ngành công nghi tr ng đi aệ ủn ta hi nay?ướ ệA. Năng ng. B. Ch bi ng th c, th ph m.ượ ươ ẩC. may. D. Luy kim.ệ ệCâu 16. vĩ tuy 16ừ 0B tr vào, gió th nh hành vào mùa đông là:ở ịA. Gió Đông th áp cao chí tuy c.ắ ắB. Gió Tây Nam th áp cao chí tuy nam.ổ ầC. Gió mùa Đông th áp cao c.ắ ựDoc24.vnD. Gió Tây Nam th cao áp ng.ổ ươCâu 17. Căn vào Atlat Đa lí Vi Nam trang 25, các trung tâm du ch có nghĩaứ ịvùng Trung du và mi núi là:ủ ộA. Long, Thái Nguyên.ạB. Long, Đi Biên Ph .ạ ủC. Long, ng Sạ ơn.D. Thái Nguyên, Vi Trì.ệCâu 18. Mùa khô mi Nam Trung và Nam sâu vì?ở ắA. Gió ch th ng tr .ậ B. Gió ch Nam th ng tr .ậ ịC. Gió Tây Nam nh Bengan th ng tr .ị D. Gió Đông hoàn toàn không nh hắ ưởngCâu 19. Căn vào Atlat Đa lí Vi Nam trang 17, hãy cho bi khu kinh ven bi nứ ểnào ưới đây không thuộc Bắc Trung Bộ?A. Vũng Áng. B. Nghi ơn C. òn La. D. Chu Lai.Câu 20. Lãnh th Vi Nam trung tâm khu châu gió mùa, là nổ ơi :A. Các kh khí ho đng tu hoàn, nh nhàng.ố ịB. Gió mùa mùa ho đng quanh năm. ộC. Gió mùa mùa đông ho đng quanh năm. ộD. Giao tranh các kh khí ho đng theo mùa.ủ ộII. PH LU (12,0 ĐI M):Ầ ỂCâu (2,0 đi m):ểD vào Atlat Đa lí Vi Nam và ki th đã c.ự ọa. Hãy cho bi nh ng bi hi nào ph ánh quá trình đô th hoá ta đang di raế ướ ễv cao nh ng trình đô th hoá còn th p.ớ b. Gi thích vì sao đô th là nả ơi dân cư tập trung đông đúc?Câu (3,0 đi m)ểDoc24.vna. vào Atlat Đa lí Vi Nam và ki th đã c, hãy nh xét và gi thích phânự ựb trâu, bò, nố ước ta.b. Phân tích nh ng đi ki thu nhiên phát tri ngành công nghi đi nữ ệl ta. ướCâu (3,5 đi m)ểCăn vào ng li sau: ệS lả ượng thủy sản của vùng Bắc Trung Bộ và vùng Duyên NamảTrung năm 2010ộ (Đn n)ơ VùngHo đngạ Trung Bắ Duyên iảNam Trung BộNuôi tr ngồ 97.122 77.850Khai thác 252.678 684.974a. So sánh tình hình phát tri ngành th vùng Trung và vùng Duyênể ộh Nam Trung .ả ộb. Vì sao có chênh ch lự ượng thủy sản nuôi trồng và khai thácgiữa hai vùng.Câu (3,5 đi m)ểCho ng li u:ả ệDi tích và lệ ượng lúa của nước ta giai đoạn 2005 2012Năm 2005 2007 2010 2012Di tích (nghìn ha)ệ 7329,2 7207,4 7489,4 7761,2Trong đó:Di tích lúa mùa (nghìn ha)ệ 2037,8 2015,5 1967,5 1977,8S lả ượng (ngh ìn n)ấ 35832,9 35942,7 40005,6 43737,8a. bi thích nh th hi tình hình xu lúa nẽ ước ta giai đoạn2005 2012.b. Nh xét và gi thích tình hình xu lúa nậ ước ta trong giai đoạn trên.Doc24.vn­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ TẾ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­H và tên thí sinh:……………………………………SBD:………………ọThí sinh đc ng Atlat Đa lí Vi Nam.ượ ệCán coi thi không gi thích gì thêm.ộ ảĐÁP ÁN THI SINH GI MÔN ĐA LÝ 9Ề ỚI. PH TR NGHI (8,0 đi m).Ầ câu tr đúng cho 0,4 đi m.ỗ ểCâu 10Đáp án CCâu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Đáp án DII. PH LU (12,0 đi m).Ầ ểCâu Đáp án Đi mể1 a, vào Atlat Đa lí Vi Nam trang15 và ki th đã c:ự ọNh ng bi hi ph ánh quá trình đô th hoá ta đang di nữ ướ ễra cao nh ng trình đô th hoá còn th là:ớ ấ­ đô th hoá cao:ố ị­ dân thành th nỉ ước ta tăng khá nhanh: Năm 1960là 15,7% đến năm 2007 là 27,4%.­ ng lạ ưới đô thị phát triển cả về số lượng và quy môcác thành phố­ Trình đô th hoá th pộ ấ­ dân thành th nỉ ước ta òn th so các nấ ướctrong khu vực .­ Quy mô các đô th ph là và nh lị ượng các đô 1,250,250,250,250,250,25Doc24.vnthị trên triệu dân không nhiều.­ sở hạ tầng của các đô thị (hệ thống giao thông,điện, nước, các công tr ình phúc xã i...) còn cợ ứth so các nấ ước trong khu vực và trên thế giới.b, Đô th là nị ơi dân cư tập trung đông đúc ì:­ Đô th là nị ơi tập trung các hoạt động kinh tế phi nôngnghiệp. Có khả năng tạo ra nhiều việc làm và thunhập cho người lao động .­ Ch lấ ượng cuộc sống cao, tâm lí dân cư thích sống ởđô thị .­ Có sở vật chất kĩ thuật hiện đại, có sức hút đối vớinguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước. 0,750,250,250,252 a, vào Atlat Đa lí Vi Nam trang 18,19 và ki th đã c,ự ọnh xét và gi thích phân trâu, bò, nậ ước ta.­ Trâu, bò, đc nuôi kh các vùng trong nợ ượ ước.­ Nguyên nhân: Trâu, bò, là nuôi ph bi các vùngợ ởn ước ta từ lâu đời. Hầu hết các địa phương đều cóđiều kiện để chăn nuôi Trâu: trung nhi nh Trung du và mi núi Bậ ộvà Trung các vùng Đông Nam và Đng ng Sôngắ ằC Long ng ítử ượ­ Nguyên nhân: Trâu đc nuôi th t, kéo...; trâu khoượ ẻh bò, ưa ẩm, chịu rét giỏi hơn ò, thích nghi đi uễ ềki chăn th trong ng vùng Trung du và mi núi Bệ ộ Bò:­ Đc nuôi nhi Trung Duyên Nam Trung vàượ ộTây nguyên, ít đng ng Sông ng và đng ng Sông uở ửLong; riêng ven Hà và TP. Chí Minh có chăn nuôi bò a.ộ 2,00,250,50,250,250,25Doc24.vn­ Nguyên nhân: Bò đc nuôi th t, là ch u. Bò thíchượ ếnghi nớ ơi ấm, khô, giầu thức ăn. n:ợ­ Đc nuôi nhi các nh đng ng, trung nhi nh ượ ởđng ng Sông ng và đng ng Sông Long, Trung du vàồ ửmi núi Bề ộ­ Nguyên nhân: đc nuôi th t, ng phân bónợ ượ ụru ng..., th ăn ch là tinh t, th ph các nhà máyộ ừch bi công nghi p.ế ệb, Nh ng đi ki thu nhiên phát tri ngành côngữ ểnghi đi ta.ệ ướ­ Than Antraxit trung ch Qu ng Ninh, tr lậ ượng hơn3 tỷ tấn, ngoài ra òn có than bùn, than nâu. Đây là sởnhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện sử dụng than­ khí nầ ước ta tập trung chủ yếu thềm lục địaphía Nam (Bà Rịa Vũng Tàu), trữ lượng vài tỷ tấndầu và hàng trăm tỷ khí. Đây là cơ sở nhiên liệucho các nhà máy điện sử dụng dầu mỏ, khí đốt.­ Thu năng: Ti năng n, trung ch th ngỷ ốSông ng (37%), th ng sông Đng Nai (19%).ồ ồ­ Các ngu năng ng khác nh ượ gió, năng ng tr i,ứ ượ ờthu tri u, đa nhi t... ta dàoỷ ướ 0,250,251,00,250,250,250,253 a. vào ng li so sánh tình hình phát tri th nự ảc vùng Trung và vùng Duyên Nam Trung nămủ ộ2010.­ Gi ng nhau:ố hai vùng đu phát tri nh khai thác,ả ềnuôi tr ng chi ng nh n. (d ch ng)ồ ượ ứ­ Khác nhau: 2,50,5Doc24.vn+ ng lổ ượng thủy sản của Duyên Hải Nam TrungBộ lớn hơn Bắc Trung Bộ (gấp 2,2 lần).+ lả ượng khai thác của Duyên Hải Nam Trung Bộlớn hơn so với Bắc Trung Bộ (gấp 2,7 lần).+ lả ượng nuôi trồng của Bắc Trung Bộ cao hơnDuyên Hải Nam Trung Bộ (gấp 1,2 lần). chêch ch lự ượng thủy hải sản giữa nuôitrồng và khai thác Duyên Hải Nam Trung Bộ caohơn Bắc Trung Bộ.(Duyên Nam Trung khai thác 8,8 nuôi tr ng.ả ồB Trung khai thác 2,6 nuôi tr ng).ắ ồb. có chênh ch lự ượng thủy hải sản nuôi trồngvà khai thác giữa hai vùng chủ yếu do+ Trung có th hắ ơn Duyên Hải Nam Trung Bộvề diện tích mặt nước có thể khai thác để nuôi trồngthủy sản, bờ biển có nhiều đầm phá nông, nhiều ãitri u, nhi di tích nề ước, biển nông…+ Duyên Nam Trung có nhi bãi cá bãi tôm n. Có haiả ớng trường trọng điểm là Ninh Thuận ình Thu n­ BàậR a­ Vũng Tàu và ngị trường Hoàng Sa- Trường Sa…… 0,50,50,50,51,00,50,54 a. bi thích nh th hi tình hình xu lúa aẽ ủn ước ta giai đoạn 2005 2012.* Yêu u:ầ sai sót tr 0,25 đi m)ỗ ể­ Bi thích nh là bi ch ng và đng,ể ườCác ng khác không cho đi m.ạ ể­ chính xác theo li đã cho.ẽ ệ­ Đúng kho ng cách: chú gi và tên bi đả ồb. Nh xét và gi thích tình hình xu lúa nậ ước ta 2,0Doc24.vntrong giai đoạn trên.* Nh xét:ậ­ Di tích lúa có bi đng theo ng giai đo (d ch ng).ệ ứ­ Di tích lúa mùa có xu hệ ướng giảm (dẫn chứng).­ lả ượng lúa của nước ta tăng liên tục qua các năm(dẫn chứng).* Gi thíchả :­ Di tích gi là do ph di tích đt nông nghi pệ ệchuy thành đt và chính sách chuy đi cây tr ng.ể ồNh ng giai đo 2007ư 2012 tăng là do ng di tích đtở ấnông nghi đng ng sông Long và Tây Nguyên…..ệ ử­ Di tích lúa mùa gi là do thiên tai, sâu bênh….ệ ả­ lả ượng lúa tăng là do thâm canh, mở rộng diệntích đất. 0,750,250,250,25 Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.