Đề thi học sinh giỏi lớp 8 môn Lịch sử trường THCS Hạ Hòa, Phú Thọ năm 2014 - 2015

Gửi bởi: quanghung vào ngày 2017-01-10 10:05:36 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vnPHONG GD&ĐT HÒAẠĐ chính th cề KI THI SINH GI 8O ƠNăm c: 2014 2015 oMôn: ch sị ửNgay thi: 10 thang năm 2015Th gian: 120 phut (ơ không kể thời gian giaođê )̀( thi có trang)ềPH TH NH T: CH TH GI IẦ ƠCâu (6 đi m)ểTrình bày dung, nghĩa cu Duy Tân Minh Tr Nh năm 1868.ộ ảVì sao kh ng đnh cu Duy Tân Minh Tr là cu cách ng không tri tẳ ệđ?ểCâu (4 đi m)ểNêu hi bi em nh ng ti kĩ thu khoa th gi cu iể ốth ỉXIX đu th XX? ỉPH TH HAI: CH VI NAMẦ ỆCâu (2.0 đi m)ểK tên các cu kh nghĩa trong phong trào ng. Cho bi cu cể ươ ộkh nghĩa nào là tiêu bi nh Vì sao?ở ấCâu (4.0 đi m)ểTrình bày kh nghĩa Yên Th (ở th gian, lãnh đo, căn tóm di nờ ễbi n, qu nghĩaế ). Cho bi cu kh nghĩa này có nh ng đc đi gì khácế ểso các cu kh nghĩa cùng th ?ớ ờCâu (4.0 đi m)ểCu th XIX đu th XX xã Vi Nam có nh ng giai và ngố ầl nào? Đi ng và thái các ng p, giai đi đc dân c.ớ ộ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­H t­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ế Cán coi thi không gi thích gì thêmộ ảDoc24.vnH tên thí sinh…………………………………………..SBD…………………..ọH NG NƯƠ chÊmchän häc sinh giái LíP n¨m häc 2014-2015M«n lÞch sö I. ng chung:ướ ẫ1. Thí sinh tr theo cách riêng (v và câu ch nh ng đáp ng đc yêu nả ượ ảnh trong hư ng ch thì cho đi m.ớ ể2. Thí sinh ng đc ki th nh ng tài li ngoài SGK thì đc khuy khíchậ ượ ượ ếcho thêm đi m, nh ng không đc quá đi ng câu và toàn bài theo hể ượ ượ ng nớ ẫch m.ấ3. Sau khi ng đi toàn bài đi đn 0,25 đi m; kh«ng lµm trßn ®iÓm.II. ng ch chi ti :ướ ếLÞch sö THÕ GIíI:C©u §¸p ¸n BiÓu®iÓm1(6®iÓm) Hoàn nhả­ Cu th XIX, ph ng Tây nhòm ngó, can thi vào Nh n.ố ươ ảCh phong ki kh ng ho ng nghiêm tr ng. Đt ra yêu ph cáchế ảđt c.ấ ướ­ Tháng 1/1868, Thiên Hoàng Minh Tr đã ti hành cách nh»m aNhËt tho¸t khái t×nh tr¹ng nghÌo nµn l¹c hËu.N dungộ­ VÒ kinh ChÝnh phñ thèng nhÊt tiÒn tÖ ®¬n vÞ ®o êngtrong c¶ íc, xãa bá ®éc quyÒn ruéng ®Êt cña giai cÊp ®Þachñ phong kiÕn, t¨ng êng ph¸t triÓn kinh tÕ b¶n chñ nghÜa,x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, êng x¸ cÇu cèng phôc vô giao th«ngliªn l¹c…­ Chính tr Xã i: Xãa bá chÕ ®é n«ng n«, quý téc s¶n hãavµ ®¹i s¶n lªn n¾m chÝnh quyÒn. C¶i c¸ch gi¸o dôc b»ngc¸ch t¨ng êng néi dung gi¸o dôc khoa häc kÜ thuËt, b¾t buécmäi ng êi ®Òu ph¶i ®i häc, cö häc sinh ®i du häc ph ¬ng T©y­ Quân Tæ chøc qu©n ®éi vµ huÊn luyÖn qu©n ®éi theokiÓu ph ¬ng T©y, coi träng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ®ãng tµuvµ s¶n xuÊt vò khÝK qu nghÜa 0,5 đ0.5®1 đ1 đ5.0®0,5dDoc24.vn Đa Nh mét íc cã nÒn kinh nông ngh l¹c hËu tr thànhởn ướ cã nÒn kinh tÕ b¶n chñ nghÜa ph¸t triÓn m¹nh.- NhËt B¶n ®· tho¸t khái nguy c¬ trë thµnh thuéc ®Þa cña c¸c íc b¶n ph ¬ng T©yGi thích là cu cách ng không tri vì:ả ểM đích cu Duy Tân là cách đng cho kinh chụ ườ ủnghĩa phát tri nểNg ngh th hi cách là Nh Hoàng và quý phong ki ườ ưs hóaảK qu Nh tr thành có kinh ch nghĩa phát tri n. ướ ểNh ng ch xóa hoàn toàn ch phong ki nư 0,5d0,5 đ0,5 đ0,5 2(4®iÓm) Em bi gì nh ng ti kĩ thu t, khoa th gi cu th XIXế ỉđu th XXầ ỉ+ Ti kĩ thu tế ậ­ xu công nghi phát tri n, máy móc đc ng ph bi ượ ởcác Âu­ Mĩướ­ Phát minh ra máy làm cho ngành giao thông cóơ ướ ảnh ng ti nhanh chóngữ ộ­ Trong nông nghi p, có nhi ti kĩ thu t, ph ng pháp canhệ ươtác, dung phân bón hóa c, máy kéo, máy cày, máy đp…ử ậ­ Trong lĩnh quân xu ra nhi lo vũ khí,khí u, ng lôiự ư­ Nh ng ti kĩ thu đã bùng cu cách ng côngữ ạnghi p, làm cho xu phát tri nh mệ ẽTi khoa nhiênế ự­ Niu­t tìm ra thuy nơ ẫ­ Lô­mô­nô­ tìm ra đnh lu toàn ch và năng ng vàố ượnhi phát minh lí, hóa cề ọ­ Nhà bác Pu c­kin­ gi khám phá bí phát tri th cọ ựv và đi ng mô đng tậ ậ­ Nhà bác Đác­uyn nêu lên thuy ti hóa và di truy nọ ề­ Nh ng phát minh đó ch ng bi chuy n, đng theoữ ộquy lu t, công nh vào giáo lí th và ch phongậ ộki nếTi khoa xã iế ộ­ Đc, ch nghĩa duy bi ch ng đc xây ng ng đi hoànỞ ượ ươ ốthi nệ­ Ch nghĩa xã không ng ra đi ưở ờ­ Mác­ Ăng ghen đa ra thuy Ch nghĩa xã khoa c. Đây làư ọcu cách ng trong ch ng loài ng iộ ưở ườ 0.25®0,25d0.25®0.25®0,50.25®0,25 đ0,25 đ0,25 đ05 đ0,25 đ0,25 đ0,5 đDoc24.vnL CH VI NAM:Ị Ệ3(2.0®iÓm) Nh÷ng cuéc khëi nghÜa lín trong phong trµo CÇnV ¬ng: Khëi nghÜa Ba §×nh 1886-1887)- Khëi nghÜa B·i SËy 1883- 1892)- Khëi nghÜa ¬ng Khª 1885- 1895)* Cuéc khëi nghÜa ¬ng Khª lµ cuéc khëi nghÜa tiªubiÓu nhÊt v×:- L·nh ®¹o: lµ v¨n th©n sĩ phu yêu cướ- Có chØ huy thèng nhÊt, chÆt chÏ.- Thêi gian: KÐo dµi 10 n¨m- Quy m«: Lín, ph©n bè trªn ®Þa bµn tØnh: Thanh Hãa,NghÖ An, Hµ TÜnh, Qu¶ng B×nh.- Tinh thÇn chiên ®Êu cam go, quyÕt liÖt, dũng m.ả LËp îcnhiÒu chiÕn c«ng, nghĩa quân đông ch đc nhi vũ khíế ượ 0.75 ®0.25®0.25®0.25®0.25®0.25®4(4.0®iÓm) Khëi nghÜa Yªn ThÕ:- Thêi gian: 1884- 1913- L·nh ®¹o: §Ò Th¸m, §Ò N¾m- C¨n cø: Yªn ThÕ- B¾c Giang- DiÔn biÕn:+ Giai ®o¹n 1884- 1892: NhiÒu to¸n nghÜa qu©n ho¹t®éng riªng rÏ íi sù chØ huy cña §Ò N¾m.+ Giai ®o¹n 1893- 1908: NghÜa qu©n võa x©y dùng võachiÕn ®Êu íi sù chØ huy cña §Ò Th¸m.+ Giai ®o¹n 1909- 1913: Ph¸p tËp trung lùc îng tÊn c«ngYªn ThÕ, lùc îng nghÜa qu©n hao mßn. Ngµy 10-2-1913§Ò Th¸m bÞ s¸t h¹i. Phong trµo tan r·.- KÕt qu¶: ThÊt b¹i nghÜa: ThÓ hiÖn tinh thÇn yªu íc chèng Ph¸p cña giaicÊp n«ng d©n. Gãp phÇn lµm chËm qu¸ tr×nh b×nh ®Þnhcña Ph¸p.* §Æc ®iÓm kh¸c so víi c¸c cuéc khëi nghÜa cïngthêi: Môc tiªu chiÕn ®Êu: kh«ng ph¶i lµ ®Ó b¶o vÖ chÕ ®éphong kiÕn, kh«i phôc ng«i vua mµ lµ b¶o vÖ m¶nh ®ÊtYªn ThÕ.- Thµnh phÇn l·nh ®¹o: N«ng d©n- Thêi gian tån t¹i: 29 n¨m 0.25®0.25®0.25®0.5®0.5®0.5®0.25®0,5®0.5®0.25®0.25®5 KÓ îc c¸c giai cÊp, tÇng líp: §Þa chñ, n«ng d©n,c«ng nh©n, TS, TTS.- §Þa chñ kinh doanh ruéng ®Êt, bãc lét ®Þa t«. Th¸i ®é:đa đã đu hàngố trë thµnh tay sai cña ®Õ quèc Pháp, áp cứbóc nhân dânộ- N«ng d©n phân hóa thành nhi ph nị 0,5®0.5®1®Doc24.vn(4.0®iÓm) ph làng quê làm tá đi n, ph ra thành ph đôộ ốth làm các ngh ph ph làm công nhân trong các đn đi n,ị ềnhà máy.. Th¸i ®é c¨m thï ®Õ quèc phong kiÕn, s½n sµngtham ra ®Êu tranh khi có giai nào kh ngấ ướ .- C«ng nh©n lµm thuª trong các nhà máy xí nghi p, đn đi n, sệ ốl ng ngày càng đông, bóc lao đng tàn oượ Th¸i ®é kiªnquyÕt chèng ®Õ quèc, giµnh ®éc lËp d©n téc, là đng cộ ựchính cách ngủ s¶n là ch các ng, nhà máy, các hãng buôn Pháp chèn ép,ủ ưở ịth kinh nh bé, ch mong mu có nh ng thay đi nh dế ễb làm ăn, ch chề ưa có thái ng ng hay tham gia vào các cu cộ ưở ộv đng cách ng.ậ ạ- TTS các trí th c, sinh, giáo viên, viên ch cồ lµm c«ng ¨nl ¬ng, bu«n b¸n nhá. Th¸i ®é: đi ngờ bÊp bªnh, cã tinhthÇn yªu íc hăng hái, tích cự chèng ®Õ quèc. đ0,5 đ0.5®Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.