Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học sinh giỏi khu vực Bắc Bộ năm học 2011 - 2012 môn Sinh lớp 10

78b2e954abac6f221a5b60b1e5aa3a30
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào 09:11 AM ngày 6-07-2018 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 221 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

CÁC TR NG THPT CHUYÊNỘ ƯỜKHU DH ĐB BỰ Ộ(Đ thi chính th c)ề KÌ THI CH SINH GI KHU MỌ ỞR NGỘ NĂM 2011- 2012ỌMÔN THI: SINH 10Ọ ỚNgày thi: 21 tháng năm 2012(Th gian làm bài 180 phút không th gian giao )ờ ềCâu (1,0 đi m)ểNh ng nh nh sau là đúng hay sai? sai thì hãy thành đúng?ữ ạa. Trong phân amilôz các phân glucôz liên nhau ng liên 1, 4ử ếglycozit, có phân nhánh.b. Các vitamin A, D, E, có ch photpholipit.ả ấc. Prôtêin chính có trúc là ng β.ủ ếd. Trong ng ARN bào, rARN chi 2% 5%, tARN chi 10% -ổ ệ20%, mARN chi 70% 80%.ế ệCâu (2,0 đi m)ểa. Nêu vai trò ch tr n? Gi thích vì sao ng thu gi đau, anủ ướ ảth th ng xuyên thì có th ra hi ng nh thu (dùng li cao có tácầ ườ ượ ớd ng)?ụb. Cho bào vi khu Gram âm, bào th t, bào ng vào dung ch ngế ẳtr ng có lizôzim. Hi ng gì ra lo bào trong dung ch trên? Hãyươ ượ ịgi thích?ảCâu (3,0 đi m)ểa. Hãy nêu các ng ch ng lý thuy và ng ch ng th nghi ch ng minh ôxi sinhằ ứra trong quá trình quang có ngu c?ợ ướb. Vi ph ng trình ng quát pha sáng và pha trong quá trình quang câyế ươ ủxanh. sao hai pha này ra hai khác nhau trong p?ạ ạc. Trong bào bao bó ch th C4 ch có PSI (không có PSII) có tác ng lênế ộn ng O2. Tác ng đó là gì và th đó có th có nh th nào?ồ ếCâu (2,0 đi m)ểa. thi Oự ế2 nh ng nh th nào chu electron hô và quá trình ng pả ưở ợATP theo ch hóa th m?ơ ẩb. Nêu vai trò NAD+ và FAD trong hô hi khí?ủ ếCâu (3,0 đi m)ểa. bào phôi ch 15 20 phút là hoàn thành chu kì bào, trong khi đó bào th nế ầkinh th ng tr ng thành nh không phân bào. Hãy gi thích sao?ở ườ ưở ạb. Nêu cách nh bi bào con sinh ra qua phân bào bình th ng tể ườ ếbào có NST 2n ru gi là qu nguyên phân hay gi phân?ẹ ảCâu (1,0 đi m)ểCh adrênalin gây đáp ng bào gan ng ph ng phân gi glicôgen thànhấ ảglucôz nh ng khi tiêm adrênalin vào bào gan thì không gây đáp ng đó.ơ ượ ứGi thích sao có hi ng trên?ả ượCâu (3,0 đi m)ểa. Hãy nêu và gi thích ít nh hai đi thích nghi cho phép sinh nhân iả ạtrong môi tr ng quá kh nghi các sinh khác?ườ ậb. Vi khu lactic ch ng ng axit folic (m lo vitamin) và không ngẩ ượ ổđ phenylalanin (m lo axit amin). Còn vi khu lactic ch ng II thì ng i. Cóượ ượ ạth nuôi ch ng vi sinh này trong môi tr ng thi axit folic và axit phenylalaninể ườ ếđ không? Vì sao?ượDOC24.VN 1c. Ng ta vi khu Proteus vulgaris trên các môi tr ng ch th có thành ph tínhườ ườ ầtheo g/l:ơ NH4 Cl FeSO4 .7H2 0,01 K2 HPO4 CaCl2 0,01 MgSO4 .7H2 0,2 H2 lít Các nguyên vi ng (Mn, Mo,Cu, Zn): lo 2. 10ố ượ -5B sung thêm vào lo môi tr ng:ổ ườSau 24h nuôi trong nhi phù p, ng ta th có sinh tr ng viủ ườ ưở ủkhu trên các môi tr ng M3, M4 còn trên môi tr ng M1 và M2 không có vi khu nẩ ườ ườ ẩphát tri n.ể- Các môi tr ng M1, M2, M3 và M4 thu lo môi tr ng gì?ườ ườ- Nêu vai trò axit nicotinic vi khu Proteus vulgaris?ủ ẩCâu (2,0 đi m)ểa. Nêu khác nhau gi quá trình lên men lactic ng hình và lên men u?ự ượb. Hãy cho bi các lo vi sinh sau đây có ki dinh ng nào? Ngu năng ng,ế ưỡ ượngu cacbon ch u, hình th ng lo vi sinh đó (vi khu lactic, viồ ẩkhu lam Anabaena, vi khu Nitrosomonas, Nitrobacter).ẩ ảCâu (3,0 đi m)ểa. Vì sao virut ch có trúc bào mà coi là ng ng?ư ượ ốb. Virut HIV có lõi là ARN. Làm th nào nó ng protein và ARN mìnhế ượ ủđ hình thành virut HIV i?ể ớc. Th nào là phag và phag ôn hòa?ế ơDOC24.VN
32303632616234343234626366363266643535653364646432666532616531363331356636636663326134623364343561313161326266613263613032303030