Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn vật lý lớp 9

83494d791b3211a13c1f6a86d0cefdeb
Gửi bởi: Nguyễn Thảo Linh vào ngày 2016-11-27 18:31:02 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 1092 | Lượt Download: 13 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Chương IV
VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975
Tiết 37 Bài 21: Xây dựng CNXH ở miền Bắc - Đấu tranh chống đế
quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965) (Tiết 1)
I. Mục tiêu bài học.
1. Kiến thức: Học sinh nắm được các nội dung cơ bản
Tình hình nước ta sau hiệp định Jernver
Nhiệm vụ cách mạng hai miền trong giai đoạn 1954 – 1965
- Miền Bắc: tiến hành cách mạng XHCN
- Miền Nam: Tiếp tục cách mạng DCND – chống đế quốc Mỹ và chính
quyền Sài Gòn.
- Trình bày được những thành tựu trong việc hoàn thành cải cách ruộng đất,
khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh (1954-1957), phân tích ý
nghĩa và một số hạn chế chủ yếu.
2. Xét về tư tưởng:
Bồi dưỡng tình cảm ruột thịt Bắc – Nam. Niềm tin tưởng vào sự lãnh đ ạo
của Đảng và tiền đồ của cách mạng
3. Kỹ năng:
Phân tích, đánh giá, nắm được các khái niệm “Cách m ạng dân ch ủ nhân
dân”, cách mạng xã hội chủ nghĩa”.
II. Tư liệu và đồ dùng dạy học.
- Lịch sử Việt Nam 1954 - 1975

- Văn thơ thời kì 1954 – 1965 (Miền Bắc xây dựng CNXH)
III. Tiến trình tổ chức dạy và học.
1. Ổn định lớp:
2. Dẫn nhập vào bài mới.
3. Tổ chức các hoạt động dạy - học.
Hoạt động dạy học

Nội dung học sinh cần nắm

I. Tình hình nước ta sau hội nghị
- Âm mưu của Mỹ ở miền Nam là Jernever về Đông Dương.
gì?
- Ta thực hiện nghiêm túc việc thi hành
+ Chia cắt lâu dài nước ta
hiệp định Jernever
+ Biến miền Nam thành thuộc địa 1/ Ở miền Bắc: 10/ 10/ 1954 quân ta tiếp
kiểu mới và căn cứ quân sự của
quản thủ đô Hà Nội. Quân ta và Pháp hoàn
Mỹ
thành việc tập kết, chuyển quân và chuyển
Vì sao sau hiệp định Jernever nước giao khu vực sau 300 ngày.
ta bị chia cắt thành hai miền?
16/ 5/ 1955: Toán lính Pháp cuối cùng rút
HS dựa vào sgk trả lời.
khỏi đảo Cát bà, miền Bắc hoàn toàn được
giải phóng.
Vì sao nhiệm vụ cách mạng ở mỗi 2/ Ở miền Nam: Mỹ từng bước thay thế vị
miền khác nhau nhưng lại có mối trí của Pháp ở miền Nam dựng nên chính
quan hệ hữu cơ với nhau?
quyền tay sai Ngô Đình Diệm, từ chối hiệp
thương tổng tuyển cử hai miền Bắc –
Nam.
Tóm lại: Sau hiệp định Jernever 1954 nước
ta bị chia cắt thành hai miền với hai chế độ
chính trị – xã hội khác nhau. Do âm mưu và
hành động vi phạm hiệp định của Pháp –
Mỹ và chính quyền Sài Gòn (Ngô Đình
GV giải thích: 2 miền đều thực
Diệm) .
hiện nhiệm vụ chung là đánh Mỹ
3/ Nhiệm vụ cách mạng của hai miền là:
và tay sai giải phóng MN thống
+ Miền Bắc: tiến lên xây dựng XHCN.
nhất nước nhà: MB xây dựng
+ Miền Nam: Tiếp tục cách mạng DCND.
CNXH (vai trò hậu phương lớn)
-> Thực hiện hoà bình, thống nhất nước
MN trực tiếp đương đầu với Mỹ
nhà.
và tay sai (tiền tuyến lớn) vì vậy
Cách mạng hai miền phải tiến hành đồng

thời và quan hệ hữu cơ với nhau.
II. Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng
đất, khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ
c/m 2 miền phải tiến hành đồng
sản xuất (1954 – 1960).
thời và quan hệ hữu cơ với nhau.
1/ Hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi
phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến
tranh (1954 – 1957)
a/ Hoàn thành cải cách ruộng đất
- Cải cách ruộng đất được tiến
-Ngay sau hòa bình lập lại ở miền Bắc,
hành từ khi nào? Vì sao Đảng ta
Đảng - chính phủ đã quyết định: "Đẩy
chủ trương cải cách ruộng đất. Kết mạnh phát động quần chúng thực hiện cải
quả và ý nghĩa của cải cách ruộng cách ruộng đất"
đất
- Qúa trình thực hiện, kết quả: SGK
+ Thực hiện yêu cầu “người cày có - Ý nghĩa:
ruộng”, giải phóng lực lượng sản + Đánh đổ giai cấp địa chủ
xuất to lớn là nông dân. Củng cố
+ Làm thay đổi bộ mặt nông thôn miền
khối liên minh công – nông, xoá bỏ Bắc, ruộng đất về tay nông dân.
tàn dư của chế độ phong kiến
+ Củng cố khối liên minh công nông
- Hạn chế: SGK
b/ Khôi phục kinh tế và hàn gắn vết
thương chiến tranh (1955 – 1957)(GT)
2/ Cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu
phát triển kinh tế – xã hội (1958 – 1960)
GT
IV/ Sơ kết bài học:
Củng cố bài: GV đặt câu hỏi hệ thống các kiến thức cơ bản của bài.

Vì sao sau hiệp định Giơnevơ nước ta bị chia cắt làm hai miền với 2 chế
độ chính trị- xã hội khác nhau?

Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện kế hoạch
kinh tế- xã hội (1954-1957).

Thành tựu và hạn chế trong công cuộc cải tạo XHCN ở Miền Bắc 19581960.