Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỀ THI HỌC SINH CHUYÊN MÔN HÓA LỚP 9

64633433393135326531353130396639346265386132306265656637366530336635623138393961346639313738393933313637363131623836383162343437
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 03:52 PM ngày 25-02-2018 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 267 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD THÁI BÌNHĐ 02 trangề ồĐ THI TUY SINH 10 THPT CHUYÊN THÁI BÌNHỀ 2016 2017ọMÔN THI HÓA CỌ(Dành cho thí sinh thi môn chuyên Hóa c)ọTh gian làm bài: 120 phút (Không th gian giao )ềCho các li sau:ố ệKí hi uệ Cl Br Al Ca Fe Cu Zn Ag BaNguyên kh iử 12 16 32 35,5 80 27 39 40 56 64 65 108 137S th tố 16 17 35 13 19 20 26 29 30 47 56Câu 1: (2 đi m)ể 1. Hoàn thành bi hoá sau: (ghi rõ đi ki có; mũi tên là ph nơ ảng)ứ CO2 )3( B)4( D(5)¾¾® etylicượ CaC2 (1)¾¾® )¾¾® etylic ượ(8)¾¾® (Bi A, B, D, E, là các ch có trong thành ph gi ăn)ế hai hiđrocacbon ch trong phân ngoài các liên chỗ ỉch thêm liên đôi. cháy hoàn toàn 4,48 lit thu 10,08 lit COứ ượ2 .Bi mol hiđrocacbon có nguyên cacbon chi 25% ng mol aế ủh p, th tích các khí đo đktc.ỗ a. Tìm công th phân hiđrocacbon.ứ b. Trùng hoàn toàn 4,48 lit trên thu bao nhiêu gam polime?ợ ượCâu (2 đi m)ể 1. Cho bi ng proton, tron, electron trong hai nguyên hai nguyên Aế ốvà là 78, trong đó mang đi nhi không mang đi là 26 t. số ốh mang đi trong so sạ mang đi trong là 10 3. Tìm nguyên và B.ố b. ch khi hoà tan trong cho dung ch có tính ki m. ch tợ ướ ấc khi hoà tan trong cho dung ch có tính axit u. ch ch ngủ ướ ồth A, B, không tan trong nh ng tan trong dung ch E. Xác nh ch oờ ướ ạb D; và G. Vi ph ng trình ph ng.ở ươ 2. Ch dùng hóa ch tỉ (không dùng các ch đã nh bi làm thu th )ấ ượ hãytrình bày ph ng pháp hóa nh bi các dung ch riêng bi sau: HCl; Hươ ệ2 SO4 ;NaNO3 Na2 CO3 Nêu hi ng và vi ph ng trình ph ng (n có)ệ ượ ươ .Câu (2 đi m)ể Hòa tan 54,4 gam Fe và FeO vào dung ch Hỗ ị2 SO4 loãng, sau đó làmbay dung ch ng ta thu 222,4 gam ch FeSOơ ườ ượ ắ4 .7H2 O. Vi ph ng trình ph ng và tính thành ph ph trăm theo kh ng aế ươ ượ ủm ch trong X. Bi các ph ng ra hoàn toàn.ỗ 2. nỗ có kh ng ượ 28,11 gam hai mu vô Rồ ơ2 CO3 và RHCO3 Chia Xthành ph ng nhauầ :- hòa tan trong cho ướ tác ng hoàn toàn dung ch Ba(OH)ụ ị2 thu cư ượ21,67 gam a. ủ- Ph nhi phân th gian, thu ch có kh ng gi nhi 3,41ầ ượ ượ ơgam so ban u. ầ1(2)(6)Đ CHÍNH TH CỀ Ứ- Ph hòa tan trong và ướ ph ng cả ượ đa ml dung ch KOH 1Mố đunnóng Vi ph ng trình ph ng và tính giá tr V.ế ươ ịCâu 4: (2 đi m)ể Dùng ng dung ch Hộ ượ ị2 SO4 20% đun nóng hòa tan mol CuO. Sauểph ng làm ngu dung ch 100ả 0C thì kh ng tinh th CuSOố ượ ể4 .5H2 đã tách rakh dung ch là 30,7 gam. Bi ng tan dung ch CuSOỏ ị4 100ở 0C là 17,4 gam.Tìm a. cháy hoàn toàn gam ch béo ch các este có công th cố ứ(RCOO)3 C3 H5 và các axit béo RCOOH là Cớ17 H35 ho Cặ15 H31 Sau ngả thu cượ13,44 lít CO2 (đktc) và 10,44 gam c. Xà phòng hoá gướ am ch béo (ấ hi su ph nệ ảng 90%) thì thu bao nhiêu gam glixerol (glixerin)?ượCâu 5: (2 đi m)ể 1. Hòa tan hoàn toàn 42,4 gam Feỗ ồx Oy và Cu ng dung ch Hằ ị2 SO4 cặnóng, thu dung ch ch ch 93,6 gam hai mu sunfat trung hòa vàừ ượ ố4,48 lit khí SO2 (s ph kh duy nh đktc).ả a. Xác nh công th phân Feị ủx Oy b. Cho 42,4 gam vào dung ch HCl Sau ph ng còn gam ch nị ắkhông tan. Tính m. 2. hai axit cacboxylic no, ch ch có công th ng Cỗ ạn H2n O2có phân kh kém nhau 28. gam cho ph ng Na thu cử ượ6,72 lit khí H2 (đktc). khác cháy gam A, toàn ph cháy chặ ỉg COồ2 và H2 qua bình ch Pứ2 O5 sau đó cho qua bình ch 940,5 gam dung chư ịBa(OH)2 20%. Sau ph ng kh ng bình tăng 28,8 gam, bình dung ch vàả ượ ượ ịkhông có khí đi ra kh bình 2. Bi các ph ng ra hoàn toàn.ỏ Tính m. Xác nh công th phân axit.ị c. ính thành ph ph trăm theo kh ng axit trong A. ượ Tính ng ch tan trong dung ch B.ồ ị--------- ---------Ế2H và tên thí sinh:.............................................................S báo ốdanh:.............................S GIÁO VÀ ĐÀO OỞ ẠTHÁI BÌNHĐ THI TUY SINH 10 THPT CHUYÊN THÁI BÌNHỀ ỚNĂM 2016-2017ỌMôn thi: HOÁ (Dành cho thí sinh thi chuyên Hóa)ỌH NG CH VÀ BI ĐI MƯỚ ỂĐáp án Đi mểCâu 1: 2,01. 1,0(1) CaC2 2H2 Ca(OH)2 C2 H2(2) C2 H2 2,5O2 0t¾¾® 2CO2 H2 O(3) 6nCO2 5nH2 asclorophin¾¾ ¾¾® (-C6 H10 O5 -)n 6nO2(4) (-C6 H10 O5 -)n nH2 axoitt¾¾® nC6 H12 O6(5) C6 H12 O6 30 32omen ruouC-¾¾ ¾¾® 2C2 H5 OH 2CO2(6) C2 H2 H2 ,oxt t¾¾¾® C2 H4(7) C2 H4 H2 axit¾¾® C2 H5 OH(8) C2 H5 OH O2 â´men gi ¾¾ ¾® CH3 COOH H2 8.0,1252. 1,0a. công th chung hai hiđrocacbon là ủ2n nC (n >2)Ta có nX 0,2 mol 2COn= 0,45 mol 2H On=> 0, 452, 250, 2n= ==>Hai hiđrocacbon là 42: 0, 75.0, 0,15: 0, 0,15 0, 05m mC molC mol=ìí- =î- toàn nguyên C: 0,15.2 0,05m=0,45 => 3=> Cả ố3 H6b. toàn kh ng: mả ượpolime mX mC mH 0,45.12 0,45.2 6,3 gam 0,250,250,250,25Câu 2: 2,01. 1,0a. HS lu ph ng trình:ậ ươ2 782 262 102 3A BA BABZ NZ NZZ+ =ìï+ =ïíï=ïî<=> 26103A BABZ ZZZ =ìïí=ïî => 206ABZZ=ìí=î=> là Canxi (Ca) là Cacbon (C) 0,250,1250,125b. ch hòa tan trong có tính ki m: CaOợ ướ ch hòa tan trong có tính axit u: COợ ướ ế2 ch ch ng th A, B, là: CaCOợ ả3 0,253PT: CaO H2 Ca(OH)2 CO2 +H2 ¾¾®¬ ¾¾ H2 CO3 CaCO3 +CO2 +H2 Ca(HCO3 )2 0,252. 1,0- Dùng dung ch Ba(HCOị3 )2+ Dung ch nào có khí bay ra, không là HClị ủBa(HCO3 )2 2HCl BaCl2 2CO2 2H2 O+ Dung ch nào có khí bay ra, ng th là Hị ủ2 SO4Ba(HCO3 )2 H2 SO4 BaSO4 2CO2 2H2 O+ Dung ch nào không có khí bay ra, ch là Naị ủ2 CO3Ba(HCO3 )2 Na2 CO3 BaCO3 2NaHCO3+ Dung ch không có hi ng gì là NaNOị ượ3 4.0,25Câu 3: 2,01. 0,75- Các ph ng trình ph ng: ươ ứFe H2 SO4 FeSO4 H2 FeO H2 SO4 FeSO4 H2 OĐ x, là mol Fe, FeO trong (x, y>0); ượ ợ4 2.7FeSO On= 0,8 mol- sinh lu ph ng trình:ọ ươ56 72 54, 0, 20, 0, 6x xx yì =ì=>í í+ =îî% mFe =20,59; %mFeO 100-20,59 79,41% 0,1250,1250,250,252. 1,25- Các ph ng trình ph ng:ươ ứR2 CO3 Ba(OH)2 BaCO3 2ROHRHCO3 Ba(OH)2 BaCO3 ROH H2 OTa có: mol mu ố3BaCOn= 0,11 mol => hh 28,113.0,11 85,18 => R+61< 85,18 2R+60 => 12,59 24,18Vì hóa tr nên: 23 (Na) ho 18 (NHị ặ4 )- R=23 (Na)ế+ Gi ph ng nhi phân ra hoàn toàn: Na2 CO3 không nhi phân)ị 2NaHCO3 0t¾¾®Na 2CO +CO 2 2O 2b 2b -+ ọ2 33Na CONaHCOn an b=ìïí=ïî => 0,1128,11106 843a ba b+ =ìïí+ =ïî 0, 0060,104ab=ìí=î => ch nấ gi 0,1042 (44+18) 3,224 3,41 (lo i)ạ- mu là (NHậ 4) 2CO 3; NH 4HCO 3Pt: (NH 4) 2CO 2KOH0t¾¾® 2NH3 K2 CO3 2H2 NH 4HCO 2KOH 0t¾¾® NH3 K2 CO3 +2 H2 OT ph ng trình hóa => nừ ươ ọKOH 2nhh 2.0,11 0,22 VddKOH =220 ml 0,1250,1250,250,250,1250,1250,25Câu 4: 2,041. 1,0- Ph ng trình ph ng: CuO Hươ ứ2 SO4 CuSO4 H2 OTa có nCuO 4uSH SO On n= a; 2uS .5C On tách ra 0,1228 mol=> 4uSC Oncòn trong dung ch 0,1228 molạ ị2 4ddH SOm 490a => mdd còn iạ 80a 490a 30,7 570a 30,7. C%CuSO4 bão hòa 17, 160( 0,1228).100 .10017, 100 570 30, 7aa-=+ => =0,2 0,250,250,52. 1,0- công th este là Cọ ủn H2n-4 O6 mol; axit béo là Củm H2m O2 mol- ph ng: Cơ ứn H2n-4 O6 ¾¾® nCO2 (n-2)H2 (1) na na 2a Cm H2m O2 ¾¾® mCO2 mH2 (2) mb mbT (1) và (2): ừ2 22CO On a- 0,6 0,58 0,02=> 0,01 => 3( )C OHm 0,01.92.0,9 0,828 gam 0,250,1250,1250,250,25Câu 5: 2,01. 1,0a. ọ2 2H SO On n= 2SOn= 0,2 mol- toàn kh ng: mả ượX 4H SOm mmu iố 2SOm+ 2H Om 42,4 98a 93,6 0,2.64n 18a => a=0,8Tr ng 1:ườ ch ứ2 34( uS Fe SO molC molìíî =>400 160 93, 63 0, 0, 2b cb c+ =ìí+ -î =>0, 030, 51bc=ìí=î=> trong 0, 060, 51Fe trong XCu Xnn=ìí=î => trong Xn 42, 0, 06.56 0, 51.6416- 0,4 mol=> 0, 06 30, 20xy= =>lo iạTr ng 2: ườ ch ứ44: uS FeSO molC molìíî =>152 160 93, 60, 0, 2b cb c+ =ìí+ -î =>0, 30, 3bc=ìí=î=> trong 0, 30, 3Fe trong XCu Xnn =ìí=î => trong Xn =42, 0, 3.56 0, 3.6416- =0,4 mol=> 0, 30, 4xy= => Công th oxit là Feứ3 O4b. Ph ng trình ph ng:ươ ứFe3 O4 8HCl FeCl2 2FeCl3 4H2 OCu 2FeCl3 2FeCl2 CuCl2H sinh lu => nọ ậCu 0,2 => 0,2.64 12,8 gamư 0,250,250,250,252. 1,0 a. 2Hn =0,3 mol- công th trung bình axit là: ủ22n nC (n >1)S ph ng: ứ22n nC H2=> nA 22Hn =0,6 mol=> trong AOn =1,2 mol- ph cháy COả ồ2 và H2 cho th qua bình thì Hấ ụ2 th bìnhị ụ2 th COấ ụ2 => 228, 8H Om gam= => 21, COn mol n= =5- toàn kh ng: mả ượA mC mH mO 1,6.12 1,6.2 1,2.16 41,6 gam b. Ta có 2COAnnn= =2,67 =2 21 22 21 2; O1 ax;2 4CH Hn nCTPT itC On n= => =éé=>êê= => =ëë c. Tr ng 1:ườ mol ố2 23 2CH OC On an b=ìïí=ïî => 0, 63 1, 6a ba =ìí+ =î => 0,10, 5ab=ìí=î=>%2 2CH Om 0,1.46.100 11, 06%0,1.46 0, 5.74=+ %3 2C Om =100-11,0 6=88,94%Tr ng 2:ườ mol ố2 24 2C OC On an b=ìïí=ïî =>0, 62 1, 6a ba b+ =ìí+ =î => 0, 40, 2ab=ìí=î=>%2 2C Om 0, 4.60.100 57, 69%0, 4.60 0, 2.88=+ %4 2C Om =100-57,69=42,31% d. 2( )Ba OHn=940, 5.0, 21,1171= molTa có 22( )1, 61, 451,1COBa OHnn= => mu ố33 2( )BaCOBa HCOn an b=ìïí=ïî =>1,12 1, 6a ba b+ =ìí+ =î => 0, 60, 5ab=ìí=î3 2( )0, 5.259% 14, 51%1, 6.44 940, 0, 6.197Ba HCOC= =+ 0,250,250,1250,1250,25Chú khi ch thi: ấ- Trong các ph ng trình hóa vi ươ sai công th hóa thì không cho đi m.ứ ể- không vi đi ki ph ng ho không cân ngằ ph ng trình ho ươ haiả thìcho 1/2 đi ph ng trình đó.ố ươ- làm các cách khác mà đúng cho đi đa ng ý, câu ra. -------H T-------Ế6S GIÁO C- ĐÀO THÁI BÌNHỞ ẠH ng ch thi: THPT Chuyênộ ấKỳ thi: Tuy sinh vào 10 THPT Chuyênể ớNăm c: 2016 2017ọ PHI GHI ĐI MẾ ỂMÔN: HÓA CỌGiám kh th nh t:.............................................ả ấGiám kh th hai:................................................ả ứBu i...................., ngày.......tháng 06 năm 2016ổSTT Sốphách Câu Câu Câu Câu Câu ngổđi mể Đi mểth ngốnh tấ Ghi chú1234567891011121314151617181920212223724252627282930T ng bài: ....................ổ CH CH NG CH MỦ ẤTHIĐã th ng nh đi m:.........................................ố ể8