Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề thi học kỳ môn sinh 9 (3)

31376539323463303931326664333161303135636238316265303731363561313135396165623138613239643235626336366162333436666532383964613161
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 07:10 PM ngày 1-02-2018 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 234 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

KI TRA KỲ 1Ề ỌMôn: Sinh 6ọI. Tr nghi m. Hãy khoanh tròn vào đáp án câu câu mà em ếcho là đúng (1 ho nhi đáp án)ặ ềCâu có vai trò gì cây?ướ ớA. Cây quang pợ C. Cây hô pấB. Cây thoát cơ ướD. Cây chuy các ch tậ ấCâu 2: Dùng ch gì nh bi tinh t?ấ ộA. Que đóm B. vôi trongướC. Dung ch tị D. kínhấCâu 3: Nhóm nào toàn cây thân leo:ồA. Cây u, cây ng i, cây pậ ướ C. Cây a, cây cau, cây cừ ọB. Cây rau má, cây u, cây bí đư D. Cây rau đay, cây t, cây rau nớ ềCâu 4: Lo bi ng ch ch tr cho cây ra hoa, qu là:ạ ảA. Giác mút B. cễ C. thễ D. ễmócCâu 5: Ch năng mô phân sinh ng là:ứ ọA. chuy và mu khoáng ướ C. Giúp cây to raB. chuy ch cậ D. Giúp cây dài raCâu (1 đi m): Hãy tên các ph thân non phù ch năng aể ủchúng trong ng đây:ả ướCác ph nộ Đáp án Ch năng ng ph nứ ậ1. Bi bìể 1… a. chuy và mu khoángậ ướ ố2. Th vị 2… b. Hút và mu khoáng hòa tanướ ố3. ch râyạ 3… c. trự ữ4. ch gạ 4… d. các ph bên trongả ậ5. Ru tộ 5… e. chuy ch cậ ơf. Quang pợCâu (1.5 đi m): Ch thích đi vào ch tr ng: p, nụ ậchuy n, khí, bi bì, đóng .ể Bao phi lá là bào..(1)………………..trong su nênọ ốánh sáng có th xuyên qua chi vào ph th lá. bào bi bì có màngể ểngoài dày có ch năng…(2)………………..cho các ph bên trong aấ ủphi lá.ếL bào bi bì có nhi u…(3)………..... Ho ng …ớ ướ ộ(4)… …………c nó giúp cho lá trao khí và cho thoát ra ngoài.ủ ướCác bào th lá ch nhi u…(5)………………….. có ch năngế ứthu nh ánh sáng cho vi ch ch .ậ ơGân lá có ch năng…(6)………………….các ch cho phi lá. ếII. lu nự ậCâu (2 đi m): a. Hãy chú thích hình “ể bào th tơ ởbên.b. em có th làm gì tham gia vào vi và phát tri cây ểxanh ph ng?ở ươCâu (2 đi m): sao trong th tiêu di khó? Nêu bi phápể ệtiêu di và khoa bi pháp đó?ệ ệCâu (1 đi m): Vì sao hô và quang trái ng nhau nh ng quanể ượ ạh ch ch nhau?ệ ớĐÁP ÁN VÀ THANG ĐI MỂI.Tr nghi mắ ệCâu 5Đáp án A, B, DCâu 6: d, f, e, a, cCâu 1: Bi bìể 2: vả 3: khíỗ 4: Đóng mở5: pụ 6: chuy nậ ểIII. lu nự ậCâu đi mể ): a. 1: Vách bào, 2: Không bào, 3: Màng bàoế ế4: p, 5: Ch bào, 6: Nhân bàoụ ếb. Không cành và ng n, nh cây….ẻ ổ- Tr ng cây quanh nhà: rau các lo i, cây ăn qu ả- Tham gia tr ng cây gây ng (n có th )ồ ể- Tuyên truy ng cùng th hi n…ề ườ ệCâu đi mể )Vì th ng có sâu, lan ng và có kh năng sinhỏ ườ ảs ng thân .ả ễMu di ph nh toàn ph thân ng t, ướ ấvì ch xót thân đó cũng có th ch i, ra và phát tri ểthành cây nhanh.ớ ấCâu đi mể ): Hô và quang trái ng nhau vì ph aấ ượ ủquang là nguyên li hô p, ng ph hô làợ ượ ấnguyên li cho quang p.ệ ợ+ Hô và quang liên quan ch ch nhau vì quá trình nàyấ ớc có nhau: hô ch do quang ra. quang và iầ ọho ng ng cây năng ng do hô ra. => cây khôngạ ượ ảth ng thi trong hai quá trình đó.ể