Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học kỳ I môn Sinh học lớp 11 trường THPT Đặng Huy Trứ, Huế năm học 2015 - 2016

f4f6ee4c56f96b5fef5e4e9b5b5ebce3
Gửi bởi: Phạm Thị Huệ vào ngày 2016-10-03 14:21:33 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 1617 | Lượt Download: 20 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnSỞ GD ĐT HUẾTRƯỜNG THPT ĐẶNG HUY TRỨ ĐỀ THI HỌC KỲ NĂM HỌC 2015 2016MÔN: SINH HỌC LỚP 11Thời gian làm bài: 45 phútA. Phần chung cho tất cả thí sinh (24 câu từ câu đến câu 24)Câu 1: Cho các kết luận sau:(1) Không gây độc hại đối với cây trồng, vật nuôi.(2) Không độc nông phẩm và nhiễm môi trường.(3) Cung cấp các nguyên tố khoáng với hàm lượng rất lớn mà cây khó hấp thụ đượchết.(4) Dư lượng phân bón khoáng chất sẽ làm xấu lí tính của đất, giết chết các vi sinh vậtcó lợi.Kết luận không đúng khi nói về hậu quả khi bón liều lượng phân bón hóa học cao quámức cần thiết cho cây là: 1. (1), (2), (3), (4). B. (1), (2), (4). C. (1), (2). D. (1), (2), (3).Câu 2: Cho các nhận định sau:(1) Pha tối chỉ diễn ra trong bóng tối. (2) Trong pha sáng diễn ra cần có ánh sáng.(3) Trong quang hợp, O2 được giải phóng từ phân tử nước qua quá trình quang phân linước.(4) Quá trình quang hợp các nhóm thực vật C3 C4 CAM giống nhau pha sángquang hợp.Số nhận định đúng trong các nhận định trên là: A. B. C. D. 3Câu 3: Đặc điểm của con đường thoát nước qua bề mặt cutin là:A. Vận tốc lớn, được điều chỉnh. B. Vận tốc nhỏ, không được điều chỉnh.C. Vận tốc lớn, không được điều chỉnh. D. Vận tốc nhỏ, được điều chỉnh.Câu 4: Cho các nhận định sau đây về hô hấp thực vật với vấn đề bảo quản nông sản,thực phẩm:Doc24.vn(1) Hô hấp làm tiêu hao chất hữu cơ của đối tượng bảo quản.(2) Hô hấp là nhiệt độ môi trường bảo quản tăng.(3) Hô hấp làm tăng độ ẩm, thay đổi thành phần khí trong môi trường bảo quản.(4) Hô hấp không làm thay đổi khối lượng nông sản, thực phẩm.Số nhận định đúng trong các nhận định nói trên là: A. B. C. D. 2Câu 5: Cột Cột B1. Lá có bản rộng, mỏng. a. Trao đổi khí và hơi nước khi quang hợp .2. Mạch dẫn b. Chứa lục lạp thực hiện quang hợp.3. Biểu bì c. Hấp thụ được nhiều ánh sáng.4. Mô giậu d. Vận chuyển nước, khoáng và các chất hữu cơ.5. Khí khổng e. Bảo vệ.Hãy chọn đáp án đúng nhất khi kết hợp cột với cột là:A. c, d, e, b, a. B. a, d, e, b, c.C. a, b, c, d, e. D. b, d, e, c, a.Câu 6: Hô hấp sáng xảy ra qua bào quan lần lượt là:A. Ti thể --> lục lạp --> perôxixôm. B. Lục lạp --> Ti thể --> perôxixôm.C. Perôxixôm --> lục lạp --> ti thể. D. Lục lạp --> perôxixôm --> ti thể.Câu 7: Các dạng nitơ mà thực vật hấp thụ được là:A. NH4 và N2. B. NO2 và NH4 +. C. NO3 và NH4 +. D. NO2 và NO3 -.Câu 8: Cho sơ đồ mô tóm tắt mối quan hệ giữa pha sáng và pha tối trong quang hợp nhưsau:Doc24.vnCác số tương ứng 1, 2, 3, sẽ là:A. H2 O, ATP, NADPH, CO2 B. CO2 ATP, NADPH, RiDP.C. +, ATP, NADPH, CO2 D. CO2 ATP, NADPH, H2 O.Câu 9: Cho các nhận định sau:(1) Bảo quản trong điều kiện nồng độ O2 cao. (2) Bảo quản trong điều kiện nồng độ CO2 cao.(3) Phơi khô nông sản. (4) Bảo quản nông sản trong kho lạnh.Số nhận định không đúng khi chọn phương pháp bảo quản nông sản là:A. B. C. D. 1Câu 10: Khi được chiếu sáng cây xanh giải phóng O2 các phân tử O2 đó được bắt nguồntừ:A. khử CO2 B. quá trình hô hấp sáng.C. uá trình quang phân li nước. D. phân giải đường.Câu 11: Khi trời nắng ta đứng dưới bóng cây cảm thấy mát hơn đứng dưới mái che bằngvật liệu xây dựng là vì:A. cây thoát hơi nước thường xuyên làm hạ nhiệt độ môi trường xung quanh tán lá.B. cây đóng mở khí khổng thường xuyên ngay cả khi trong bóng tối.C. cây đã làm cho không khí ẩm thường xuyên nhờ quá trình hút nước.D. cây đã tạo ra sức hút nước trong cây.Câu 12: Quá trình hô hấp hiếu khí và hô hấp kị khí (lên men) đều tạo năng lượng nhưng:A. chỉ hô hấp kị khí mới giải phóng CO2 và ATP.B. khác nhau giai đoạn đường phân.Doc24.vnC. chỉ hô hấp kị khí mới diễn ra trong ty thể.D. khác nhau sản phẩm cuối cùng và giá trị năng lượng thu được.Câu 13: Điểm bão hòa quang hợp là giá trị mà tại đó:A. uá trình quang hợp đạt cường độ cực đại và không tăng lên được nữa .B. uá trình quang hợp không thể xảy ra được.C. ường độ quang hợp cân bằng với cường độ hô hấp.D. uá trình quang hợp cân bằng với quá trình trao đổi nước và muối khoáng.Câu 14: Quang hợp thực vật:A. là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời đã được diệp lục hấp thu để tổnghợp cacbonhyđrat và giải phóng oxy từ cacbonic và nước. B. là quá trình tổng hợp được các hợp chất cacbonhyđrat và O2 từ các chất vô cơ đơngiản xảy ra lá cây. C. là quá trình sử dụng năng lượng ATP được diệp lục hấp thụ để tổng hợpcacbonhydrat và giải phóng ôxy từ CO2 và nước. D. là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời được diệp lục hấp thu để tổng hợpcác chất hữu cơ từ các chất vô cơ đơn giản (CO2 ).Câu 15: Củ cà rốt, quả gấc, trái cà chua chứa nhiều sắc tố quang hợp loại nào làm chúngcó màu đỏ?A. Diệp lục. B. Phicobilin. C. Carôtênôit. D. Xantôphin .Câu 16: Bào quan nào sau đây thực hiện chức năng quang hợp?A. Lục lạp. B. Grana. C. Ty thể. D. Diệp lục.Câu 17: Enzim tham gia cố định nitơ tự do là:A. Oxygenaza. B. Cacboxylaza. C. Nitrogenaza. D. Restrictaza.Câu 18: Quá trình hấp thụ nước rễ xảy ra theo những giai đoạn nào? 1) Giai đoạn nước từ đất vào lông hút2) Giai đoạn nước từ lông hút vào mạch gỗ của rễ3) Giai đoạn nước bị đẩy từ mạch gỗ của rễ lên mạch gỗ của thân.4) Giai đoạn nước từ mạch gỗ của thân lên lá.Tổ hợp đúng là:Doc24.vnA. 1, 2, B. 1, 2, C. 1, 3, D. 2, 3, 4Câu 19: Hệ số hô hấp là :A. Tỉ số giữa số phân tử O2 thải ra và số phân tử CO2 lấy vào khi hô hấp.B. Tỉ số giữa số phân tử O2 lấy vào và số phân tử CO2 lấy vào khi hô hấp.C. Tỉ số giữa số phân tử CO2 lấy vào và số phân tử O2 thải ra khi hô hấp.D. Tỉ số giữa số phân tử CO2 thải ra và số phân tử O2 lấy vào khi hô hấp.Câu 20: Nồng độ Ca 2+ trong cây là 0,5%, trong đất là 0,2%. Cây sẽ nhận Ca 2+ bằng cáchnào?A. Hấp thụ thụ động. B. Khuếch tán. C. Thẩm thấu. D. Hấp thụ chủ động.Câu 21: Quá trình hô hấp trong cơ thể thực vật, trải qua các giai đoạn:A. Đường phân hiếu khí và chu trình Crep. B. Đường phân và hô hấp hiếu khí.C. Oxy hóa chất hữu cơ và khử. D. Cacboxi hóa khử tái tạo chất nhận.Câu 22: Sự khác nhau về hiệu quả năng lượng giữa quá trình hô hấp và qúa trình lênmen?A. Năng lượng ATP được giải phóng trong quá trình lên men gấp rất nhiều so với quátrình hô hấp hiếu khí. B. Năng lượng ATP được giải phóng trong quá trình hô hấp hiếu khí gấp rất nhiều sovới quá trình lên men.C. Năng lượng ATP được giải phóng trong cả hai quá trình đó là như nhau. D. Năng lượng ATP được giải phóng trong quá trình lên men cao hơn quá trình hô hấphiếu khí.Câu 23: Hô hấp hiếu khí cây xanh:A. Là quá trình thu nhận O2 trong không khí và thải CO2 vào môi trường xung quang.B. Là quá trình phân giải chất hữu cơ và giải phóng năng lượng.C. Là quá trình oxy hóa sinh học nguyên liệu hô hấp (gluozơ...) đến CO2 H2 và tíchlũy lại năng lượng dạng dễ sử dụng là ATP.D. Là quá trình khử các nguyên liệu hô hấp (gluozơ...) đến CO2 H2 và tích lũy lạinăng lượng dạng dễ sử dụng là ATP.Doc24.vnCâu 24: Cho các nhóm đặc điểm sau lá cây:I. Hình bản, xếp xen kẽ, hướng quang.II. Có mô xốp gồm nhiều khoang trống chứa CO2; mô giậu chứa nhiều lục lạp.III. Hệ mạch dẫn (gân lá) dày đặc, thuận lợi cho việc vận chuyển nước, khoáng và sảnphẩm quang hợp.IV. Bề mặt lá có nhiều khí khổng, giúp trao đổi khí.Các nhóm đặc điểm phù hợp với chức năng quang hợp lá là:A. II, III, IV. B. I, II, III, IV. C. I, II, IV. D. I, II, III.B. Phần tự chọn Thí sinh chỉ được chọn làm trong phần (Phần hoặc Phần II)Phần I. Theo chương trình Cơ bản (6 câu, từ câu 25 đến câu 30)Câu 25: Nhận định nào không đúng khi nói về sự ảnh hưởng của một số nhân tố tới sựthoát hơi nước?A. Điều kiện cung cấp nước và độ ẩm không khí ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước.B. Một số ion khoáng cũng ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước do nó điều tiết độ mở củakhí khổng.C. Các nhân tố ảnh hưởng đến độ mở của khí khổng sẽ ảnh hưởng đến sự thoát hơinước.D. Vào ban đêm, cây không thoát hơi nước vì khí khổng đóng lại khi không có ánhsáng.Câu 26: Bản chất pha sáng của quá trình quang hợp là:A. Pha khử nước để sử dụng và êlectron cho việc hình thành ATP và NADPH, đồngthời giải phóng O2 vào khí quyển. B. Quang phân li nước để sử dụng và êlectron cho việc hình thành ATP và NADPH,đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển. C. Quang phân li nước để sử dụng và êlectron cho việc hình thành ADP và NADPH,đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển. D. Quang phân li nước để sử dụng +, CO2 và êlectron cho việc hình thành ATP vàNADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển.Doc24.vnCâu 27: Quan sát thí nghiệm hình sau (chú ý: ống nghiệm đựng nước vôi trong bị vẩnđục) và chọn kết luận đúng nhất:A. Đây là một thí nghiệm chứng tỏ quá trình quang hợp hạt đang nảy mầm có sự thảira O2 .B. Đây là một thí nghiệm chứng tỏ quá trình hô hấp hạt đang nảy mầm có sự thải raCO2 .C. Đây là một thí nghiệm chứng tỏ quá trình quang hợp hạt đang nảy mầm có sự thảira CO2 .D. Đây là một thí nghiệm chứng tỏ quá trình hô hấp hạt đang nảy mầm có sự tạo raCaCO3 .Câu 28: Cho các loài cây sau: (1) Dứa, (2) Ngô, (3) Mía, (4) Lúa, (5) Thuốc bỏng, (6)Xương rồng. Nhóm cây có khả năng chịu hạn tốt có thể là:A. (1), (5), (6). B. (3), (5), (6). C. (1), (3), (5). D. (1), (3), (4).Câu 29: Sự tiến hóa của các hình thức tiêu hóa diễn ra theo hướng nào?A. Tiêu hóa nội bào Tiêu hóa ngoại bào →Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào.B. Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào Tiêu hóa nội bào Tiêu hóa ngoại bào.C. Tiêu hóa nội bào Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào Tiêu hóa ngoại bào. D. Tiêu hóa ngoại bào Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào Tiêu hóa nội bào.Doc24.vnCâu 30: Điểm khác nhau giữa quá trình tiêu hoá Trùng giày và quá trình tiêu hoá ởThuỷ tức là:A. Trùng giày, thức ăn được tiêu hoá trong không bào tiêu hoá tiêu hoá nội bào. ỞThuỷ tức, thức ăn được tiêu hoá trong túi tiêu hoá thành những phần nhỏ rồi tiếp tụcđược tiêu hoá nội bào. B. Trùng giày, thức ăn được tiêu hoá trong túi tiêu hoá thành những phần nhỏ rồi tiếptục được tiêu hoá nội bào. Thuỷ tức, thức ăn được tiêu hoá trong không bào tiêu hoá -tiêu hoá nội bào. C. Trùng giày, thức ăn được tiêu hoá ngoại bào thành các chất đơn giản hơn rồi tiếptục được tiêu hoá nội bào. Thuỷ tức, thức ăn được tiêu hoá trong túi tiêu hoá thànhnhững chất đơn giản, dễ sử dụng. D. Trùng giày, thức ăn được tiêu hoá ngoại bào rồi trao đổi qua màng vào cơ thể. ỞThuỷ tức, thức ăn được tiêu hoá nội bào thành các chất đơn giản, dễ sử dụng. Phần II. Theo chương trình Nâng cao (6 câu, từ câu 31 đến câu 36)Câu 31: Bạn đang trồng một cây ớt cảnh nhỏ rất đẹp Trong kì nghỉ lễ (khoảng tuần)bạn và gia đình đi du lịch mà đã sơ suất bỏ quên nó hoàn toàn trong bóng tối, khi về bạnrất ngạc nhiên thấy cây này vẫn còn sống. Điều giải thích nào sau đây là đúng?A. Trong thời gian tối, cây này vẫn quang hợp nên tạo năng lượng tích lũy dưới dạngđường hoặc tinh bột nên .B. Trong thời gian tối, dù không có ánh sáng nhìn thấy, cây này vẫn quang hợp nhờnăng lượng của ánh sáng tử ngoại, tia X, tia gama.C. Trong thời gian tối, năng lượng được tích lũy dưới dạng đường hoặc tinh bột đượcgiải phóng qua quá trình hô hấp.D. Trong thời gian tối, dù không tiến hành pha sáng, cây này vẫn có thể tạo được đườngtừ chu trình Canvin.Câu 32: Cho các nhận định sau:(1) Chu trình C4 quá trình cố định CO2 tách biệt về mặt thời gian.(2) Chu trình CAM quá trình cố định CO2 tách biệt về mặt không gian.Doc24.vn(3) Thực vật C4 bao gồm một số thực vật vùng nhiệt đới như: ngô, mía, cỏ lồngvực, ...(4) Tên gọi thực vật C3 C4 là gọi theo sản phẩm cố định CO2 đầu tiên.Số nhận định không đúng trong các nhận định trên là: A. B. C. D. 2Câu 33: Người ta phân biệt nhóm thực vật C3 C4 chủ yếu dựa vào:A. Có hiện tượng hô hấp sáng hay không có hiện tượng này. B. Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên.C. Sự khác nhau về cấu tạo mô giậu của lá. D. Sự khác nhau các phản ứng sáng.Câu 34: Sắc tố quang hợp quan trọng nhất trực tiếp tham gia chuyển hóa năng lượng ánhsáng thành năng lượng hóa học là loại:A. Diệp lục (C55 H72 O5 N4 Mg). B. Phicobilin và xantôphin C40 H54 (OH)2 .C. Diệp lục (C55 H70 O6 N4 Mg). D. Carôtênôit (C40 H56 ).Câu 35: Khi đưa cây ra ngoài sáng, ... (1)... trong tế bào khí khổng tiến hành ... (2)... làmthay đổi nồng độ CO2 và tiếp theo là pH. Sự thay đổi này dẫn đến kết quả là hàm lượngđường tăng, làm tăng ... (3)... trong tế bào. Hai tế bào ... (4) ... hút nước, trương nước vàkhí khổng mở.Thứ tự 1, 2, 3, đúng nhất là:A. ục lạp, áp suất thẩm thấu, quang hợp, khí khổng.B. ục lạp, quang hợp, khí khổng, áp suất thẩm thấu.C. ục lạp, quang hợp, áp suất thẩm thấu, khí khổng.D. uang hợp, áp suất thẩm thấu, khí khổng, lục lạp.Câu 36: Trong quá trình hô hấp, giai đoạn phân giải đường (đường phân) xảy ra chất tếbào có thể tóm tắt qua sơ đồ:A. phân tử Gluôzơ phân tử CO2 B. phân tử Gluôzơ phân tử Axit piruvicC. phân tử Gluôzơ phân tử Rượu êtilic D. phân tử Gluôzơ phân tử Axit lacticDoc24.vnSỞ GD ĐT HUẾTRƯỜNG THPT ĐẶNG HUY TRỨ ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ NĂM HỌC 2015 2016MÔN: SINH HỌC LỚP 11Phần chung cho tất cả các thí sinh1. C2. D3. B4. B5. 6. D7. C8. A9. D10. 11. A12. D13. A14. A15. 16. A17. C18. B19. D20. 21. B22. B23. C24. BPhần tự chọn25. D26. B27. 28. D29. C30. 31. C32. D33. 34. A35. C36. BTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.