Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Đề thi học kỳ 2 môn Vật lý lớp 10 (9)

Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2018-05-15 21:06:40
Nội dung
TR NG PTDTNT NHƯỜ KI TRA LÍ KH 10Ề ỐH tên:........................................................ Năm c: 2017-2018ọ ọL p:.............. Th gian: 45 phútớ ờĐ 1ềI. PH TR NGHI KHÁCH QUANẦ ỆCâu Khi có kh ng m, chuy ng v. ng năng tính theoộ ượ ượcông th c:ứA. Wđ mv 2B. Wđ 21 mv 2C. Wđ 21 mv D. Wđ 2mv 2Câu vơ ng năng làủ ộA. m. B. C. N. D. m/s.Câu Bi th nh lu Boyle Mariotte quá trình ng nhi tể ệA. 1221TTpp B. p1 V1 p2 V2 C. 2121VVpp D. 2121TTppCâu Trong phòng thí nghi m,ng ta đi ch 40cmệ ườ ượ khí H2 áp su 750mmHg và nhi đở ộ27 oC.Tính th tích ng khí trên áp su 760mmHg và nhi 0ể ượ oC có giá tr đúng giá trị ịnào sau đây?A. 30cm B. 36cm C. 32cm 3D. 34cm Câu Kéo chuy ng đo ng S, ng kéo F, đo ng tộ ườ ườ ộgóc a. Công th tính công làứ ậA. A=F.s.cot B. A=F.s.tan C. A=F.s.sin D. A= F.s.cos Câu có kh ng là 2kg th do cao 15m so t,, ch cộ ượ ượ ốth năng và g=10m/sế 2. năng tơ ậA. 150 (J) B. 300 (J) C. (J) D. 40 (J)Câu Quá trình bi tr ng thái ng khí xác nh trong đó th tích gi không ượ ượ ổg là quá trìnhọA. ng áp.ẳ B. ng tích.ẳ C. Đo nhi t.ạ D. ng nhi t.ẳ ệCâu có kh ng 400 và ng năng 20 J. Khi đó là:ộ ượ ậA. 36 km/h B. 0,32 m/s C. 10 km/h. D. 36 m/sCâu t, ném lên th ng ng ban vừ ượ ầ0 10m/s. qua nỏ ảc không khí. Cho 10m/sủ 2. trí cao nh mà cách kho ng ng:ị ượ ằA. 20m B. 10m C. 5m. D. 15mCâu 10 th do, trong quá trình i:ộ ượ ơA. ng năng không thayộ i.ổB. Th năng không thayế i.ổC. ng ng năng và th năng luôn thayổ iổD. ng ng năng và th năng không thayổ i.ổCâu 11 săm xe máy căng không khí nhi 20ộ ượ oC và áp su 2atm. Khi ngoài ngấ ắnhi 42ệ oC, thì áp su khí trong săm ng bao nhiêu? Coi th tích không i.ấ ổA. 2,15 atm B. 2,05 atm C. 2,0 atm D. 2,1 atmCâu 12 Ph ng trình nào sau đây là ph ng trình tr ng thái khí ly ng?ươ ươ ưởA. TpV ng B. ppV ng C. VpT ng D. 121TVp 212TVpCâu 13 nhi 273Ở 0C th tích kh khí là 10 lít. Khi áp su không i,th tích khí đóể 546ở 0C là:A. 12 lít B. 20 lít C. 15 lít D. 13,5 lítCâu 14 thông tr ng thái nào sau đây xác nh tr ng thái ng khí xác nh.ậ ượ ịA. Th tích, kh ng, áp su t.ể ượ B. Áp su t, th tích, kh ng.ấ ượC. Áp su t, nhi th tích.ấ D. Áp su t, nhi kh ng.ấ ượCâu 15 Quá trình bi tr ng thái ng khí xác nh trong đó nhi gi không iế ượ ượ ổg là quá trìnhọA. Đo nhi t.ạ B. ng nhi tẳ C. ng áp.ẳ D. ng tích.ẳCâu 16 Th năng đàn lò xo tính theo công th nàoế ứA. dhW mgz= B. 212dhW mv= C. 21( )2dhW l= D. lkmvW.21212II.PH LU NẦ ẬBài đi mể 1. ch khí lí ng tr ng thái (1), pộ ưở ạ1 10 5Pa, V1 30 lit. Ng ta nén ng nhi th tích gi mườ ảxu ng còn 20 lít. Tính áp su ch khí sau khi nén.ố ấ2. cái ch 100 cmộ không khí nhi 27ở 0C và áp su 10ấ Pa. Khi không khí nén xu ngị ốcòn 20 cm và nhi tăng lên 327ệ thì áp su không khí trong là bao nhiêu? ơBài 2: đi mểM có kh ng là 5kg th do không cao 30m. =10 m/sộ ượ ượ 2.1.Tính năng tơ ậ2.Tính khi ch tậ ấ3.Tính cao đó ng năng 1,5 th năngộ -----------------------------------H -----------------------------ếTR NG PTDTNT NHƯỜ KI TRA LÍ KH 10Ề ỐH tên:........................................................ Năm c: 2017-2018ọ ọL p:.............. Th gian: 45 phútớ ờĐ 2ềI. PH TR NGHI KHÁCH QUANẦ ỆCâu Kéo chuy ng đo ng S, ng kéo F, đo ng tộ ườ ườ ộgóc a. Công th tính công làứ ậA. A= F.s.cos B. A=F.s.cot C. A=F.s.sin D. A=F.s.tan .Câu Trong phòng thí nghi m,ng ta đi ch 40cmệ ườ ượ khí H2 áp su 750mmHg và nhi đở ộ27 oC.Tính th tích ng khí trên áp su 760mmHg và nhi 0ể ượ oC có giá tr đúng giá trị ịnào sau đây?A. 34cm B. 30cm C. 32cm 3D. 36cm 3Câu có kh ng là 2kg th do cao 15m so t,, ch cộ ượ ượ ốth năng và g=10m/sế 2. năng tơ ậA. (J) B. 150 (J) C. 40 (J) D. 300 (J)Câu Quá trình bi tr ng thái ng khí xác nh trong đó nhi gi không ượ ượ ổg là quá trìnhọA. Đo nhi t.ạ B. ng tích.ẳ C. ng áp.ẳ D. ng nhi tẳ .Câu Khi có kh ng m, chuy ng v. ng năng tính theoộ ượ ượcông th c:ứA. Wđ 2mv 2B. Wđ mv 2C. Wđ 21 mv 2D. Wđ 21 mvCâu săm xe máy căng không khí nhi 20ộ ượ oC và áp su 2atm. Khi ngoài ngấ ắnhi 42ệ oC, thì áp su khí trong săm ng bao nhiêu? Coi th tích không i.ấ ổA. 2,1 atm B. 2,05 atm C. 2,15 atm D. 2,0 atmCâu Quá trình bi tr ng thái ng khí xác nh trong đó th tích gi không ượ ượ ổg là quá trìnhọA. Đo nhi t.ạ B. ng tích.ẳ C. ng áp.ẳ D. ng nhi t.ẳ ệCâu vơ ng năng làủ ộA. N. B. C. m. D. m/s.Câu Bi th nh lu Boyle Mariotte quá trình ng nhi tể ệA. 1221TTpp B. p1 V1 p2 V2 C. 2121TTpp D. 2121VVppCâu 10 có kh ng 400 và ng năng 20 J. Khi đó là:ộ ượ ậA. 10 km/h. B. 36 m/s C. 0,32 m/s D. 36 km/h Câu 11 t, ném lên th ng ng ban vừ ượ ầ0 10m/s. qua cỏ ức không khí. Cho 10m/sả 2. trí cao nh mà cách kho ng ng:ị ượ ằA. 20m B. 10m C. 15m D. 5m. Câu 12 Ph ng trình nào sau đây là ph ng trình tr ng thái khí ly ng?ươ ươ ưởA. VpT ng B. TpV ng C. 121TVp 212TVp D. ppV ng ốCâu 13 thông tr ng thái nào sau đây xác nh tr ng thái ng khí xác nh.ậ ượ ịA. Th tích, kh ng, áp su t.ể ượ B. Áp su t, nhi kh ng.ấ ượC. Áp su t, nhi th tích.ấ D. Áp su t, th tích, kh ng.ấ ượCâu 14 Th năng đàn lò xo tính theo công th nàoế ứA. 212dhW mv= B. dhW mgz= C. lkmvW.21212 D. 21( )2dhW l= Câu 15 nhi 273Ở 0C th tích kh khí là 10 lít. Khi áp su không i,th tích khí đóể 546ở 0C là:A. 12 lít B. 15 lít C. 13,5 lít D. 20 lít Câu 16 th do, trong quá trình i:ộ ượ ơA. Th năng không thayế i.ổB. ng ng năng và th năng không thayổ i.ổC. ng năng không thayộ i.ổD. ng ng năng và th năng luôn thayổ iổII. PH LU NẦ ẬBài đi mể 1. ch khí lí ng tr ng thái (1), pộ ưở ạ1 10 5Pa, V1 30 lit. Ng ta nén ng nhi th tích gi mườ ảxu ng còn 20 lít. Tính áp su ch khí sau khi nén.ố ấ2. cái ch 100 cmộ không khí nhi 27ở 0C và áp su 10ấ Pa. Khi không khí nén xu ng cònị ố20 cm và nhi tăng lên 327ệ thì áp su không khí trong là bao nhiêu?ấ ơBài 2: đi mểM có kh ng là 5kg th do không cao 30m. =10 m/sộ ượ ượ 2.1.Tính năng tơ ậ2.Tính khi ch tậ ấ3.Tính cao đó ng năng 1,5 th năngộ -----------------------------------H -----------------------------ếTR NG PTDTNT NHƯỜ KI TRA LÍ KH 10Ề ỐH tên:........................................................ Năm c: 2017-2018ọ ọL p:.............. Th gian: 45 phútớ ờĐ 3ềI. PH TR NGHI KHÁCH QUANẦ ỆCâu Kéo chuy ng đo ng S, ng kéo F, đo ng tộ ườ ườ ộgóc a. Công th tính công làứ ậA. A=F.s.tan B. A=F.s.sin C. A=F.s.cot D. A= F.s.cos Câu Ph ng trình nào sau đây là ph ng trình tr ng thái khí ly ng?ươ ươ ưởA. TpV ng B. ppV ng C. VpT ng D. 121TVp 212TVpCâu t, ném lên th ng ng ban vừ ượ ầ0 10m/s. qua nỏ ảc không khí. Cho 10m/sủ 2. trí cao nh mà cách kho ng ng:ị ượ ằA. 20m B. 5m. C. 10m D. 15mCâu nhi 273Ở 0C th tích kh khí là 10 lít. Khi áp su không i,th tích khí đóể 546ở 0C là:A. 20 lít B. 15 lít C. 12 lít D. 13,5 lítCâu có kh ng 400 và ng năng 20 J. Khi đó là:ộ ượ ậA. 36 m/s B. 0,32 m/s C. 10 km/h. D. 36 km/h Câu săm xe máy căng không khí nhi 20ộ ượ oC và áp su 2atm. Khi ngoài ngấ ắnhi 42ệ oC, thì áp su khí trong săm ng bao nhiêu? Coi th tích không i.ấ ổA. 2,0 atm B. 2,1 atm C. 2,05 atm D. 2,15 atmCâu Quá trình bi tr ng thái ng khí xác nh trong đó nhi gi không ượ ượ ổg là quá trìnhọA. Đo nhi t.ạ B. ng nhi tẳ C. ng áp.ẳ D. ng tích.ẳCâu Bi th nh lu Boyle Mariotte quá trình ng nhi tể ệA. 2121TTpp B. p1 V1 p2 V2 C. 1221TTpp D. 2121VVppCâu Th năng đàn lò xo tính theo công th nàoế ứA. 212dhW mv= B. dhW mgz= C. 21( )2dhW l= D. lkmvW.21212Câu 10 Trong phòng thí nghi m,ng ta đi ch 40cmệ ườ ượ khí H2 áp su 750mmHg và nhi đở ộ27 oC.Tính th tích ng khí trên áp su 760mmHg và nhi 0ể ượ oC có giá tr đúng giá trị ịnào sau đây?A. 32cm 3B. 30cm C. 36cm 3D. 34cm Câu 11 Quá trình bi tr ng thái ng khí xác nh trong đó th tích gi không ượ ượ ổg là quá trìnhọA. ng áp.ẳ B. ng nhi t.ẳ C. ng tích.ẳ D. Đo nhi t.ạ ệCâu 12 Khi có kh ng m, chuy ng v. ng năng tính theoộ ượ ượcông th c:ứA. Wđ 2mv 2B. Wđ 21 mv 2C. Wđ mv 2D. Wđ 21 mvCâu 13 vơ ng năng làủ ộA. m/s. B. N. C. m. D. JCâu 14 thông tr ng thái nào sau đây xác nh tr ng thái ng khí xác nh.ậ ượ ịA. Th tích, kh ng, áp su t.ể ượ B. Áp su t, nhi kh ng.ấ ượC. Áp su t, nhi th tích.ấ D. Áp su t, th tích, kh ng.ấ ượCâu 15 có kh ng là 2kg th do cao 15m so t,, ch cộ ượ ượ ốth năng và g=10m/sế 2. năng tơ ậA. (J) B. 150 (J) C. 300 (J) D. 40 (J)Câu 16 th do, trong quá trình i:ộ ượ ơA. ng ng năng và th năng luôn thayổ iổB. ng năng không thayộ i.ổC. Th năng không thayế i.ổD. ng ng năng và th năng không thayổ i.ổII. PH LU NẦ ẬBài đi mể 1. ch khí lí ng tr ng thái (1), pộ ưở ạ1 10 5Pa, V1 30 lit. Ng ta nén ng nhi th tích gi mườ ảxu ng còn 20 lít. Tính áp su ch khí sau khi nén.ố ấ2. cái ch 100 cmộ không khí nhi 27ở 0C và áp su 10ấ Pa. Khi không khí nén xu ng cònị ố20 cm và nhi tăng lên 327ệ thì áp su không khí trong là bao nhiêu?ấ ơBài 2: đi mểM có kh ng là 5kg th do không cao 30m. =10 m/sộ ượ ượ 2.1.Tính năng tơ ậ2.Tính khi ch tậ ấ3.Tính cao đó ng năng 1,5 th năngộ -----------------------------------H -----------------------------ếTR NG PTDTNT NHƯỜ KI TRA LÍ KH 10Ề ỐH tên:........................................................ Năm c: 2017-2018ọ ọL p:.............. Th gian: 45 phútớ ờĐ 4ềI. PH TR NGHI KHÁCH QUANẦ ỆCâu thông tr ng thái nào sau đây xác nh tr ng thái ng khí xác nh.ậ ượ ịA. Áp su t, nhi th tích.ấ B. Áp su t, nhi kh ng.ấ ượC. Th tích, kh ng, áp su t.ể ượ D. Áp su t, th tích, kh ng.ấ ượCâu Quá trình bi tr ng thái ng khí xác nh trong đó nhi gi không ượ ượ ổg là quá trìnhọA. ng nhi tẳ B. ng áp.ẳ C. ng tích.ẳ D. Đo nhi t.ạ ệCâu vơ ng năng làủ ộA. B. m. C. N. D. m/s.Câu săm xe máy căng không khí nhi 20ộ ượ oC và áp su 2atm. Khi ngoài ngấ ắnhi 42ệ oC, thì áp su khí trong săm ng bao nhiêu? Coi th tích không i.ấ ổA. 2,05 atm B. 2,15 atm C. 2,0 atm D. 2,1 atmCâu Th năng đàn lò xo tính theo công th nàoế ứA. lkmvW.21212 B. dhW mgz= C. 21( )2dhW l= D. 212dhW mv= Câu Khi có kh ng m, chuy ng v. ng năng tính theoộ ượ ượcông th c:ứA. Wđ 21 mv 2B. Wđ 21 mv C. Wđ mv 2D. Wđ 2mv 2Câu Ph ng trình nào sau đây là ph ng trình tr ng thái khí ly ng?ươ ươ ưởA. TpV ng B. ppV ng C. 121TVp 212TVp D. VpT ng ốCâu Bi th nh lu Boyle Mariotte quá trình ng nhi tể ệA. 2121VVpp B. 1221TTpp C. p1 V1 p2 V2 D. 2121TTppCâu nhi 273Ở 0C th tích kh khí là 10 lít. Khi áp su không i,th tích khí đóể 546ở 0C là:A. 12 lít B. 13,5 lít C. 20 lít D. 15 lít Câu 10 th do, trong quá trình i:ộ ượ ơA. ng ng năng và th năng không thayổ i.ổB. ng năng không thayộ i.ổC. ng ng năng và th năng luôn thayổ iổD. Th năng không thayế i.ổCâu 11 t, ném lên th ng ng ban vừ ượ ầ0 10m/s. qua cỏ ức không khí. Cho 10m/sả 2. trí cao nh mà cách kho ng ng:ị ượ ằA. 20m B. 15m C. 10m D. 5m.Câu 12 Kéo chuy ng đo ng S, ng kéo F, đo ng tộ ườ ườ ộgóc a. Công th tính công làứ ậA. A=F.s.cot B. A= F.s.cos C. A=F.s.sin D. A=F.s.tan .Câu 13 Quá trình bi tr ng thái ng khí xác nh trong đó th tích gi không iế ượ ượ ổg là quá trìnhọA. ng tích.ẳ B. ng áp.ẳ C. Đo nhi t.ạ D. ng nhi t.ẳ ệCâu 14 Trong phòng thí nghi m,ng ta đi ch 40cmệ ườ ượ khí H2 áp su 750mmHg và nhi đở ộ27 oC.Tính th tích ng khí trên áp su 760mmHg và nhi 0ể ượ oC có giá tr đúng giá trị ịnào sau đây?A. 36cm 3B. 34cm C. 32cm 3D. 30cm Câu 15 có kh ng là 2kg th do cao 15m so t,, ch cộ ượ ượ ốth năng và g=10m/sế 2. năng tơ ậA. 300 (J) B. (J) C. 150 (J) D. 40 (J)Câu 16 có kh ng 400 và ng năng 20 J. Khi đó là:ộ ượ ậA. 0,32 m/s B. 36 m/s C. 10 km/h. D. 36 km/h II. PH LU NẦ ẬBài đi mể 1. ch khí lí ng tr ng thái (1), pộ ưở ạ1 10 5Pa, V1 30 lit. Ng ta nén ng nhi th tích gi mườ ảxu ng còn 20 lít. Tính áp su ch khí sau khi nén.ố ấ2. cái ch 100 cmộ không khí nhi 27ở 0C và áp su 10ấ Pa. Khi không khí nén xu ng cònị ố20 cm và nhi tăng lên 327ệ thì áp su không khí trong là bao nhiêu?ấ ơBài 2: đi mểM có kh ng là 5kg th do không cao 30m. =10 m/sộ ượ ượ 2.1.Tính năng tơ ậ2.Tính khi ch tậ ấ3.Tính cao đó ng năng 1,5 th năngộ -----------------------------------H -----------------------------ếĐ 1ề 2ề 3ề 4ề1. 1. 1. 1. A2. 2. 2. 2. A3. 3. 3. 3. A4. 4. 4. 4. B5. 5. 5. 5. C6. 6. 6. 6. A7. 7. 7. 7. A8. 8. 8. 8. C9. 9. 9. 9. D10. 10. 10. 10. A11. 11. 11. 11. D12. 12. 12. 12. B13. 13. 13. 13. A14. 14. 14. 14. A15. 15. 15. 15. A16. 16. 16. 16. DĐ 1ề CĐ 2ề BĐ 3ề DĐ 4ề DII. PH LU NẦ ẬBài đi mể 1. ch khí lí ng tr ng thái (1), pộ ưở ạ1 10 5Pa, V1 30 lit. Ng ta nén ng nhi th tích gi mườ ảxu ng còn 20 lít. Tính áp su ch khí sau khi nén.ố ấ2. A. Pap5210.7 B. Pap5210.8 C. Pap5210.9 D. Pap5210.10Bài 2: đi mểBÀI DUNGỘ ĐI MỂ1 Tr ng thái 1: ạ)l(30V)Pa(10p151 tr ng thái 2: ạ)l(20V)Pa?(p11Vì quá trình bi tr ng thái (1) sang tr ng thái (2) là quá trình ngế ẳnhi nên ta áp ng nh lu Boyle Mariotteệ ập1 V1 p2 V2 => p2 1,5.10 (Pa) đi mể2 Tr ng thái 1: ạK300Tcm100V)Pa(10p13151 tr ng thái 2: ạK600Tcm20V)Pa?(p2322Áp ng ph ng trình tr ng thái khí lí ng cho hai tr ng thái (1) và (2)ụ ươ ưở ạ222111TVpTVpThay các giá tr vào ta tìm pị ượ2 10 Pa đi mể2 Ch th năng t:ọ ấTheo vềo 0; zo 30m*C năng t: Wơ ậo mgzo 1500J 1,5kJ đi mể2 là trí ch t: zọ ấB 0C năng B: Wơ ạB 2Bmv21Ta áp ng nh lu toàn năng: ơWB => vB ogz2 106 (m/s) 1,5 đi mể3 là trí có ng năng ng 1,5 th năngọ ế=> WC 2,5WtC 2,5mgzCTa áp ng nh lu toàn năng:ụ ơWC => zC 5,2zo 12m 1,5 đi mể