Đề thi học kỳ 2 môn Vật lý lớp 10 (2)

Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2018-05-11 22:09:27 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

GIAO VA ĐAO KI TRA CH NG HKIIƠ ƯƠ NG THAP Môn: Vaät lí 10 Năm c: 2017-2018 oTr ng: THPT Châu Thanh ươH va tên:o …………………………………………….. SBD: ………………………………….L p:ơ 10A… Ngay tháng năm sinh: ……………….. THI (G trang)ôA. Tr nghi (20 câu 0,25 đi đi m)ê ê1. Bi th tinh công đung nh la:ê A. A=FSsin B. A=PSsin C. A=FScos D. A=NScos 2. Phát bi nao sau đây la đung?ê A. May co công su thi hi su may đo nh nh caoâ B. Hi su may co th 1ê C. May co hi su cao thi công su may nh nh nê D. May co công su thi th gian sinh công nhanhâ e3. kh ng 1500 kg nâng lên cao 20 trong kho ng th gian 15 ươ ươ ơs. 10 m/sâ 2. Công su trung binh nâng laâ A. 15000 B. 22500 C. 20000 D. 1000 W4. Khi tên chuy ng thi va kh ng nó thay i. Khi kh ng ươ ươgi đi a, tăng hai thi ng năngộ tên a:u A. Không B. Gi C. Tăng D. Tăng nổ ầ5. kh ng m, cao so trong tr ng tr ng Trái thi th ươ ươ ếnăng tr ng tr ng xác nh theo công th c: ươ ươ A. mgz B. mgz C. Wt 2mg D. Wt mv 26. Tim phát bi SAI:ê A. Th năng co gia tr ph thu vao vi ch th năngê B. Th năng chinh la th năng kin va Trai tê C. Th năng tri ph thu vao tri đoê D. Th năng va th năng đan la hai ng trong cac ng th năngê ê7. có kh ng 10kg trên cao xu ng. Bi tri cao 10m thi la ươ ô36km/h. Tim năng tri đó. Cho g=9,8m/sơ 2. A. 990J B. 1480J C. 1415J D. 1421J8. Viên ma1 =50g bay theo ph ng ngang vươ ô0 =20m/s vao mế â2 =450g treo ởđ dây dai L=2m. Tinh góc nh ma dây treo ch so ph ng th ng ng khi viên ươ ac vao mă2. A. 50 B. 36 C. 30 D. 26 09. Khi ng khi li ng dan ng nhi thi phân khi trong th tich la:ô ươ ưở A. tăng ngh ch ap su B. gi thu ap su ty C. tăng, không ap su D. không thay iy ổ10. ng th tinh up vao trong ch th ngân nh hinh lam tô ôkhông khi nh ph đáy trên có chi dai 56mm, lam th ngânị udâng lên h=748mmHg, áp su khi quy khi đó la 768mmHg. Thay ápâ ổsu khi quy lam th ngân xu ng, coi nhi không i, tim ápâ ổsu khi quy khi th ngân ch dâng lên h’=734mmHg.â A. 760mmHg B. 756mmHg C. 750mmHg D. 746mmHg11. Trong quá trinh ng tich, khi tăng nhi lên thi áp su thay nh th nao?ă A. Tăng lên B. Gi đi C. Tăng lên D. Không thay iầ ổ12. Ap su khi tr trong bóng đen tăng lên bao nhiêu khi đen sáng, bi nhi đen laâ ă25 0C, khi cháy sáng la 330 0C. 1A. 10,5 lần B. 0,1 lần C. 13,2 lần D. 15,2 lần13. Trong quá trình đẳng áp thì biểu thức nào sau đây là đúng: A. B. C. D. 14. th nao sau đây la th quá trinh ng áp:ô Câu 15. Bi th nao sau đây la đung ph ng trinh tr ng thái khi li ng:ê ươ ưở A. B. C. D. Câu 16: kh khi có th tich la 10 lit, áp su 2atm nhi 27ô 0C. Tinh th tich sau khi ênung kh khi, bi sau khi nung kh khi có áp su tăng đôi va nhi luc sau tăng lên ôl n.â A. 6,025 lit B. 9,652 lit C. 10,012 lit D. 5,225 litCâu 17: Th qu ng nhôm kh ng 0,105kg đun nóng 142a ươ ươ 0C vao ng 20ô ươ 0C, bi nhi khi có cân ng nhi la 42ế 0C. Tinh kh ôl ng trong c, bi nhi dung riêng nhôm la 880J/kg.K va la ươ ươ ươ4200J/kg.K. A. 0,1 kg B. 0,2 kg C. 0,5 kg D. 0,8 kgCâu 18: Trong quá trinh ch khi nh nhi va nh công thi A, trong bi th ∆U=Q+A ecó nh th nao?â A. Q>0, A<0 B. Q>0, A>0 C. Q<0, A>0 D. Q<0, A<0Câu 19: hinh tr có chi dai ban lô âo dai α. Δt la tăng nhi êđ thanh, tăng chi dai tinh ng công th cô ươ ưCâu 20: hinh tr có dai 24.10ô -6K -1. nhi 20Ơ oC có chi dai 20 m, êtăng nhi 70ê oC thi chi dai laê A. 20,0336 m. B. 24,020 m. C. 20,024 m. D. 24,0336 m.B. lu (5 đi m)êCâu 1: Hay nêu cac cach lam thay năng. Nêu vi (1 đi m)ê Câu 2: co kh ng 2,5 kg th do cao 45m so t, g=10m/sâ ươ ươ a. Tinh ng năng luc ch (1 đi m)ê b. cao nao WƠ ôđ 5Wt (1 đi m)êCâu 3: ng khi oxi 130ô ươ 0C ap su 10ươ N/m nén ng nhi ap su 1,3.10ươ N/m 2. a. lam nh ng tich khi nhi nao ap su gi ng luc u.ầ (1,25 đi m)ê b. Bi di qua trinh bi trên trong cac (p,V); (p,T); (V,T) (0,75 đi m)ê 2Bai lam(H sinh dung vi tô đap an vao đap an A, B, C, khung bên i)o ươ1. 6. 11 16 Ⓓ2. 7. 12. 17. Ⓓ3. 8. 13. 18. Ⓓ4. 9. 14. 19. Ⓓ5. 10. 15. 20. Ⓓ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ĐAP ANA. Tr nghi mă ê1. 6. 11 16 Ⓓ2. 7. 12. 17. Ⓓ33. 8. 13. 18. Ⓓ4. 9. 14. 19. Ⓓ5. 10. 15. 20. ⒹCâu 8: Ch goc th năng đi A.o êTheo toan đông ng: mả ươ1 v0 =(m1 +m2 )v1 v1 2m/sCh vi tri ban lam tinh th năng. năng ban sau khi vao t:o W0 tri goc ch nh ta năng ch la th năngơ Wt =( m1 m2 gh la cao so âv tri ban u:ơ lcosα cosα Tư W0 Wt suy ra: cosα =1 26 0.Câu 17: Nhi ng do mi ng nhôm raê ươ Q1 m1 c1 (142– 42)- Nhi ng do thu vao:ê ươ ươ Q2 m2 c2 (42 20)- Theo PT cân ng nhi t:ằ Q1 Q2 m1 c1 (142– 42)=m2 c2 (42 20) m2=m1c1.10022.4200=0,1kgB. lu nư âCâu Co cach lam bi năng t:ê â Truy nhi tê êVD: xat mi ng kim lo lên ban thi mi ng kim lo nong lêno a Th hi côngư êVD: Th mi ng kim lo vao nong thi mi ng kim lo nong lên.ả ươ 0,25 đ0,25đ0,25đ0,25đCâu a. năng luc thơ W1 mgh năng luc ch tơ W2 mv 2Ap ng nh lu toan năngu W1 W2 2,5.10.45 .2,5.v 2 30m/s 2 Wđ W2 mv .2,5.30 1125Jb. Wđ 5Wt Wt Wđ 6Wt 6mgh 1125 6.2,5.10.h 7,5mV cao 7,5 thi Wâ ôđ 5Wt 0,25đ0,25đ0,5đ0,5đ40,5đCâu a. P1 10 N/m P2 1,3.10 N/m P3 P1 10 N/m hs hs V1 ………. V2 ………. V3 V2 =……… T1 403K T2 T1 403K T3 ……… Do T=hs nên ta co: P1 V1 P2 V2 V2 0,77V1 Do V=hs nên ta co:= T3 310K t3 37 0CV áp su gi ng luc thi ph lam nh nhi 37â 0Cb. 0,5 đ0,5 đ0,25 đ0,75 đ5