Đề thi học kỳ 2 môn Vật lý lớp 10 (1)

Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2018-05-11 22:10:04 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

KI TRA KÌ II LÝ 10Ề ẬH tên sinh:..................................................................... p: .............................ọ ớI/ Tr nghi mắ :Câu 1: th nào sau đây không phù nh lu Sác lệ ?A. B. C. P/T ng sằ D. P1/T1 P2 /T2Câu 2: Tính ch nào sau dây không ph là phân tấ ?A. Chuy ng càng nhanh thì nhi càng cao.ể B. gi các phân có kho ng cách.ữ ảC. Chuy ng không ng ng.ể D. Có lúc ng yên, có lúc chuy ng.ứ ộCâu 3: bình ch ng khí nhi 27ộ ượ 0C, áp su 10ở 5Pa. Khi tăng áp su ch khí lên đôiấ ấthì nhi lúc đó là:ệ A. 320 0C. B. 420 0C. C. 600 0C. D. 520 0C.Câu 4: Ch câu sai: ng năng không khi t:ọ ậA. chuy ng gia không i.ể B. chuy ng tròn u.ể ềC. Chuy ng th ng u.ể D. chuy ng cong u.ể ềCâu 5: Trong (V,T), ng bi di nào sau đây là ng ng ápệ ườ ườ :A. ng th ng song song tr hoành.ườ B. ng th ng song song tr tung.ườ ụC. ng Hypebol.ườ D. ng th ng kéo dài đi qua .ườ ộCâu 6: Ch câu đúngọ năng làộ :A. ng ng năng và th năng các phân nên t.ổ B. ng ng năng và th năng t.ổ ậC. nhi ng mà nh trong quá trình truy nhi t.ệ ượ ượ ệD. ng nhi ng và năng mà nh trong quá trình truy nhi và th hi công.ổ ượ ượ ệCâu 7: máy bay có kh ng 160000kg, bay 870km/h. ng ng may bay làộ ượ ượ :A. 48,66.10 kg.m/s. B. 68,66.10 kg.m/s. C. 58,66.10 kg.m/s. D. 38,66.10 kg.m/s.Câu 8: Mét lß xo cã ®é cøng 200N/m mét ®Çu cè ®Þnh, ®Çu kia g¾n víi vËt nhá. Khi lßxo bÞ nÐn 2cm th× thÕ n¨ng ®µn håi cña hÖ b»ng bao nhiªu?A. J310.2 B. J210.3 C.J210.4D. J410.5Câu 9: Công có th bi th ng tích :ể ủA. và qu ng ng đi.ự ườ B. năng ng và kho ng th gian.ượ ờC. và c.ự D. c, qu ng ng và kho ng th gian.ự ườ ờCâu 10: có kh ng 400g, chuy ng 36km/h. Khi đó ng năng là:ộ ượ ậA. 20 J. B. 10 J. C. 0,32J D. 36J.Câu 11: Ch câu sai: Khi cao z, cùng u, bay xu ng theoọ ấnh ng con ng khác nhau thì: ườA. Công tr ng ng nhau.ủ B. ch ng nhau.ộ ằC. th gian ng nhau.ờ D. gia ng nhau.ố ằCâu 12: kh khí lý ng th hi quá trình ng áp hai áp su khác nhau cộ ưở ượbi di trên hình Quan gi pể ữ1 và p2 là: A. p1 p2 B. p1 p2 C. p1 p2 D.không so sánh c.ượCâu 13: Trong quá trình ch khí nh nhi và sinh công thì và trong th +Qấ ứph có giá tr nào sau đâyả A. và B. và C. và D. và 0Câu 14: năng là ng:ơ ượA. uôn luôn ng.ươ B. luôn luôn khác không. C.l uôn luôn ng ho ng không.ươ D. có th ng,âm ho ươ ặb ngkhôngằCâu 15: th nào sau đây phù nh lu Bôi Ma ri tệ ?A. P1/V1 P2 /V2 B. P1 .V1 P2 .V2 C. P1 /P2 V1 /V2 D. vII/ Lu nự :Bài cao 5m, có kh ng 100g ném lên cao 10m/s, 10m/sừ ượ ượ 2. Hãy tính :a.C năng trí ném.b.Đ cao mà lên c. c.V khi ng năng ng th ượ ếnăng.Bài Ng ta truy cho khí trong xi lanh nhi ng 200J. Khí th hi công 140J pittong đi lên. Tínhườ ượ ẩđ bi thiên năng kh khí.ộ ốS GIÁO ĐÀO YÊNỞ ẠBÁITR NG THPT CHU VĂN ANƯỜ KI TRA KỲ II NĂM 2016 2017 ỌMÔN: LÍ 10ẬTh gian làm bài: 45 phút; Mã thi 140ềH tên:............................................................... báo danh...........ọ ốI. TR NGHI KHACH QUANĂ p2p1TVCâu 1: nâng ki hàng có 1000kg lên cao 5m trong 20s, =10m/sộ 2.Công su nấ ầc là bao nhiêu :ẩA. 2500W B. 3000W C. 100W D. 2000WCâu 2: Ch nào đây thu lo ch vô nh hình?ấ ướ ịA. Băng phi n.ế B. kim.ợ C. Kim lo i.ạ D. Nh ng.ự ườCâu 3: Ch đáp đúng Quá trình chuy th ng sang th các ch làể ọA. tinh.ự B. hoá i.ự C. ng ng .ự D. nóng ch y.ự ảCâu 4: hòn đá có kh ng 10 kg, bay 72 km/h. ng ng hòn đá là:ộ ượ ượ ủA. 200 kg.m/s B. 720 kgm/s. C. 720 N.s. D. 200 kg.km/h.Câu 5: đi và tính ch nào đây liên quan ch vô nh hình?ặ ướ ịA. Có ng hình xác nh.ạ B. Có trúc tinh th .ấ ểC. Có tính ng.ị ướ D. Không có nhi nóng ch xác nh.ệ ịCâu 6: Tr ng nào sau đây không liên quan hi ng căng ch ng?ườ ượ ỏA. Chi đinh ghim nh có th trên cế ướ B. Bong bóng xà phòng ng có ng hình u.ơ ầC. ch trong vòi ra ngoàiướ D. Gi ng trên lá sen.ọ ướ ọCâu 7: kh khí lí ng nh trong bình kín. Tăng nhi kh khí 10ộ ưở 0C lên 300 0C thì áp su trongấbình :ẽA. tăng lên ít áp su cũơ B. tăng lên đúng ng áp su cũằ ấC. tăng lên áp su cũơ D. Có th tăng ho gi mể ảCâu 8: ng khí 0ộ ượ có áp su là 1,50.10ấ Pa th tích khí không thì áp su 273ế là :A. p2 10 5. Pa. B. p2 2.10 Pa. C. p2 3.10 Pa. D. p2 4.10 Pa.Câu 9: áp su ng khí tăng Δpế ượ1 2.10 Pa thì th tích kh khí thay ΔVể ổ1 lít. áp su tế ấtăng Δp2 4.10 Pa thì th tích bi ΔVể ổ2 lít. Tìm áp su và th tích ban khí. Coi nhi khôngấ ộđ i.ổA. 4.10 5Pa; 9(lít) B. 3.10 5Pa; 8(lít) C. 5.10 5Pa; 10(lít) D. 2.10 5Pa; 6(lít)Câu 10: có kh ng 100g tr không nh ph ng dài 10m, nghiêng góc 30ộ ượ ượ 0so ph ng ngang. ma sát là 0,1. 10m/sớ 2. cu chân ph ngậ ẳnghiêng là:A. 7,65 m/s. B. 9,09 m/s. C. 7,07 m/s. D. 6,4 m/s.Câu 11: Ng ta th hi công 1000J nén khí trong xilanh. Tính bi thiên khí, bi khí truy raườ ềmôi tr ng xung quanh nhi ng 400J ?ườ ượA. 1400J B. 600J C. 1400J D. -600JCâu 12: Trong to (p,T) ng bi di nào sau đây là ng ng tích?ệ ườ ườ ẳA. ng hypebol.ườ B. ng th ng kéo dài thì đi qua to .ườ ộC. ng th ng kéo dài thì không đi qua to .ườ D. ng th ng tr đi pườ ể0Câu 13: ném lên cao 2m so m/s. Bi kh ng tộ ượ ượ ậb ng 0,5 kg (L 10m/sằ 2). năng so ng:ơ ằA. 6J. B. 7J C. 11J D. 10JCâu 14: cái ch 100cmộ không khí nhi 27ở 0C và áp su 10ấ 5Pa. Khi không khí nén xu ng cònị ố20cm và nhi tăng lên 327ệ 0C thì áp su không khí trong là:ấ ơA. Pap5210.9 B. Pap5210.10 C. Pap5210.7 D. Pap5210.8 .Câu 15: Lò xo có ng 200 N/m, nh, kia nh Khi lò xo giãn 20cm thì thộ ếnăng đàn là:ồA. 200J. B. 0,04J. C. 400J. D. 4J.Câu 16: Quá trình bi tr ng thái trong đó áp su gi không là quá trình:ế ượ ọA. ng nhi t.ẳ B. ng tích.ẳ C. ng áp.ẳ D. ng nhi t.ẳ ệCâu 17: Khi chuy ng trong tr ng tr ng thì năng xác nh theo công th c:ộ ườ ượ ứA. lkmvW.21212 B. 22)(2121lkmvW .C. mgzmvW21 D. mgzmvW221 .Câu 18: áp su 2.10ướ Pa ng khí có th tích là 10 lít. nhi gi không và áp su tộ ượ ượ ấtăng lên 4.10 Pa thì th tích ng khí này là:ể ượA. V2 lít. B. V2 lít. C. V2 lít. D. V2 lít.Câu 19: Nguyên lí nhi ng di công th ượ ứU AD quy cớ ướA. nh công.ệ B. truy nhi t.ệ C. nh nhi t.ệ D. nh công.ệ ậCâu 20: nào sau đây không ph Công?ả ủA. kWh B. N/m C. Jun (J) D. N.mCâu 21: bi thiên ng năng ng công a:ộ ủA. ngo tác ng lên đó.ạ B. ma sát tác ng lên đó.ự ậC. phát ng tác ng lên đó.ự D. tr ng tác ng lên đó.ọ ậCâu 22: Quá trình nào sau đây tuân theo nh lu Sác-l ?ị ơA) Th không khí vào qu bóng bay.ổ ảB) Đun nóng khí trong xilanh kín.ộC) Quá trình không khí vào bình kín.ơD) Đun nóng khí trong xilanh hộ ởCâu 23: có kh ng vào lò xo đàn có ng k, kia lo xo nh. Khi lòộ ượ ịxo nén đo 0) thì th năng đàn ng:ế ằA. lkWt.21 B. lkWt.21 C. 2).(21lkWt D. 2).(21lkWt .Câu 24: kh ng ch xác nh theo công th c:ộ ượ ứA. tVVVV00 B. tVVVV00 C. 0VV D. tVVVV0Câu 25: th nào sau đây là th nh lu Bôil Mari t?ốA. pV ng .ằ B. 1221VpVp C. pV ng .ằ D. Vp ng .ằ ốCâu 26: Ph ng trình tr ng thái ng quát khí lý ng di là:ươ ưở ảA. VpT ng .ằ B. 21 2p VT T= C. 212121TVpTVp D. pVT ng .ằ ốCâu 27: có kh ng 500g do (không u) cao 100m xu ng t, =ộ ượ ấ10m/s 2. ng năng đô cao 60m là bao nhiêu?ộ ạA. 300J. B. 200J C. 2500J D. 250J .Câu 28: Ch nào đây là ch vô nh hình ?ấ ướ ịA) Thu tinh.ỷB) Kim ng.ươC) Th ch anh.ạD) Than chì.Câu 29: Quá trình nào sau đây, ng ng ôtô toàn?ộ ượ ượ ảA. Ôtô chuy ng tròn.ể B. Ôtô gi c.ả ốC. Ôtô tăng c.ố D. Ôtô chuy ng th ng trên ng không có ma sát.ể ườCâu 30: thanh ng có dài là 10m khi nhi ngoài tr là 10ộ 0C. Khi nhi ngoài tr làệ ờ50 0C thì dài thanh tăng bao nhiêu? Bi dài là 12.10ộ -6K.A. Tăng 36 mm.ấ B. Tăng 1,3 mm.ấ C. Tăng 3,6 mm.ấ D. Tăng 4,8 mm.ấ ỉII. LU NƯ ẬBài 1: có kh ng 200g vào lò xo nh ngang. có th tr không ma sát trênộ ượ ượm ph ng ngang. Lò xo có ng 150N/m, kia nh. Kéo ra kh trí cân ng ượ ịtrí lò xo không bi ng) sao cho lò xo dãn 5cm buông nh th năng ch trí lò xo ượ ịkhông bi ng.ị ạa, Tính khi trí cân ng.ộ ằb, trí cách trí cân ng 2cm, tính c, ng năng, th năng đàn i, năng t.ạ ậc, Tìm trí, mà đó ng năng ng th năng đàn i.ị ồ-S GD-ĐT nh Bình ng ươ KỲ THI SINH GI TR NG –LÝ 10 ƯỜTr ng THPT Tân Ph Khánh Năm 201ườ ướ -201 Ngày thi: 26/ 11 /201 Th gian: 120 phút Câ\\1(5 đi m):ể chân ph ng nghiêng góc 30 so ph ng ngang. ươ ệs ma sát tr gi và ph ng nghiêng là ượ 0,2. truy ban vậ ượ ầ0 m/s theo ph ng song song ph ng nghiêng và ng lên phía trên.ươ ướ Cho g=10m/s 2. a) Sau bao lâu lên trí cao nh t?ậ ấb) Quãng ng đi cho trí cao nh là bao nhiêu?ườ ượ ấCâu (5 đi m):ể Hai cùng kh ng kg nhau ng dây không dậ ượ ượ và kh ốl ng không đáng trong ượ hai ch tác ng kéoậ Furh ph ng ngang góc ươ 30 Hai có th tr trên bàn ngang gócậ ượ 30 0. ma sát gi và bàn là 0,268. ậBi ng dây ch ch căng nh là 10 N. Tính kéo nh dây không t. yế ượ 3= 1,732 g=10m/s 2. Bài 3: viên pháo đang bay ngang 100m/s thì thành hai nh có kh iộ ốl ng mượ1 m2 (m2 2m1 ). nh th nh bay lên theo ph ng th ng ng vả ươ ộ1 120m/s.Tìm ng và nh 2?ướ ảĐ tính: (m/s), góc(đ ).ơ ộCâu (4 đi m)ể Ba có kh ng nh nhau ượ 5kg nhau ng các dây không giãn, kh iượ ốl ng không đáng trên bàn ngang. Bi dây ch ch căng đa là ượ ượ T0 =20N. ma sát gi aệ ữbàn và các 1, 2, là ượ1m=0,3; 2m=0,2;3m= 0,1. Ng ta kéo ườ ựF ngang nh hình .ằ ẽL g=10m/s 2.a Tính gia và căng các dây F=31,5N.b Tăng Fmin ng bao nhiêu trong hai dây t?ằ ứm1Frm2m3