Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 12 mã đề 02 (1)

39376536363262656337643139653335633665633465303935323734643333626433353833393630633939326262633836393863303265663133613165313739
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 10:17 AM ngày 16-05-2018 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 219 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD&ĐT TUYÊN QUANGỞTR NG THPT ĐÔNG THƯỜ KỲ THI KI TRA CHÂT NG KỲ 2Ể ƯỢ ỌNĂM 20146-2017ỌMÔN: TOÁNTh gian làm bài: 90 phút, không th gian phát đờ ề(50 câu tr nghi khách quan)ắ Mã 002ềCh câu tr thích nh t.ọ ấCâu Nguyên hàm hàm ố22osdxc xò là:A. cosx +C B. sinx 2tanx +C D. –2cotx CCâu ên àm 232x dxxæ ö+ -ç ÷è øò A. 3343 ln3 3xx C+ B. 3343 ln3 3xx x+ C. 3343 ln3 3xx C+ D. 3343 ln3 3xx C- .Câu nh nào đây ướ sai ?A. +òsinxdx cosx C. B. +òxdx C22 C. +òx xe dx C. D. +òdx Cx1ln .Câu Bi ế( )F là nguyên hàm hàm ố1( )2f xx=- và (3) 2F= Khi đó (5)F ng:ằA. ln +. .2 ln 3- C. ln 3- D. ln 3- .Câu Nguyên hàm 21xdxx+ò là: A. 23.13xCx x++ B. ()2ln .x C+ C. ()22 ln .x C+ ()21ln .2x C+ +Câu Cho f(x) là hàm liên trên [a; b] F(x) là nguyên hàm f(x)ố ủtrên [a; b]. Kh ng nh nào sau đây là đúng?ẳ ịA. )baf dxò F(a) F(b) B. )baf dxò F(b) F(a).C. )baf dxò (a) (b). D. )baf dxò f(b) f(a).Câu 7. ln 220xI dx=ò ng?ằA. 12I= B. 32I= C. 14I= D.34I=Câu 8. Cho 31( 5f dx=ò thì 21(2 1)f dx-ò là: A. 72 B. 52 C. 152 D. 12 .Câu 9. Cho hàm ố3 31 5( 2, 3f dx dx=- =-ò khi đó 51 )f dxò có giá tr là: A. B. C. -1 D. -5Câu 10. Ký hi là kho ng ho đo ho kho ng ủR Cho hàm ố( )f xác nhịtrên K. Ta nói )F là ượ nguyên hàm hàm ố( )f trên nh :ế ưA. '( )F C= là ng tuỳ ý. B. '( )F x= .C. '( )F C= là ng tuỳ ý. D. '( )F x=.Câu 11 Giá tr I=4623sinsin1dxxx là:A. 22- B. 2223 C. 22+ D. 22+ .Câu 12. Bi ế3221ln ln 3dx bx x= +-ò Giá tr ịS b= là:A 1.S= B. 0.S= C. 2.S= D. 2.S=-Câu 13. Tinh di tich mi hình ph ng gi th hàm ố3 23y x= và tr cụhoành.A. 132S= B. 294S= C. 274S=- D. 274S=Câu 14. Tinh di tich mi hình ph ng gi th hàm ố3 23y x= và tr cụhoành. A. 132S= B. 294S= C. 274S=- D. 274S=Câu 15. nh nệ ti ch ình ng hị hà và x.A. 5. B. 7. C. 92 D. 112 .Câu 16 Di tich hình ph ng gi th hàm ốanxy t= tr hoành và các ng ườth ng 0ẳ và3xp= là :A. ln2 B. 1ln 22 C. ln D. 1ln 22Câu 17. Ki hi Sệ1 ,S2 là di tich hình ch nh có chi ng ng 2, chi dài ngầ ượ ằ4 và di tich hình ph ng gi các ng xệ ườ 2, 0, 3. ta có sỉ ố21SS ng:ằA. 21815SS= B. 21158SS= C. 21 0SS D. 21 5SS =Câu 18. Cho hình ph ng (H) gi ơ3 21y x3= và Ox. Th tich kh xoay sinh ra khi quayể rụ(H) quanh Ox ngằ :A 8135p B. p53.6 C. 8135 D. p21.5Câu 19 Th tich tròn xoay khi quay hình ph ng (H) xác nh các ngể ườ, 0, 1xy xe x= quanh tr Ox là:ụA. 214 ep-. B.2( 1)4ep- C.21( )4ep- D. 21( )4ep+ .Câu 20. Th tich kh tròn xoay khi cho hình ph ng gi Parabol ơ()2:P x= và ngườth ng ẳ(): 2d x= quay xung quanh tr ụOx ng:ằA. ()22202x dxp-ò B. ()2202x dxp-ò C. 22 40 04x dx dxp p+ò D. 22 40 04x dx dxp p-ò òCâu 21. (H là ngẳ gi đô và 0. Th tich tể ậth tròn xoay sinh ra hình ph ng đó khi nó quay quanh tr Ox là:ể ượ ụA. pB. 71.82 512.15p D. 28.3pCâu 22. Ki hi ệ() là hình ph ng gi th hàm ố()21 0, 0, 2y x= Th ểtich kh tròn xoay khi quay ố() xung quanh tr Ox là :ụA. 23p. B. 25 p. C. 52 p. D. 2p .Câu 23 Trong ph ng ph (hình bên), ph cặ ứ( )z i= bi di i: ượ ơA. Đi A.ểB. Đi B.ểC. Đi C.ểD. Đi D.ểCâu 24 ng ph th và ph ph ứ()2 21izi+=- ng: A. 2. B. 4. C.1. D.-4. Câu 25. Cho ph ứz tho mãn ả(2 11 .i i+ Gia tr bi th ứP z= ng: ằA. B. 5P= 10P= D. 10P=Câu 26. Cho ph th mãn đi ki ệ111iiz-= ++ Trên ph ng to đi nào ểd đây là đi bi di ph ướ ứ3w 1?z= +A.()12; .M- B.()22; .M .()33; .M- D. ()43; .MCâu 27 Câu 28 Trong các ng th sau, ng th nào đúng?ẳ ứA. 101i B. 302 2i i=- C. 2017i i= D. 1986i i=Câu 29 Ph th và ph th mãn ỏ2(2 (4 (1 )i i- =- là: A. Ph th Ph 5i. B. Ph th Ph 5.ầ ảC. Ph th Ph 3. D. Ph th Ph 5i.ầ ảCâu 30. Ph ng trình ươ4 27 0z z+ trên tr ng ph ườ có:A. Hai nghi phân bi tệ B. nghi mộ ệC. Ba nghi phân bi tệ D. nghi phân bi tố Câu 31. ọ1, 2z là hai nghi th ho ph ph ng trình ươ21 0z z+ .Khi đó bi th ứ2 21 2A z= có giá tr là:ịA. 74 B. 74-C. D. 12Câu 32. Trong ph ng ph c, A, B, là các đi bi di các ph cặ ượ z1 -1 3i, z2 5i, z3 i. ph các đi bi di sao cho giác ABCD làố ứm hình bình hành là:ộ A. 3i B. C. 3i D. 5iCâu 33. Gi ử1 3, ,z là ba nghi th ho ph ph ng trình ươ3 22 16 0.z z+ Các th a, th mãn ng th ứ()22 21 34 1)z iz bi+ là:A. 732ab=-ìí=î B. 732ab=-ìí=-î C. 732ab=ìí=î D. 732ab=ìí=-îCâu 34. Ki hi zệ0 là nghi ph có ph âm ph ng trình zệ ươ =0. Trên tặph ng đi nào đây là đi bi di ph -i zẳ ướ ứ0 ?A 1;2 2Mæ ö= -ç ÷ç ÷è B. 1;2 2Mæ ö=ç ÷ç ÷è C. 1;2 2Mæ ö= -ç ÷ç ÷è D. 1;2 2Mæ ö= -ç ÷ç ÷è .Câu 35 Trong không gian Oxyz, cho đi ể(1; 2; 3)A- (0; 3;1)B và (2; 5; 4)C- tr ng tâm Gọ ọc tam giác ABC là:ủA. (3; 6; 0)G (1; 2; 0)G C. (1; 0; 0)G D. (3; 2; 0)G .Câu 36 Trong không gian ộOxyz cho đi ể(2;1; 4), 2; 2; 6), (6; 0; 1)A C- -Tich .AB ACuur uuur ng:ằA. 67- B. 65 C. 67 33 Câu 37 Câu 38 Trong không gian Oxyz cho ba đi ể()()()2; 1;3 2; 0;5 0; 3; 1- -A CPh ng trình nào đây là ph ng trình ph ng đi qua ươ ướ ươ và vuông góc BC ?A. 0.- =x B. 0.- =x zC. 19 0.+ =x D. 19 0.+ =x zCâu 39. Trong không gian Oxyz cho ph ng ẳ( 0P z- Vectơpháp tuy ph ng (P) là:A. ()2; 3;1 .n= -ur B. (2; 3; 0).n= -ur (0;2; 3).n= -ur D. (0;2; 3).n=urCâu 40. Cho A(3;-1;2) B(4;-1;-1) C(2;0;2). Ph ng trình ph ng đi qua đi là: ươ ểA. 3x+3y-z+2=0 B. 3x-2y+z-2=0 C. 3x+3y+z-8=0 D. 2x+3y-z+2=0Câu 41. Cho M(8;-3;-3) và ph ng (P): 3x-y-z-8=0. Tìm hình chi vuông góc ủxu ng (P)ốA. (1;-2;-6) (2;-1;-1) C. (-1;1;6) D. (1;-2;-5)Câu 42 Cho hai ph ng ẳ+ =(P) .3 và =(Q) (m )x (m )z .1 Xác nh hai ph ng (P) (Q) vuông góc nhau.ớ 12=-m B. 2=m C. 12=m D. 32=-m .Câu 43 Trong không gian Oxyz cho ng th ng ườ ẳ()1x 1d :2 3+ += =- và ngườth ng ẳ()2x 2d :2 1+ += =- tri ng ươ ủ()1d và ()2d là:A. Song song. B. Vuông góc. nhau. D. Chéo nhau.Câu 44 Giao đi ủ3 1:1 2x zd- += =- và (): 0P z- là: A. (3;-1;0) B. (0;2;-4) C. (6;-4;3) D. (1;4;-2) Câu 45 Trong không gian Oxyz cho ng th ng ườ ẳx 3d :1 1- -= =- và ặph ng ẳ()P 2x 2z 0+ giao đi và (P) là:ọ ủA. ()0; 1; .- B. ()1; 3; .- C. ()2;1;1 D. ()2; 5;1 .-Câu 46 Trong không gian Oxyz, ph ng trình chinh ng th ng quaớ ươ ườ A(1; 4; -7) và vuông góc ph ng 2y 2z là:ớ ẳA. 71 2- += =- 71 2- += =-C. 72 2- += =- D. 71 2- -= =Câu 47 Trong không gian Oxyz, cho ng th ng d:ớ ườ ẳ1 12 1x z- += và (P):2 0x z+ =. Ph ng trình ng th ng d’ đi qua đi ươ ườ ể()1; 2; 3A- ng th ng và song song ườ ẳv ph ng (P) làớ :A. 32 33 44x z- -= =- B. 32 33 44x z+ -= =- .C. 32 33 44x z- += =- D. 32 33 44x z+ -= =- .Câu 48 Trong không gian Oxyz, (S) tâm ầ( 2;1; 3)I- và ti xúc uế ầ2 2( 0S z¢+ có ph ng trình là:ươA.2 2( 2) 1) 3) 4x z+ .2 2( 2) 1) 3) 9x z+ .C. 2( 2) 1) 3) 1x z+ D.2 2( 2) 1) 3) 16x z+ .Câu 49. Trong không gian Oxyz cho (S) có tâm ()-3; 3;1I và đi quađi ể()-5; 2;1A Ph ng trình ươ (S) là:A ()()()2 23 5.x z- B. ()()()2 23 5.x z+ =C. ()()()2 23 5.x z- D. ()()()2 23 5.x z+ =Câu 50. Trong không gian Oxyz, cho đi A( 1;0;1); B(-2;1;0); C( 1;2;1); D( 0; 2; 1) ầ(S) ngo ti di ABCD có ph ng trình là:ạ ươ A.2 22 0x z+ B. 22 0x z+ .C. 22 0x z+ D. 22 0x z+ ....................................... .................................H t...............................................................................ế