Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 trường Tiểu học Đồng Kho 1, Bình Thuận năm học 2014 - 2015

eda1b90051876d5db66ffbaaa0eb3667
Gửi bởi: đề thi thử vào ngày 2016-07-25 14:18:44 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 359 | Lượt Download: 7 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíTRƯỜNG TH ĐỒNG KHO 1----------------------Họ tên:…………………………… Lớp ………….. ĐỀ KIỂM TRA CUỐINĂMMÔN: TIẾNG ANH LỚP 5Năm học: 2014-2015Thời gian làm bài: 40 phútMarks Listening Reading and writing Speaking TotalQ.1 Q.2 Q.3 Q.4 Q.5 Q.6 Q.7 Q.8 Q.9 Q.10PART I: LISTENING: (20 minutes)Question 1. Listen and number. (1pt) DQuestion 2. Listen and colour (1pt).Question 3. Listen anddraw the line (1pt) 248 7095Baby Nam Andy HoaVnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phí Question 4.Listen and tick. (1pt Example: 1.C 1. Jenny: Wheredo you live,Scott?Scott: A. B. C.2. Kate: What canyou do?Andy: A. B. C.3. Lan: Where arethe books? ٧Dong Kho Phan Thiet City HillsdaleVnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíMai:A. B. C. 4.Lisa:What can she do? Jenny: A. B. C5. Nam: What can he do? An: A. B. C.VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíQuestion 5. Listen and complete.(1pt) 1. Lisa: What's wrong, Jenny.Jenny: can't find my..............2. Jenny: What can he do, Scott?Scott: He can................ ball.3. Kate: Can she play with yo-yo?Andy: No, she can't. She can................. kite.4. John: Is there window behind the.....................?Andy: Yes, there is.PART II: READING AND WRITING: (15 minutes)Question 6. Read and tick ( (yes) or (no) (1pt) .VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phí My name is Nam. I’m tenyears old. I’m pupil at Le Van Tam Primary School. I’m in class 4A. There are twenty-two pupils in my class. like reading very much. often go to the library in my free time. My favourite subject is English. usually play badminton with my friends in our breaktime because love sports too.VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíYes No1. Nam is ten years old.2. There are twenty-three pupils in his class3. His favourtite subject is Math.4. His favourite sport is badminton.Question 7. Fill in the blank 1pt)1 There is abook.......................the chair 2. There arechairs...................the table3. There is abook...................the bag There is atable...................the sofa.Question 8. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. (1 pt)1. raregetorfri .................................... 2. pholenete....................................3. deb.....................................VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phí 4. kins ......................................Question 9. Look and insert suitable word in the gap to complete the text. (1 pt)I am Kate. am in the.................................. There is a................on the table. There aresome.....................in the dining room. There is a.................. in the room.PART III:SPEAKING: 5minutes)Question 1. Speaking(1 pt) 1. Listen and repeat.2. Point, ask andanswer.3. Listen and comment.4. Interview.The EndVnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíANSWER KEYSPART 1. LISTENING (20 minutes)Question 1. Listen and number. (1 pt) Key. A. B. C. D. 2Tapescript:1. Lisa: Is there bed in the room? Jenny: Yes, there is.2. John: She can sing song.3. Lan: What can he do?Hoa: He can swim. 4. Andy: What's your telephone number?Kate: It's 248 7095.Question 2. Listen and colour (1pt). Key: 1. ball-red 2. table-yellow 3. lamp-pink 4. bathtub-greenTapescript:1. Jenny: Is there red ball?Andy: Yes, it is small ball.2. Lisa: Is the table blue?Kate: No, it isn't. It is yellow.3. An: like pink. What about you?Nam: like pink, too.4. Mai: What's color the bathtub?Nga: It is green.Question 3. Listen and draw the line. There is an example. pt Key: 1. Hoa use chopsticks 2. Nam- sing song 3. Andy can’t see the board 4. Baby- ride pony. Tapescript:1. Phuong can use chopsticks.2. Nam can sing song.3. Andy can’t see the board.4. Baby can ride pony.Question 4. Listen and tick. (1 pt )VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíKey: 1. 2. 3.C. 4. 5. Tapescript:1. Jenny: Where do youlive, Scott?Scott: live in Hillsdale.2. Kate: What can you do?Andy: can do magic trick.3. Lan: Where are the books?Mai: They are in front of the boy.4. Lisa: What can she do?Jenny: She can climb tree.5. Nam: What can he do?An: He can use chopsticks.Question 5. Listen and complete. (1pt) Key: 1. bag 2. hit 3. fly 4. bedTapescript:1. Lisa: What's wrong, Jenny.Jenny: can't find my bag .2. Jenny: What can he do, Scott?Scott: He can hit ball.3. Kate: Can she play with yo-yo?Andy: No, she can't. She can fly kite.4. John: Is there window behind the bed ?Andy: Yes, there is.Question 6. Read and tick (yes) or (no) (1pt)1.Yes 2.No 3.No 4.YesQuestion 7. Fill in the blanks 1pt)1. on 2. Next to3. in 4. In front ofQuestion 8. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. (1 pt)Key: 1. refrigerator 2. telephone 3. bed 4. sinkVnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíQuestion 9. Look and insert asuitable word in the gap to complete the text. (1 pt)Key: 1. living room 2. TV 3. chairs 4. sofaPART III: SPEAKING: minutes)Question 1. Speaking (1 pt) 1. Listen and repeat. 2. Point, ask and answer.3. Listen and comment. 4. Interview.The EndTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.