Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học Đồng Kho 1, Bình Thuận năm học 2013 - 2014

34de627d305feca8e82a0c5bae125ff4
Gửi bởi: đề thi thử vào ngày 2016-07-25 14:21:05 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 981 | Lượt Download: 38 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnTRƯỜNG TH ĐỒNG KHO 1----------------------Họ tên:…………………………… Lớp 4………….. ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂMMÔN: TIẾNG ANH LỚP 4Năm học: 2013-2014Thời gian làm bài: 40 phút Marks Listening Reading and writing Speaking TotalQ.1 Q.2 Q.3 Q.4 Q.5 Q.6 Q.7 Q.8 Q.9 Q.10PART I: LISTENING: (20 minutes)Question 1. Listen and number. (1pt)Question 2. Listen and colour (1pt). Question 3. Listen and draw the line. There is an example. (1pt) 12 3AB DECABDC4Doc24.vnQuestion 4. Listen and tick. (1 pt Example: 1. C. 1. Jenny: What do you want? Scott: A. B. C.2. Kate: Do you want ice-cream? Andy: A. B. C.3. Lan: Can you pour it? Mai: A. B. C. 4. Lisa: What do you like? Jenny: A. B. C5. Nam: Do you like birds? An: A. B. C. Question 5. Listen and complete. (1pt) 1. Lisa: I'm hungry.Jenny: What do you want? ٧Doc24.vnLisa: want an ........................Jenny: Here you are.Lisa: Thank you.2. Jenny: What do you want?Scott: want cake and ....................3. Kate: What's your favorite color?Andy: like ........................4. John: What do you like?Andy: like .................PART II: READING AND WRITING: (15 minutes)Question 6. Look and read. Put tick or cross in the box as examples (1pt).1. Mary can drink juice. 2. They don't like pizza. 3. This is violin. 4. These are cats. 5. It can fly. Question Fill in the blanks 1pt)favorite like about is A: What’s your (1)……………………….color B: It (2)…………..red. What (3)………………..you A: (4)……… green. VDoc24.vnQuestion 8. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. (1 pt)1. shif2. ywidn3. llab4. risepd Question 9. Look and insert suitable word in the gap to complete the text. (1 pt)I am Kathy. My favorite food is ................. always drink ................ in the morning. likeplaying............................... very much. like ......................... too. PART III: SPEAKING: (5 minutes)Question 1. Speaking (1 pt) 1. Listen and repeat. 2. Point, ask and answer.3. Listen and comment. 4. Interview.The EndDoc24.vnANSWER KEYSPART 1. LISTENING 20 minutes)Question 1. Listen and number. (1 pt) Key. 1.C 2.A 3.D 4.BTapescript:1. Jenny: How’s the weather?Lisa: It’s rainy.2. John: can sing song.3. Lan: What is it?Hoa: It’s car. 4. Andy: What do you like?Kate: like birds.Lisa: like birds, too.Question 2. Listen and colour (1pt).Key: 1. apple-red 2. bird-yellow 3. rabbit-pink 4. tree-greenTapescript:1. Jenny: What’s your favorite color?Andy: like red.2. Lisa: Do you like black?Kate: No, don’t. like yellow.3. An: like pink. What about you?Nam: like pink, too.4. Mai: What do you like?Nga: like green.Question 3. Listen and draw the line. There is an example. pt Key: Ex: 0.A 1.D 2.E 3.B 4.C Tapescript: 0. Tom can ride bicycle.1. He’s cook.2. Tuan: What is it?Phong: It’s robot.3. Jenny: Do you like fish:John: Yes, do.Doc24.vn4. Tom: How’s the weather?Kate: It’s sunny.Question 4. Listen and tick. (1 pt Key: 1. 2. 3. C. 4. 5. Tapescript:1. Jenny: What do you want?Scott: want pizza.2. Kate: Do you want ice-cream?Andy: No, don't. want cake.3. Lan: Can you pour it?Mai: Yes, can pour apple juice.4. Lisa: What do you like?Jenny: like cats.5. Nam: Do you like birds?An: Yes, do.Question 5. Listen and complete. (1pt) Key: 1. apple 2. milk 3. green 4. frogsTapescript:1. Lisa: I'm hungry.Jenny: What do you want?Lisa: want an appleJenny: Here you are.Lisa: Thank you.2. Jenny: What do you want?Scott: want cake and milk.3. Kate: What's your favorite color?Andy: like green.4. John: What do you like?Andy: like frogs.Question 6. Look and read. Put tick or cross in the box as examples (1pt).Doc24.vnKey 2. 3. 4. 5. Question 7. Fill in the blanks 1pt) 1. favorite 2. is 3. about 4. likeQuestion 8. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. (1 pt)Key: 1. fish 2. windy 3. ball 4. spiderQuestion 9. Look and insert suitable word in the gap to complete the text. (1 pt)Key: 1. chicken 2. milk 3. baseball 4. dogsPART III: SPEAKING: (5 minutes)Question 1. Speaking (1 pt) 1. Listen and repeat. 2. Point, ask and answer.3. Listen and comment. 4. Interview.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.