Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 11 (7)

f8b6aadb18ad685e04ff0266bfa04e84
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-05-15 21:14:29 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 271 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TRUNG TÂM LUY THI BAN MAITh NGUY QUANG ĐOÀNầ KI TRA KÌ II NĂM 2017-Ề Ọ2018MÔN: HÓA 11ỌTh gian làm bài: 45 phút; Mã thi 1102ềH và tên:..........................................................................S báo danh: ...........ọ ố(Cho bi kh ng nguyên các nguyên 1; 12; 14; 16; Na 23; Mg 24; Al =ế ượ ố27; S=32; Cl 35,5; 39; Ca 40; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Br 80;I=127; Ag 108; Ba 137)Câu 1: Dãy nào sau đây ch các ch thu dãy ng ng metan.ỉ ủA. C2 H2 C3 H4 C4 H6 C5 H8 B. CH4 C2 H2 C3 H4 C4 H10 .C. CH4 C2 H6 C4 H10 C5 H12 D. C2 H6 C3 H8 C5 H10 C6 H12 .Câu 2: Ph trăm kh ng cacbon trong phân ankan ng 75%. Tên là:ầ ượ ủA. etan. B. propan. C. butan. D. metan.Câu 3: Cho iso-pentan tác ng Clụ ớ2 theo mol 1, ph monoclo đa thu cỉ ượlà:A. 3. B. 5. C. 4. D. 2.Câu 4: Ankin là nh ng hiđrocacbon không no, ch có công th chung làữ ứA. Cn H2n+2 (n ≥1) B. Cn H2n (n ≥2). C. Cn H2n-2 (n ≥2) D. Cn H2n-6 (n ≥6) .Câu 5: Các ankin ti nhau trong dãy ng ng và có ng kh ng 162 đvC. ượ Phát bi uểnào sau đây đúng?A. nguyên Cacbon là 4ố B. nguyên Hidro là 8ố .C. nguyên Cacbon là 5ố D. nguyên Hidro là 6ố .Câu 6: Ch ch có công th phân Cấ ử4 H8 ng phân là:ố ủA. 3. B. 5. C. 4. D. 2.Câu 7: Ch nào sau đây không đi ch tr ti axetilen?ề ượA. Ag2 C2 B. CH4 C. Al4 C3 D. CaC2 .Câu 8: Cho 54,4 gam ankin tác ng 31,36 lít khí Hụ ớ2 (đktc) có xúc tác thích p, thu nợ ượ ỗh Y, không ch Hợ ứ2 Bi ph ng đa dung ch ch 32 gam Brế ứ2 Công th phân aứ ủX là:A. C2 H2 B. C3 H4 C. C4 H6 D. C5 H8 Câu 9: Cho 8,4 lít khí hiđrocacbon (đktc) ph ng hoàn toàn ng dung ch AgNOả ượ ị3 trongNH3 thu 90 gam a. Công th phân là: ượ ủA. C4 H4 B. C2 H2 C. C4 H6 D. C3 H4 .Câu 10: Cho các ch sau toluen; o- xilen; etylbenzen; m- đimetylbenzen; (e) stiren. ốch cùng dãy đấ ng ng benzen là:ồ ủA. 2. B. 3. C. 4. D. 5.Câu 11: Dãy nào sau đây không phân bi ng ch khi ch có dung ch KMnOệ ượ ị4 ?A. benzen, toluen và stiren B. benzen, etylbenzen và phenylaxetilen .C. benzen, toluen và hexen D. benzen, toluen và hexan .Câu 12: Tính ch nào không ph benzenả ủA. Tác ng Brụ ớ2 (t o, Fe) B. Tác ng HNOụ ớ3 (đ) /H2 SO4 cặ .C. Tác ng dung ch KMnOụ ị4 D. Tác ng Clụ ớ2, ánh sáng .Câu 13: Hidrocacbon là ng ng benzen có công th nguyên (Cồ ứ3 H4 )n Công th phân aứ ủX là:A. C3 H4 B. C6 H8 C. C9 H12 D. C12 H16 .Câu 14: Đun nóng 3,18 gam p- xilen và etylbenzen dung ch KMnOớ ị4 thu 7,82 gamượmu i. Thành ph ph trăm kh ng etylbenzen trong là:ố ượ ợA. 33,33% B. 44,65%. C. 55,35%. D. 66,67%. .Câu 15: Công th ancol no, ch là Cứ ởn Hm (OH)2 quan và làố ủA. n. B. 2. C. 2n 1. D. 2n.Câu 16: Cho các ch sau:ợ ấ(a) CH3 –CH2 –OH; (b) CH3 –C6 H4 –OH; (c) CH3 –C6 H4 –CH2 –OH;(d) C6 H5 –OH; (e) C6 H5 –CH2 –OH (f) C6 H5 –CH2 –CH2 –OH .S ancol th là:ố ơA. 5. B. 4. C. 3. D. 2.Câu 17: Dãy các ch tác ng ancol etylic là:ồ Trang Mã thi 1102ềĐ THAM KH OỀ ẢA. NaOH, K, MgO, HCOOH (xt). B. Na2 CO3 CuO (t o), CH3 COOH (xt), K.C. Ca, CuO (t o), C6 H5 OH HOCH2 CH2 OH. D. HBr (t o), Na, CuO (t o), CH3 COOH (xt).Câu 18: Ancol no, ch có không quá nguyên cacbon trong phân Bi không tác ngạ ụv Cu(OH)ớ2 đi ki th ng. công th phù làở ườ ớA. 5. B. 3. C. 4. D. 2.Câu 19: Cho 34,6 gam phenol, etanol và metanol tác ng 100ml dung ch NaOHỗ ị1M. Cũng ng trên tác ng Na thu 8,96 lít Hượ ượ2 (đktc). Ph trăm kh ngầ ược etanol trong pủ ợA. 53,2%. B. 26,6%. C. 46,2%. D. 27,2%.Câu 20: cháy hoàn toàn 14,8 gam ancol thu dãy ng ng ancol etylic thu 17,92 lítố ượCO2 (đktc). nguyên Hidro trong làố ửA. 6. B. 8. C. 10. D. 12.Câu 21: ancol metylic, etylen glicol. Cho gam ph ng hoàn toàn Na thuỗ ưđ 2,24 lít khí Hượ2 (đktc). cháy hoàn toàn gam X, thu gam COố ượ2 Giá tr làị ủA. 8,8. B. 6,6. C. 2,2. D. 4,4.Câu 22: ch HCHO và các tên (a) metanal; (b) andehit fomic; (c) fomandehit; (d) fomalin, ọ(e) focmon. tên đúng ch trên làố ấA. 5. B. 4. C. 2. D. 3.Câu 23: Cho là các ch khác nhau trong ch t: CHấ ấ3 COOH, C6 H5 COOH (axit benzoic),C2 H5 COOH, HCOOH và giá tr nhi sôi ghi trong ng sau:ị ượ ảCh tấ TNhi sôi (°C)ệ 100,5 118,2 249,0 141,0Nh xét nào sau đây là đúng ?A. là C6 H5 COOH. B. là C2 H5 COOH. C. là CH3 COOH. D. là HCOOH.Câu 24: Cho các phát bi sau:ể(a) Trong công nghi p, ng ta oxi hóa metan có xúc tác, thu andehit fomic;ệ ườ ượ(b) Oxi hóa không hoàn toàn etilen là ph ng pháp hi xu andehit axetic;ươ ấ(c) Cho axetilen ng thu etanal;ộ ướ ượ(d) Oxi hóa không hoàn toàn ancol etylic CuO thu axetandehit;ở ượS phát bi đúng là:ố ểA. B. C. D. 2Câu 25: xit Benzoic ng nh ch qu th ph (kí hi là E-210) cho xúcượ ệxích, cà chua, mù t, th Nó ch phát tri c, men vàướ ấm vi khu n. Công th phân axit benzoic là ửA. CH3 COOH. B. HCOOH. C. C6 H5 COOH. D. (COOH)2 Câu 26: Axit cacboxylic nào đây có ch cacbon phân nhánh, làm màu dung ch brom?ướ ịA. Axit propanoic. B. Axit metacrylic .C. Axit 2-metylpropanoic. D. Axit acrylic.Câu 27: Cho 6,6 gam axit axetic ph ng 4,04 gam ancol metylic và ancol etylic tả ỉl 2:3 mol (xúc tác Hệ ố2 SO4 c, tặ 0) thì thu gam este. ượ Hi su chung là 60%. Giáệ ấtr là:ị ủA. 4,944. B. 5,103. C. 4,44. D. 8,8.Câu 28: là Hỗ ồ2 và hai anđehit (no, ch c, ch phân có sơ ốnguyên nh 4), có kh so heli là 4,7. Đun nóng mol (xúc tác Ni), Yử ượ ợcó kh so heli là 9,4. Thu toàn các ancol trong cho tác ng Na (d ), cỉ ượV lít H2 (đktc). Giá tr nh tớ làủA. 13,44. B. 5,6. C. 11,2. D. 22,4.Câu 29: axit axetic, propan-2-ol. Cho ng ph ng Na, thuỗ ượ ớđ 0,448 lít khí Hượ2 (đktc) và gam ch Y. Giá tr làấ ủA. 2,36. B. 2,40. C. 3,32 D. 3,28.Câu 30: Nh ng phát bi sau: ể(a) Các anđehit có tính oxy hóa, có tính kh .ừ ử(b) hiđrocacbon mà thành ph là anđehit thì hiđrocacbon đó là Cế ướ ẩ2 H2 .(c) Dung ch ch kho ng 40% anđehit axetic trong là dung ch fomalin.ị ướ ị(d) trong nh ng ng ng anđehit fomic là dùng đi ch keo urefomanđehitộ ế(e) Nhi sôi anđehit cao nhi sôi ancol ng ng.ệ ươ ứS phát bi đúng là:ố Trang Mã thi 1102ềA. 2. B. 3. C. 4. D. 1. Trang Mã thi 1102ề