Đề thi Học kỳ 1 Môn Công nghệ lớp 12 có đáp án

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-12-08 14:55:28 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

GIÁO VÀ ĐÀO TÂY NINH KI TRA KỲ –Năm 2017-2018Ở TR NG THPT NG MINH CHÂUƯỜ ƯƠ MÔN CÔNG NGH 12Ệ MÃ 456Ề Th gian làm bài 45 phútờCâu 1: Trong ch ch nh ng chi Đi (Độ ượ ố1 và Đ3 thìA ch không làm vi Dây th ch ch ạC ch ho ng trong chu kỳạ ch ho ng bình th ng ườCâu 2: khu ch ch khu ch đi áp dùng OA ph thu vào…ệ ộA chu kì và tín hi vào.ầ tr các đi tr Rị ở1 và RhtC đi áp ra.ộ đi áp vào.ộ ệCâu 3: Dung kháng đi có đi dung C=ủ ệ42.10( )Fp- khi vào ch đi xoay chi có đi áp ệhi ng 100 50 Hz làệ :A 200 20 B.50 5( Câu 4: đi tr có ghi các vòng màu: Vàng-Nâu-Cam-Đ Giá tr đi tr đó ng bao nhiêu?ộ ằA 41 1% k 41 2% k 41000 0.5% 4132 .Câu 5: IC khu ch thu toán có bao nhiêu vào và bao nhiêu ra?ế ầA Hai vào và ra.ầ vào và ra.ộ ầC vào và hai ra.ộ Hai vào và hai ra. ầCâu 6: Tirixto th ng dùng…ườ ượA trong ch ch nh có đi khi n. ểB đi khi các thi đi trong các ch đi xoay chi u. ềC khu ch tín hi u, sóng, xung… nh đi áp ệm chi u. ềCâu 7: Nguyên lí chung ch đi khi tín hi ng kh theo th nào sau đây?ủ ướ ựA Nh nh, lí, khu ch i, ch hànhậ Ch hành, nhân nh, lí, khu ch iấ ạC lí, nh nh, khu ch i, ch hànhử Nh nh, khu ch i, lí, ch hànhậ ấCâu 8: ch th trên đi tr có vòng màu có ghi màu kim nhũ thì sai đi tr đó là:ứ ởA 20% 2% 5% 10% Câu 9: Tran zi to có ti giáp N. ếA 4. 3. Câu 10: Dòng đi có tr 2A qua đi tr có tr 10Ω thì công su tiêu trên đi tr là:ệ ởA 20 W. 10W. 40 W. 30W.Câu 11: Lo đi nào ch ng cho đi chi và ph đúng c?ạ ựA hóaụ xoayụ mụ gi yụ ấCâu 12: Triac có đi c:ấ ựA 4. .Câu 13: Thi ch đi gi c:ế ướA c.ướ c.ướ c.ướ c.ướCâu 14: ng nào có thi đi ch nh trong các ng sau :ộ ơA Qu bàn.ạ nh.ủ Máy mài. Máy c.ơ ướCâu 15: đi áp xoay chi có giá tr hi ng U=200 V) 50 Hz vào ch ồt đi Cụ ệ1 =100 F) và C2 =300 ti Đi áp gi đi Cắ ệ2 là :A 50 (V) 800 (V) 150 (V) 600 (V)Câu 16: Ch ph ng án đúng:M ch đi là ch đi ph gi các ………v các ươ ộph ngu n, dây th hi nhi nào đó trong kĩ thu tậ ậA iôt ây inh ki đi ranzito Câu 17: Trong ch xung đa hài dao ng dùng tranzito, thay các đi tr Rạ ở1 và R2 ng các ằđèn LED thì hi ng gì ra?ệ ượ ảA Các đèn LED luân phiên sáng, iẽ Xung ra không còn ng a.ẽ ữC Các tranzito ng.ẽ ch không còn ho ng a. ượ ữCâu 18: ch ch nh hai chu kỳ có ít nh ấ1A đi t.ố đi t.ố đi t.ố đi t.ốCâu 19: đi tr có vòng màu là: nâu. Thì tr đi tr là:ộ ởA 12 10 2% 22 10 1% 20 10 20% 22 10 2% Câu 20: Ch câu tr sai: ch đi đi khi có công ng:ọ ụA Đi khi các thi dân ng, trò ch gi trí Đi khi tín hi ệC Đi khi đi áp vào ng cề ng hóa các máy móc, thi bự ịCâu 21: Đi bán có ẫA ti giáp n.ớ ti giáp n.ớ ti giáp n.ớ ti giáp n.ớ ếCâu 22: Trong ch xung đa hài dao ng dùng tranzito, kéo dài chu kì xung đa hài thì ta nạ ầA Gi đi dung các đi n. Tăng đi dung các đi nệ ệC Gi tr các đi tr .ả Tăng tr các đi tr .ị ởCâu 23: Phân lo theo ch năng và nhi ch đi phân thành lo i?ạ ạA lo i.ạ lo i.ạ lo i.ạ lo i. ạCâu 24: đi tr có giá tr 26 10ộ MΩ 10%. Hãy ch giá tr ch màu ng ng.ọ ươ ứA xanh lam, tím, nhũ c. xanh lam, tr ng, nhũ c.ỏ ạC xanh lam, vàng, nhũ c.ỏ xanh lam, cam, nhũ c. ạCâu 25: Trong ch ch nh ph dùng bao nhiêu điôt?ạ ảA Ba điôt điôtộ Hai điôt điôt ốCâu 26: :M ch đi khi tín hi lạ ch đi có ch năng thay …... ... các …………A tín hi sệ ng tín hi uố ượ tr ng thái tín hi uạ biên sộ ốCâu 27: Trong kh ch năng ch ngu chi có bao nhiêu kh i?ồ ốA kh iố kh iố kh iố kh iốCâu 28: ch quá đi áp kh lí tín hi có kinh ki n, kí hi u?Ở ệA 4(R1 VR, Đ0 R2 5(R1 VR, Đ0 R2 Đ2 ). (R1 VR, Đ0 ). (T1 R1 VR, Đ0 R2 Đ2 ).Câu 29: Trong ch xung đa hài dao ng dùng tranzito, thông khóa hai tranzito Tạ ủ1 và T2 là do …ựA đi khi ngu đi cung cho ch xung.ề ạB phóng và đi hai đi Cạ ệ1 và C2 .C đi khi hai đi tr Rề ở1 và R2 đi khi hai đi tr Rề ở3 và R4 .Câu 30: Hãy ch câu Đúng.ọA Triac có ba là: A, và G, còn Điac thì ch có hai là: và K.ự ựB Triac có ba là: Aự1 A2 và G, còn Điac thì ch có hai là: Aỉ ự1 và A2 .C Triac có hai là: Aự1 A2 còn Điac thì có ba là: Aự1 A2 và G.D Triac và Điac có hoàn toàn gi ng nhau.ề ốCâu 31: Trong ch ch nh hình tia ph dùng bao nhiêu điôt?ạ ảA Ba điôt Hai điôt điôtố điôtộCâu 32: Trên có ghi con nh sau: 103 tr đi dung đó là bao nhiêu?ộ ốA 100 FmB 1000 FmC 10.000 pF 103.000 pFCâu 33: Đi khi tín hi là ch đi phân lo theo:ề ượ ạA Công su t.ấ ng hóaứ Ch năng.ứ Theo công ng.ụCâu 34: ph ch cu có L=1 /p (H); dòng đi có 1000Hzố là :A 400 40 20 200 Câu 35: Ch năng ch xung là: ạA Bi năng ng dòng đi chi thành năng ng dao ng đi có ng xung và ượ ượ ạt theo yêu u. ầB ch ho đi ch nh dòng đi và phân chia đi áp trong ch đi n. ệC Khu ch tín hi đi áp. dòng đi n, công su t. ấD Bi đi xoay chi thành đi chi u.ế ềCâu 36: phân lo đi ng ta căn vào…ể ườ ứA li làm đi n. li làm chân đi n. ệC li làm hai đi n. li làm đi môi. ệ2Câu 37: khu ch đi áp ch khu ch đi áp dùng OA là: ệA Kđ ào 1ra htvU RU R= Kđ à1v htraU RU R= Kđ à1v ora htURU R= Kđ ào 1ra htvU RU R= (W Câu 38: Triac trong ch đi khi làm thay ng nh :ạ ờA Tăng, gi tr dòng đi nả Tăng, gi tr đi ápả ệC Tăng, gi th gian nả Tăng, gi ngu đi nả ệCâu 39: Trên đi có ghi 160V 100ộ mF. Các thông này cho ta bi đi gì?ố ềA Đi áp và kh năng tích đi thi đi n.ệ ệB Đi áp đánh th ng và dung ng đi n. ượ Đi áp nh và ứtr đi dung đi n. Đi áp nh và dung kháng đi n.ệ ệCâu 40: Trong ch xung đa hài kích dùng tranzito ghép colecto-bazo dùng Tạ ế1 T2 gi ng nhau;ốR1=R2; R3=R4=R; C1=C2=C thì chu kì xung là bao nhiêu?A TX =1,4RC .TX =1,6RC .TX =1,4RL .TX =1,6RL3