Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học kì I môn Sinh học lớp 6 trường THCS Phước Mỹ Trung năm 2012 - 2013

37316162646438613766623732616236323061303130376633663137626362656136653061613762643532643861643166306632373034623238646363383136
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào 03:35 PM ngày 30-11-2018 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 249 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tr ng THCS Ph Trungươ ươ Thi HKI Năm 2012-2013ê oMôn: Sinh 6oTh gian 45 phut (không th gain phat )ơ êĐ 1:ỀI. TR NGHI M: (3 đ)Ắ Khoanh tròn ch cái tr câu tr đúng.ữ ướ ờ1. Trong các mi sau đây mi nào làm cho dài ra?ề A. Mi hút C. Mi tr ng thànhề ưở B. Mi chóp D. Mi sinh tr ngề ưở2. Thân to ra nh :ờ A. ng sinh C. ng sinh và ng sinh trầ B. ng sinh tr D. Ru tộ3. Cho bi thí nghi xác nh tinh mà lá ch khi có ánh sáng, ng ta ượ ườdùng ch nào sau đây th ?ấ A. B. Clo C. Brôm D. t.ố4. Nhóm cây nào sau đây toàn cây có hoa? A. Cây i, cây rau cây ng ưở ươ B. Cây xoài, cây u, cây hoa ng.ậ C. Cây cà chua, cây n, cây rêu D. Cây a, cây hành, cây rêu, cây chu iừ ố5. Cây nào sau đây có kh năng sinh ng lá?ả A. Cây thu ng C. Cây mía B. Cây khoai lang D. Cây rau má6. Các ph nào hoa có ch năng ?ộ A. Cu ng hoa và hoa. B. Đài hoa và tràng hoa. C. Cu ng hoa và và đài hoa. D. Cu ng hoa và tràng hoaốII. LU N: (7 đ)Ự ẬCâu 1. Th nào là hoa tính? hoa ng tính? Ví lo i. (1 đ)ế ưỡ ạCâu 2. bào th nh ng thành ph ch nào? Ch năng ỗthành ph n? (2 đ)ầCâu 3. Em hãy nêu khác nhau gi dác và ròng? (1 đ)ự ữCâu 4. Quang là gì? Vi tóm quang p.? (2 đ)ợ ợCâu 5. Em hãy cho bi ng ta tr ng khoai lang ng cách nào? sao không tr ng ườ ồb ng (1đ)ằ ủĐáp án thi kì môn Sinh 6ê ơI. TR NGHI M: (3 đ) câu đúng 0,5 đi m.Ắ ểDOC24.VN 11-D, 2-C, 3-D, 4-B, 5-A, 6-BII. LU N: (7 Đ)Ự ẬCâu 1 Hoa tính ch có nh là hoa ho ch có nh là hoa cái ví hoa ngô, ụm p, bí ,...(0,5 đ)ướ ỏ Hoa ng tính là hoa có nh và nh ví hoa i, hu bìm bìm,... (0,5 đ)ưỡ ưở ệCâu 2 Vách bào: phía ngoài, làm cho bào có hình ng nh nh (0,5 đ)ế ị Màng sinh ch t: bao ch bào.(0,25 đ)ấ ế Ch bào: là ch keo ng ch các bào quan.(0,5 đ)ấ ứ Nhân: có ch năng đi khi các ho đông ng bào. (0,5 đ)ứ ế Ngoài ra còn có không bào: ch ch bào. (0,25 đ)ứ ếCâu 3 Dác: là màu sáng phía ngoài, nh ng bào.....(0,5 đ)ớ ế Ròng: là màu th m, ch dác,..............(0,5 đ)ớ ơCâu 4.Quang là qúa trình lá cây nh có ch di ng c, khí cacbonic và năngợ ướl ng ánh sáng tr ch tinh và th khí xi (1 đ)ượ (ánh sáng) ướ Khí các bo níc -----------------> Tinh Khí xi (1 đ) (r hút t) (lá không khí) (ch di c) (trong lá) (lá nh ra môi ảtr ng)ườDOC24.VN