Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học kì I môn Địa lí lớp 7

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc vào ngày 2019-10-09 02:18:36 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 247 | Lượt Download: 0 | File size: 0.473067 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHÒNG GD&ĐT NAM TỪ LIÊM
TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ
ĐIỂM
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 2019
Môn kiểm tra: Địa lí 7
Thời gian làm bài: 45 phút
(Đề kiểm tra gồm: 03 trang)

A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
ĐỀ SỐ 1
Cấp độ
Tên
Chủ đề
(nội dung,
chương…)
Môi trường đới
ôn hòa

Nhận biết

TN

Nhận biết
qua ảnh

Nhận biết
qua ảnh

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
Môi trường
hoang mạc

Nhận biết
qua ảnh

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
Môi trường đới
lạnh
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:

Vận dụng
Cấp độ thấp

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
Ô nhiễm môi
trường đới Ôn
hòa

Thông hiểu

Nhận biết
qua ảnh

TL

TN

TL

TN

TL

Cộng

Cấp độ cao
TN

TL

Hiểu đặc
điểm môi
trường
Số câu:1
Số
điểm:1
10%
Nguyên
nhân và
hậu quả ô
nhiễm
môi
trường
không khí,
MT nước
Số câu:1
Số điểm:
1
10%
Hiểu đặc
điểm môi
trường
Số câu:1
Số
điểm:1
10%

Hiểu đặc
điểm môi
trường
Số câu:1
Số điểm:1
10%

Hiểu đặc
điểm môi
trường
Số câu:1
Số
điểm:1
10%

Hiểu đặc
điểm môi
trường
Số câu:1
Số điểm:1
10%

Giải
thích
Số câu:1
Số
điểm:1
10%
Giải
thích
Số câu:1
Số
điểm:1
10%

Các bài vận
dụng

Vẽ biểu
đồ cột
Nhận xét

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
Tổng số câu:8
Tổng số điểm:10
Tỉ lệ: 100%

Số câu:1
Số điểm:3
30%
1
3
30%

1
1
10%

B. ĐỀ KIỂM TRA

4
4
40%

1
1
10%

1
1
10%

8
10
100%

PHÒNG GD&ĐT NAM TỪ LIÊM
TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 2019
Môn kiểm tra: Địa lí 7
Thời gian làm bài: 45 phút
(Đề kiểm tra gồm: 03 trang)

ĐIỂM
Họ và tên:……………………………. Lớp:………

ĐỀ SỐ 1

I.
PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Câu 1: Chọn đáp án đúng nhất (1 điểm)
A. Đặc điểm nổi bật của khí hậu đới lạnh là
a. nóng ẩm quanh năm.
b. thời tiết diễn biến thất thường.
c. vô cùng lạnh lẽo và khắc nghiệt.
d. nhiệt độ và lượng mưa thay đổi theo mùa.

B. Hoang mạc trên Trái Đất phân bố
chủ yếu ở
a. vùng ven biển.
b. dọc 2 chí tuyến.
c. khu vực hoạt động của gió mùa.
d. xích đạo.

C. Hậu quả để lại do ô nhiễm môi trường
nước ở đới Ôn hòa là
a. mưa axit.
b. triều kém.
c. triều cường.
d. thủy triều đen và thủy triều đỏ.

D. Nhiệt độ không quá cao, không quá
thấp, lượng mưa không quá nhiều,
không quá ít là biểu hiện của tính
chất
a. trung gian của đới Ôn hòa.
b. thất thường của đới Ôn hòa.
c. ổn định của đới Ôn hòa.
d. đa dạng của khí hậu đới Ôn hòa.
Câu 2: Nối các ý ở cột A với các ý ở cột B sao cho đúng (1 điểm).
C ột A
1. Đới nóng
2. Đới Ôn hòa
3. Đới lạnh
4. Hoang mạc

C ột B
A.phân bố ở hầu hết các châu lục, chiếm 1/3 diện tích
đất nổi trên Trái đất.
B. từ 2 vòng cực về 2 cực (66033’BN đến 900BN).
C. từ 2 chí tuyến về 2 vòng cực (23027’BN đến
66033’BN).
D. nằm giữa 2 chí tuyến.

Đáp án: 1…………….., 2……………….., 3…………………., 4………………………
Câu 3: Hoàn thành sơ đồ sau (1 điểm)
Nguyên
nhân gây
ô nhiễm
không
khí ở đới
ôn hòa

(1)……………………….

(2)…………………………...

(3)…………………………
Hậu quả
ô nhiễm
không
khí ở đới
ôn hòa

Mưa a xít
(4)…………………………...

Câu 4: Cho các cụm từ: mưa axit, núi băng, bão cát, ốc đảo, rừng rậm xanh quanh
năm, rừng lá kim, đài nguyên… chọn từ phù hợp để đặt tên tranh sao cho đúng (1 điểm)

1……………………

2……………………

3……………………. 4…………………….
.

Câu 5: Gạch chân từ, cụm từ sai rồi sửa lại sao cho đúng. (0.5 điểm)
STT
Gạch chân từ, cụm từ sai
1
Yếu tố gây mưa cho khí hậu ở đới ôn hòa là gió
tây ôn đới và dòng hải lưu lạnh.
2
Đới lạnh là một hòn ngọc Viễn đông của Trái
đất

Sửa lại cho đúng

Câu 6: (0.5 điểm)

Điền hướng gió thổi, hướng dòng sông
vào sơ đồ để thấy được sự hợp lý trong
việc bố trí khu dân cư của Cảng Đuy –
xbua trên sông Rai-nơ (Đức)

Cảng Đuy – xbua trên sông Rai-nơ
(Đức)
II. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)
Trình bày đặc điểm khí hậu môi trường hoang mạc. Nêu 1 s ố biện pháp đang đ ược s ử
dụng để khai thác hoang mạc và hạn chế quá trình hoang mạc mở rộng trên thế giới.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
III. PHẦN THỰC HÀNH (3 điểm) Cho bảng số liệu sau:
Mật độ dân số các châu lục trên Thế giới năm 2015 (người/km2).
Châu lục

Châu Đại
Dương
Mật độ dân số
142
34
40
25
5
a. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện mật độ dân số các châu lục trên Thế giới năm 2015.
b. Từ biểu đồ đã vẽ nêu nhận xét.
………………………………………………………………………………………………
Châu Á

Châu Âu

Châu Phi

Châu Mĩ

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
PHÒNG GD&ĐT NAM TỪ LIÊM
TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ
ĐIỂM

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn kiểm tra: Địa lí 7
Thời gian làm bài: 45 phút
Đề kiểm tra gồm: (03 trang)

ĐỀ CHÍNH THỨC

Họ và tên:……………………………. Lớp:………

ĐIỂM

I.
PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Câu 1: Chọn đáp án đúng nhất (1 điểm)
A. Đặc điểm nổi bật của khí hậu môi
trường hoang mạc là
a. nóng ẩm quanh năm.
b. khô hạn và khắc nghiệt.
c. nhiệt độ và lượng mưa thay đổi theo mùa.
d. thời tiết diễn biến thất thường.

B. Hậu quả của ô nhiễm môi trường không
khí ở đới ôn hòa là
a. triều kém.
b. triều cường.
c. mưa axit.
d. thủy triều đỏ.

C. Yếu tố gây nhiễu loạn thời tiết ở đới ôn
hòa là
a. đợt khí nóng và đợt khí lạnh.
b. gió tây ôn đới, dòng hải lưu nóng.
c. cả 2 đáp án a, b sai.
d. cả 2 đáp án a, b đúng.

D. Vào mùa hè ở đới lạnh thường xảy ra
hiện tượng
a. băng trôi.
b. triều cường.
c. bão cát.
d. sạt lở đất.

Câu 2: Nối các ý ở cột A với các ý ở cột B sao cho đúng (1 điểm).
C ột A
1. Đới nóng
2. Đới Ôn hòa
3. Đới lạnh
4. Hoang mạc

C ột B
A. phân bố ở hầu hết các châu lục, chiếm 1/3 diện tích
đất nổi trên Trái đất.
B. từ 2 vòng cực về 2 cực (66033’BN đến 900BN)
C. từ 2 chí tuyến về 2 vòng cực (23027’BN đến
66033’BN)
D. nằm giữa 2 chí tuyến

Đáp án: 1…………….., 2……………….., 3…………………., 4………………………
Câu 3: Hoàn thành sơ đồ sau (1 điểm)
Nguyên
nhân gây ô
nhiễm

(1)…………………………...
Hậu quả ô
nhiễm

(3)
…………………………...

Phân hóa học, thuốc trừ sâu dư
thừa trên đồng ruộng

(4)
…………………………...

(2)…………………………...

Câu 4: Cho các cụm từ: mưa axit, núi băng, bão cát, rừng cận nhiệt địa trung hải, ốc
đảo, rừng lá kim, đài nguyên… chọn từ phù hợp để đặt tên tranh sao cho đúng (1 điểm)

1…………………… 2…………………

3…………………...

4…………………...

Câu 5: Gạch chân ý sai rồi sửa lại sao cho đúng. (0.5 điểm)
STT
Gạch chân ý sai
1
Khí hậu đới Ôn hòa mang tính chất trung gian và
tính chất đa dạng.
2
Hoang mạc phân bố ở hầu khắp các châu lục trên
Thế giới trừ châu Nam Cực.

sửa lại cho đúng

Câu 6: (0.5 điểm)

Điền hướng gió thổi, hướng dòng sông
vào sơ đồ để thấy được sự hợp lý trong
việc bố trí khu dân cư của Cảng Đuy –
xbua trên sông Rai-nơ (Đức)

Cảng Đuy – xbua trên sông Rai-nơ (Đức)
PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)
Trình bày đặc điểm khí hậu của môi trường đới lạnh. Tại sao nói: “ Đới lạnh là vùng
hoang mạc lạnh của Trái Đất”
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
PHẦN III: THỰC HÀNH (3 điểm) Cho bảng số liệu sau:
Dân số các châu lục trên Thế giới năm 2015 (triệu người).
Châu lục
Châu Á
Châu Âu
Châu Phi
Châu Mĩ

Châu Đại
Dương
Dân số
4391
738
1186
992
39
a. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện dân số các châu lục trên Thế giới năm 2015
b. Từ biểu đồ đã vẽ nêu nhận xét.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
PHÒNG GD&ĐT NAM TỪ LIÊM
TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 2019
Môn kiểm tra: Địa lí 7
Thời gian làm bài: 45 phút

I. Hướng dẫn chung
Chấm theo đáp án và thang điểm bên dưới, trong quá trình chấm bài GV có thể
linh động cho điểm nếu HS có ý tưởng hay, sáng tạo.
II. Đáp án và thang điểm
ĐỀ SỐ 1
Phần

Câu
1

2
Phần I
Trắc
nghiệm
(5
điểm)

3

4
5
6
Phần II
tự luận
(2
điểm)

2 điểm
3 điểm

Nội dung/đáp án

Điểm

A – c.
B - b.
C – d.
D-a
(1) D
(2) C
(3) B
(4) A
(1) Sự phát triển của công nghiệp
(2) Gia tăng các phương tiện giao thông
(3) Thủng tầng o dôn
(4) Tăng hiệu ứng nhà kính
(1) Bão cát
(2) Đài nguyên
(3) Núi băng
(4) Rừng rậm nhiệt đới
(1) Hải lưu nóng
(2) Vùng hoang mạc lạnh
(5)
(đồng ruộng)
(6)
(đông bắc – tây nam)
- Đặc điểm khí hậu hoang mạc
- Giải thích
- Vẽ biểu đồ: Hình cột đúng, có đầy đủ tên biểu đồ, chú
giải…
- Nhận xét:

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
1
1
2
1

ĐỀ SỐ 2
Phần

Câu
1

2
Phần I
Trắc
nghiệm
(5
điểm)

3

4
5
6
Phần II
tự luận
(2
điểm)

2 điểm
3 điểm

Nội dung/đáp án

Điểm

A – b.
B - c.
C – d.
D-a
(5) D
(6) C
(7) B
(8) A
(5) Tai nạn tàu chở dầu
(6) Nước thải từ các nhà máy, khu dân cư
(7) Thủy triều đen
(8) Thủy triều đỏ
(7) Ốc đảo
(8) Rừng lá kim
(9) Mưa a xít
(10)
Rừng cận nhiệt Địa trung hải
(3) Thất thường
(4) Châu Âu
(11)
(đồng ruộng)
(12)
(đông bắc – tây nam)
- Đặc điểm khí hậu đới lạnh
- Giải thích
- Vẽ biểu đồ: Hình cột đúng, có đầy đủ tên biểu đồ, chú
giải…
- Nhận xét:

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
1
1
2
1
2020-09-26 04:25:26