Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐÊ THI HỌC KÌ I LỊCH SỬ 7 CÓ MA TRẬN VÀ ĐÁP ÁN

6ac2756a4e666fab28e837295ea18d1d
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2018-08-29 09:57:34 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 486 | Lượt Download: 3 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHÒNG GIÁO VÀ ĐÀO OỤ ẠTR NG PTDTBT THCS TĂNGƯỜ KI TRA KÌ IỀ NĂM 2017 2018Ọ Môn: ch .ị p:ớ 7. Th gian:ờ 45 phút Không th gian giao để :ỀCâu 1. (3.5 đi m)ểTrình bày dung và nghĩa phong trào Văn hóa Ph ng?ộ ưCâu 2. (2.0 đi m)ểT sao nói: th kì Ăng-co là th kì phát tri huy hoàng ch phongạ ộki Cam-pu-chia?ếCâu 3. (3.0 đi m)ểVì sao nông nghi th Lý phát tri n?ề ểCâu 4. (1.5 đi m)ểT ch máy quan th Đinh Ti Lê, Lý, Tr n, có đi gìổ ểgi ng và khác nhau? ố....................................... tế ......................................(Giám th coi ki tra không gi thích gì thêm)ị ảĐ ki tra có 01 trangề ểĐ CHÍNH TH CỀ