Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học kì 2 Sinh 6 trường THCS Hồng Thủy năm 2017-2018

11449a9e93f1d2e9cc9044484178ae6c
Gửi bởi: Nguyễn Minh Lệ vào ngày 2021-09-26 16:05:46 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 39 | Lượt Download: 0 | File size: 0.04864 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

MA TRẬN ĐỀ ĐỀ XUẤT KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2017-2018
MÔN: SINH HỌC 6

NỘI DUNG
NHẬN BIẾT
QUẢ VÀ
HẠT

CÁC NHÓM Kể được tên
THỰC VẬT các ngành của
thực vật theo
thứ tự từ thấp
lên cao
1,25 đ
VAI TRÒ
CỦA THỰC
VẬT

TÔNG ĐIỂM 1,25đ
TỈ LỆ%
12,5%

CÁC CẤP ĐỘ NHẬN THỨC
THÔNG
VẬN DỤNG VẬN DỤNG
HIỂU
THẤP
CAO
Nêu được
Giải thích vận
những điều
dụng vào sản
kiện cần cho
xuất.
sự nảy mầm
của hạt


Nêu được đặc So sánh được
điểm chính
cơ quan sinh
của từng
dưỡng và sinh
ngành
sản của thông
và dương xỉ.
1,25đ
3,5đ
Học sinh nêu
được những
biện pháp
nhằm bảo vệ
cây xanh

2,25đ
6,5đ
22,5%
65 %

MÔ TẢ: ĐỀ LÀM BẰNG HÌNH THỨC TỰ LUẬN 100%
Nhận biết: 12,5%.
Thông hiểu: 22,5%
Vận dụng thấp: 65%

PHÒNG GD&ĐT A LƯỚI
TRƯỜNG TH&THCS HỒNG THỦY

ĐỀ ĐỀ XUẤT KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2017-2018
MÔN: SINH HỌC 6

Câu 1. Hạt nảy mầm cần những điều kiện nào? Vì sao sau khi gieo hạt gặp trời
mưa to, đất bị ngập úng thì phải tháo hết nước?(2 đ)
Câu 2: Kể tên các ngành thực vật đã học (từ thấp đến cao)? Nêu đặc điểm chính
của mỗi ngành.( 2,5 đ)
Câu 3: so sánh cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản của cây thông và cây
dương xỉ. (3,5đ).
Câu 4: Từ những hiểu biết của mình về tác dụng của thực vật đối với con người và
động vật. là học sinh em cần làm gì để bảo vệ cây xanh? (2đ)

Duyệt TCM

Giáo viên ra đề

Lê Đình San

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ ĐỀ XUẤT KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2017-2018
MÔN: SINH HỌC 6
Câu 1: - điều kiện bên ngoài để hạt nảy mầm: có độ ẩm thích hợp, thoáng khí,
nhiệt độ phù hợp. ( 0,5đ).
- Điều kiện bên trong : chất lượng hạt giống phải đảm bảo. ( 0,5đ).
- Sau khi gieo hạt gặp trời mưa to phải tháo nước ngay vì hạt ngập trong nước
sẽ thiếu ô xi để hô hấp nên hạt sẽ bị thối.( 1đ)
Câu 2: 2,5 đ
- Ngành tảo: thực vật bậc thấp chưa có rễ, thân, lá, sống dưới nước. ( 0,5đ).
- Ngành Rêu: Thực vật bậc cao, có than, có lá, có rễ giả, chưa có mạch dẫn,
sinh sản bằng bào tử. ( 0,5đ).
- Ngành Dương xỉ: có rễ thật, có mạch dẫn, sinh sản bằng bào tử. ( 0,5đ).
- Ngành Hạt trần: Rễ, than, lá phát triển, có mạch dẫn, cơ quan sinh sản là
nón, sinh sản bằng hạt, hạt nằm trên lá noãn hở. ( 0,5đ).
- Ngành Hạt kín: rễ, than lá, phát triển đa dạng, có hoa, có quả, hạt, hạt nằm
trong quả, nên hạt được bảo vệ tốt. ( 0,5đ).
Câu 3: A, cơ quan sinh dưỡng: (3,5đ)
 Giống nhau:
- Thân đều có mạch dẫn. (0,5đ)
 Khác nhau: lập được bảng so sánh mỗi ý (0,25 đ)
thân

Rễ
Cây thông
Thân gỗ
Hình kim
Rễ cọc, dài,
khỏe
Cây dương xỉ
Thân rễ
Lá già và lá non Rễ cọc ngắn
B, Cơ quan sinh sản:
 Giống nhau:
- Chưa có hoa, quả. (0,5đ)
 Khác nhau: lập được bảng so sánh mỗi ý (0,25 đ)
Cơ quan sinh
Sinh sản bằng
sản
Cây thông
nón
Hạt
Cây dương xỉ
Túi bào tử
Bào tử
Câu 4: Tùy theo nhận thức và cách trình bày ý tưởng giáo viên có thể chấm tối đa
2 điểm cho câu trả lời.