Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 trung tâm GDTX Mỹ Đức, Hà Nội năm học 2015 - 2016 có đáp án

65626538393131646232626361623336323361356564383534646435363465336633356538333066393635313864393731613233663566343437633936326164
Gửi bởi: đề thi thử vào 10:48 PM ngày 5-05-2016 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 229 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTHÁI BÌNHĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐỀ THI VÀO 10 THPTNĂM HỌC: 2014 2015MÔN: TOÁNThời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)Bài 1: (2 điểm) Cho biểu thức A:2 3( 0; 4)2 10x xA xx x- += ¹- -1. Rút gọn biểu thức A.2. Tìm sao cho nhận giá trị là một số nguyên.Bài 2: (2,5 điểm) Cho parabol (P) y=x và đường thẳng (d): y=2(m+3)x-2m+2 (m là tham số, R).1.Với m=-5 tìm ọa độ giao điểm của parabol (P) và đường thẳng (d).2.Chứng minh rằng: với mọi parabol (P) và đường thẳng (d) cắt nhau tại hai điểm phân biệt. Tìm sao cho hai giao điểm đó có hoành độ dương.3.Tìm điểm cố định mà đường thẳng (d) luôn đi qua với mọi m.Bài 3: (1.5 điểm) Giải hệ phương trình: 22 22 5(2 02 15 0x xy yx xy yì+ =ïí- =ïîBài 4: (3,5 điểm) Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O;R). Tiếp tuyến tại và của đường tròn (O;R) cắt nhau tại T, đường thẳng AT cắt đường tròn tại điểm thứ hai là khác A.1.Chứng minh rằng tam giác ABT đồng dạng với tam giác BDT.2. Chứng minh rằng AB.CD BD.AC3. Chứng minh rằng hai đường phân giác góc BAC và đường thẳng BC đồng quy tại một điểm4.Gọi là trung điểm của BC. Chứng minh rằng góc BAD bằng góc MAC.Bài 5: (0,5 điểm) Cho các số dương x,y,z thay đổi thỏa mãn: 1) 1) 1) 18x z+ £Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 11 1Bx x= ++ +Doc24.vnĐÁP ÁN LỜI GIẢI CHI TIẾTBài 1: 1.Với x>0;x ¹4 biểu thức có nghĩa ta có:2 3( :2 102(2 1) 3( 2) (5 7) 3:( 2)(2 1) 2)2 2).( 2)(2 1) 352 1x xAx xx xx xx xx xxx- += -- -+ +=- -+ -=- +=+Vậy với x>0;x ¹4 thì A=52 1xx+2.Ta có 0, 0; 45 52 22 2(2 1)x xxAx x> " ¹=> <+ +502A=> ,k ết hợp với nhận giá trị là một số nguyên thì A{1; 2}Î1 11 )3 92 4( )A TMA L= <=> <=> <=> == <=> <=> <=> =Vậy với 19x thì nhận giá trị là một số nguyên.Bài 2:1.Với -5, (d) có phương trình y= -4x+12Hoành độ giao điểm của (P) và (d) là nghiệm phương trình:Doc24.vn224 124 12 0( 6)( 2) 062, 36, 4x xx xx xxxx yx y= +<=> =<=> == -é<=>ê=ë+ => =+ => =Vậy với thì (P) và (d) cắt nhau tại hai điểm (-6;36) (2;4).2.Hoành độ giao điểm của (P) và (d) là nghiệm phương trình: 222( 3) 22( 3) 0(1)x mx m= +<=> =(1) Là phương trình bậc ẩn có:2 2' 3) (2 2) 11 2) 0m mD "Do đó (1) có hai nghiệm suy ra (P) và (d) ắt nhau tại hai điểm phân biệt m.x1 ;x2 là hai nghiệm của phương trình (1), áp dụng định lý Viet ta có:1 21 22( 3)2 2x mx m+ +ìí= -îHai giao điểm đó có hoành độ dương x1 ;x2 dương1 21 202( 3) 310 1x xm mmx m+ >+ -ìì ì<=> <=> <=> >í í> >î îîVậy với m>1 thì (P) và (d) ắt nhau tại hai điểm phân biệt với hoành độ dương.3.Gọi điểm cố định mà đường thẳng (d) đi qua với mọi là (0 ;x y) ta có:0 00 00 00 02( 3) 2(2 2) 02 16 8y mm mx xx y= "<=> "- =ì ì<=> <=>í í- =î îVậy với mọi thì đường thẳng (d) luôn đi qua (1;8).Bài 3:Hệ phương trình đã cho:Doc24.vn2 22 22 22 22 2(2 )( 5) 02 15 02 02 02 15 02 0( )2 15 02 0( )2 15 0122 2)( )2 .2 3.(2 15 1x yx xy yx yx yx xy yx yIx xy yx yIIx xy yxyy xIx x- =ìí- =îì- =éïê+ =<=>íëï- =îé- =ìêí- =îê<=>ê+ =ìêíê- =îë=== =ì ì+ <=> <=> <=>í í- =î î2 212122 52 5)( )( 2)( 4) 0( 5) 2( 5) 15 034xyxyx yx yIIy yy yxyéìíêîêê= -ìêí= -êîëé =ìíê== += +ì ììîê+ <=> <=> <=> <=>í íê- =- == -ìîî îêí=êîëVậy hệ có ba nghiệm: 3; ;2 4x xy y= -ì ìí í= =î îBài 4:1.Xét tam giác ABT và tam giác BDT có:BTD chungBAT=TBD( góc nội tiếp và góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cùng chắn cung BD).Doc24.vn=>tam giác ABT đồng dạng với tam giác BDT(g-g)2)Có tam giác ABT đồng dạng với tam giác BDT(g-g)(1)AB ATBD BT=> =Chứng minh được tam giác ACT đồng dạng với tam giác CDT(g-g)(2)AC ATCD CT=> =Tiếp tuyến tại và cắt nhau tại nên BT CT (3) Từ (1), (2), (3) có .AB ACAB CD BD ACBD CD= => =3.Phân giác góc BAC ắt BC tại I, theo tính chất phân giác trong tam giác ta có:IB ABIC AC=Từ AB.CD BD.AC AB BD IB BDAC CD IC CD=> => ==>DI là phân giác góc BDCDo đó hai đường phân giác góc BAC và BDC và đường thẳng BC đồng quy. 4.Lấy M’ trên đoạn BC sao cho BAD=CAM’Do BAD=M’AC;BDA=M’CA(»12sd AB )=>tam giác ADB đồng dạng với tam giác ACM’(g-g)=>'. BM'(5)AB BMAB DC ADAD DC= => =Từ (4), (5)=>BM’=CM’=>'M BAD MACº => =Bài 5:Doc24.vn2 22 22x(x 1) (y 1) z(z 1) 18x 18( 3( )54 3( )9 60 61 21 25 51 21 25 51 21 25 52(x z) 3yy zx zx zx zx zx yx yy zy zz xz xB+ £<=> £- => +=> +<=> £=> £+ ++ ³+ ++ ++ ³+ ++ ++ ³+ ++ +=> +625 527 15 3( )25 25 25 5B z³=> =Dấu bằng xảy ra khi:2 20; 62( 1) 1) 1) 25x zx zx x= =ì<=> =í+ =îVậy giá trị nhỏ nhất của là 35 khi x=y=z=2Doc24.vn