Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 trường Tiểu học Trần Thệ, Kiên Giang năm 2016 - 2017

Gửi bởi: đề thi thử vào ngày 2017-05-14 10:51:36 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Tr ng Ti Tr Th KI TRA CU ỌKÌ IIL p: ………………………..ớ c: 2016­ 2017ọH và tên: ………………………….…..ọ Môn: Ti ng Vi Kh 2ế Th gian: ….. phútờ mểĐc thành ti ng: …ọ ếĐc hi u: …ọ ểVi t: …ế nh xét giáo viênờ ủGV coi KT……………..GV ch KT…………….ấA. Ki tra đc (10 đi m)ể ể1. Ki tra đc thành ti ng (4 đi m)ể ể2. Ki tra đc hi ki tra và câu (6 đi m) ể(Th gian 35 phút)ờ Em hãy ch câu tr đúng cho ng câu đây: ướCâu 1: Câu chuy này vi gì? (0,5đ)ệ ệa. Bác rèn luy thân th .ồ ểb. Bác chi khu Vi c.ồ ắc. Bác đi thăm tr nhi đng.ồ ồCâu 2: Bác ch nh ng ng núi nh th nào p? (0,5đ) ậa. Nh ng ng núi cao nh t.ữ ấDoc24.vn Bác rèn luy thân thồ ểBác chăm rèn luy thân th chi khu Vi c, sáng ắnào Bác cũng luy p. Bác ch su i. Bác còn leo ậnúi. Bác ch nh ng ng núi cao nh trong vùng leo lên đôi bàn ớchân không. Có đng chí nh c:ồ ắ­ Bác nên đi giày cho kh đau chân.ỏ­ chú. Bác leo chân không cho quen.ả ậSau gi p, Bác nh luy ch đng giá rét.ờ ướ Theo ĐU NGU NẦ Ồb. Nh ng ng núi th nh t.ữ ấc. Nh ng ng núi không cao, không th p.ữ ấCâu 3: Bác rèn luy thân th ng nh ng cách nào? (0,5đ) ữa. luy p.ậ ậb. Ch y, leo núi, th c.ạ ục. luy p, ch y, leo núi, nh.ậ ướ ạCâu 4: Ng đng chí khuyên Bác đi gì? (0,5đ) ườ ềa. Nên đi giày khi leo núi.b. Nên đi dép khi leo núi.c. Không nên đi giày khi leo núi.Câu 5: Em cho bi sau gi Bác làm gì? (1đ) ậ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 6: Trong câu chuy khuyên chúng em đi gì? (1đ) ề……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 7: Tìm trái nghĩa trong các sau: (0,5đ) ừa. Xinh Đp.ẹb. Cao Th p.ấc. To n.ớCâu 8: ph in đm trong câu “Bác nh ướ luy ch ịđngự giá rét.ớ tr cho câu nàoả (0,5đ) a. Vì sao ?b. làm gì?ểc. Khi nào? Câu 9: Em hãy đt câu có kính yêu. (1đ) ……………………………………………………………….. B. Bài ki tra vi (10 đi m)ể ểDoc24.vn1. Nghe vi t: (4 đi m) (15 phút)ế ể2. làm văn: (6 đi m) (25 phút)ậ ểEm hãy vi đo văn ng đn câu nói cây ăn qu ảmà em thích.G ý:ợa. Đó là cây gì?b. Tr ng đâu?ồ ởc. Hình dáng cây và qu nh th nào?ả ếd. Cây có ích gì?ợDoc24.vnTT Ch đủ 1ứ 2ứ 3ứ 4ứ ngổTN TL TN TL TN TL TN TL TN TL1Đc hi uọ ểvăn nả Sốcâu 2Sốđi mể 11 12 22Ki th cế ứTi ngếVi tệ Sốcâu 1Sốđi mể 0,50,5 1T ngổ1,51,5 3Chính tảTôn tr ng lu chungọ hôm, Bác đn thăm ngôi chùa. th ng, ai vào chùaộ ườcũng dép. Nh ng Bác đi dép vào. Bác không đng ý.ỏ ồĐn th chùa, Bác dép ngoài nh ng i, xong vào.ế ườ ướ Theo sách Bác kính yêuậ ĐÁP ÁNCâu 1: (0,5đ) a. Bác rèn luy thân th .ồ ểCâu 2: (0,5đ) a. Nh ng ng núi cao nh t.ữ ấCâu 3: (0,5đ) c. luy p, ch y, leo núi, nh.ậ ướ ạCâu 4: (0,5đ) a. Nên đi giày khi leo núi.Câu 5: (1đ) Bác nh luy ch đng giá rét.ắ ướ ớCâu 6: (1đ) Ph chăm rèn luy thân th Siêng năng luy th c/ả ụTh ng xuyên luy th tăng ng kh e.ườ ườ ỏDoc24.vnCâu 7: (0,5đ) b. làm gì.ểCâu 8: (0,5đ) b. Cao Th p. Câu 9: (1đ) sinh đt câu có kính yêu và đúng dung thì đt ạđi m.ểB. Bài ki tra vi t:ể ế1. Chính 4,0 đi m)ả ểBài vi không i, trình bày đúng quy đnh cho đi m. Bài vi saiế ếho ph âm đu, n.. tr 0,25 đi m. ể2.Vi đo bài đi m)ế ể­ sinh vi đc đo văn theo yêu bài cho đi m.ọ ượ ể­ Trình bày đúng hình th c, trúc đo cho đi m.ứ ể­ Có th hi xúc cho đi m.ể ể­ Ch vi đp, đúng chính tùy theo bài mà cho đi nh 0,25; 0,5;ữ ư0,75; 1.­ Dùng đt câu đúng cho tùy theo bài vi mà cho đi nh 0,25; 0,5;ừ ư0,75; 1.­ Vi văn có sáng cho đi m.ế ểDoc24.vn