Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 trường Tiểu học Trung Mầu

Gửi bởi: dethikiemtra vào ngày 2017-01-18 11:15:20
Nội dung
Trường Tiểu học TRUNG MẦUKi tra: Ti ng Anh kỳ II 5Họ và tên:.............................................. Lớp:.........I/ Tick v) the sentences you hear. (2.5 pts)1) What the weather like in summer? 4) We’re going to play badminton. What the weather the like in winter? We often play badminton.2) You should see doctor. 5) What did you do last weekend? You shouldn’t see doctor. What did you do last week? 3) It’s on your right. It’s on your left. II/ Cọn từ co cách phát âm phần gạch chân khác với những từ còn lại. (2,5pts)1) me me me ve2) Wh nt nk tch3) in ey Tou th ache ousand4) Wat er Broth er Sist er Engine er5) me rst Th rd rthdayIII/ Chọn từ thích hợp để hoàn thành câu. (2,5 pts)1) ...........did you live last year ?A how where what2) .............you go to shool yesterday ?A did are do3) What's the matter with you have a.................A cold book hat4) What's the ................like today ?A- season weather springDoc24.vn5) .........it is hot, go swimming.A what where whenIV Read and answer the questions: 2,5pts)Tony was born in 1998 in London, Last summer he went to Vietnam. First, he visited Ho Chi Minh City. He visited Dam Sen Park. After that, he flew to Hue to see his sister, Linda. Then, he traveled to Hanoi. Finally, he visited Ha Long Bay and took lot of photos. He bought some souvenirs for his friends.Questions:1) When was Tony born?………………………………………………………………………….2) Where did he go last summer?………………………………………………………………………….3) What did he do in Ho Chi Minh City?………………………………………………………………………….4) Who did he visit in Hue?…………………………………………………………………………. 5) What did he do in Ha Long Bay?………………………………………………………………………….Doc24.vnĐÁP ÁNI/ Tick v) the sentences you hear. (2.5 pts)(M ỗi câu đúng được 0,5 )1) What the weather like in summer?2) You should see doctor.3) It’s on your left.4) We often play badminton.5) What did you do last weekend.II/ Chọn từ co cách phát âm phần gạch chân khác với những từ còn lại. (2,5pts)(M ỗi câu đúng được 0,5 )1) Love 2) Bank 3) They 4) Engineer 5) Time III/ Chọn từ thích hợp hoàn thành câu (2,5 pts)(M ỗi câu đúng được 0,5 )1) Where2) did3) cold4) weather5) WhenIV Read and answer the questions: (2,5pts) (M ỗi câu đúng được 0,5 )1) He was born in 19982) Last summer he went to Vietnam3) He visited Dam Sen Park.Doc24.vn4) He saw his sister.5) He took lot of photos and bought some souvenirs for his friends.Doc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.