Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 12 tỉnh Quảng Bình năm học 2014 - 2015

62663666356364336133656466303566393362336663656366303631643132653762623030616135333665313062363164326533316164613630323064666264
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào 10:14 AM ngày 18-02-2018 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 230 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD&ĐT QU NG BÌNHỞ KI TRA KỲ II NĂM 2014 2015Ề ỌMÔN: SINH 12, CH NG TRÌNH: THPTỌ ƯƠTh gian: 45 phút (không th gian giao )ờ ềĐ có 30 câu. MÃ 01ề ỀM câu ch có đáp án đúng, hãy ch và tô chì vào đúng phi tr ảl tr nghi m. câu câu 20, câu đúng tính 0,25 đi m. câu 21ờ ượ ừđ câu 30, câu đúng tính 0,5 đi m.ế ượ ểCâu 1. quan ng ng là nh ng quanơ ươ ơA. có ngu khác nhau nh ng nhi nh ng ch ph gi ng nhau, có hình thái ốt ng .ươ ựB. có cùng ngu c, nh ng trí ng ng trên th có ki gi ng ươ ốnhau.C. có cùng ngu c, nhi nh ng ch ph gi ng nhau, có ki khác ạnhau.D. có ngu khác nhau, nh ng trí ng ng trên th có ki ươ ạgi ng nhau.ốCâu 2. Trong ti hoá, các quan ng có nghĩa ph ánhế ươ ảA. ti hoá phân li. B. ti hoá ng quy.ự C. ti hoá song hành. D. ngu chung các loài.ồ ủCâu 3. Theo quan ni Đacuyn, nhân chính quy nh chi ng và bi ướ ếđ các gi ng nuôi, cây tr ng làổ ồA. ch nhiên. B. ch nhân o.ọ C. bi cá th D. bi xác nh.ế ịCâu 4. Ti hoá nh là quá trìnhế ỏA. hình thành các nhóm phân lo trên loài.ạB. bi trúc di truy qu th hình thành loài i.ế ớC. bi ki hình qu th hình thành loài i.ế ớD. bi thành ph ki gen qu th bi ki hình.ế ểCâu 5. Ngu nguyên li quá trình ti hoá làồ ếA. bi n. B. ngu gen du nh p.ồ C. bi p. D. bi nhi th .ộ ểCâu 6. Theo quan ni hi i, ch nhiên tác ngệ ộA. tr ti lên ki gen và ki hình.ự C. gián ti lên ki gen và ki hình.ế ểB. gián ti lên ki gen và tr ti lên ki hình.ế D. tr ti lên ki gen và gián ti lên ki hình.ự ểCâu 7. Nhân ti hóa nào có th làm bi ng các alen trong ươ ủqu th cách ng t, bi là khi kích th qu th thu nh nh t?ầ ướ ấA. bi n. B. Di nh gen.ậ C. Các ng nhiên D. Giao ph không ng nhiên.ố ẫCâu 8. Loài hình thành ng con ng sinh thái th ng ượ ườ ườ ởA. th t. B. th và ng có kh năng di ảchuy xa.ểC. ng t. D. th và ng ít có kh năng di ảchuy n.ểCâu 9. Các ví nào sau đây thu ch cách li sau ?ụ ử(1) Ng cái giao ph sinh ra con la không có kh năng sinh n.ự ả(2) Cây thu loài này th ng không th ph cho cây thu loài khácộ ườ ượ ộ(3) Tr ng nhái th tinh tinh trùng cóc ra nh ng không phát tri n.ứ ểDOC24.VN 1(4) Các loài ru gi khác nhau có tính giao ph khác nhau.ồ ốĐáp án đúng làA. (1), (3) B. (1), (4) C. (2), (4) D. (2), (3).Câu 10. Trong ch phát tri sinh gi qua các ch t, bò sát ng tr ởA. Triat (Tam đi p) thu Trung sinh.ỉ B. tam thu Tân sinh.ỉ ạC. Jura thu Trung sinh.ỉ D. Pecmi thu sinh.ỉ ổCâu 11. Trong chu th ăn: →ỗ cá →ị ng i, xích xem là tườ ượ ộA. sinh tiêu th B. sinh ng.ậ ưỡ C. sinh phân hu D. dinh ng.ậ ưỡCâu 12. phân loài trong qu xã sinh nhiên th ng ph thu ch ườ ếvàoA. di tích qu xã.ệ B. thay do ho ng con ng i.ự ườC. thay do các quá trình nhiên.ự D. nhu ngu ng.ầ ốCâu 13. Hi ng kh ng ch sinh cệ ượ ọA. làm cho loài tiêu di t.ộ C. làm cho qu xã ch phát tri n.ầ ểB. cân ng sinh thái trong qu xã.ả D. cân ng sinh thái trong qu xã.ấ ầCâu 14. Loài th có vai trò quan tr ng trong qu xã do chúng cóư ầA. ng cá th nhi u.ố ượ C. ng nh, sinh kh n, ho ng nh.ứ ạB. kh năng tiêu di các loài khác.ả D. ng cá th nhi u, sinh kh n, ho ng nh.ố ượ ạCâu 15. Qu xã sinh nào sau đây th ng có đa ng sinh cao các qu ườ ầxã khác?A. ng nhi i. B. Các bãi ven bi n.ồ ểC. ng ôn i. D. ng nhân o.ừ ạCâu 16. Trong nhiên, các cá th trong qu th phân theo ki nào là ph bi ếnh t?ấA. Phân theo nhóm. B. Phân ng nhiên.ố ẫC. Phân ng u. D. Phân theo tu i.ố ổCâu 17. Theo quan đi hi i, nhân làm trung hòa tính có bi làể ếA. ch nhiên. B. Di nh gen.ậ C. giao ph i. D. các ng nhiên.ế ẫCâu 18. Theo quan ni hi i, ch ch ng làệ ốA. protein và axit nucleic. B. protein và lipit. C. axit nucleic và lipit. D. saccarit và photpholipit.Câu 19. Theo Đacuyn, ng thúc ch nhiên làộ ựA. tính di truy và bi B. các nhân vô sinh.ố C. Các nhân sinh. D. tranh sinh n.ấ ồCâu 20. Hai loài sinh (loài giao ph i) thân thu thìọ ộA. hoàn toàn khác nhau hình thái.ề C. hoàn toàn bi khu phân .ệ ốB. cách li sinh nhau trong đi ki nhiên.ả D. giao ph do nhau trong đi ki nhiên.ố ựCâu 21. Gi thích nào đâyả ướ không lí th thoát năng ng qua ượ ớDOC24.VN 2m dinh ng trong sinh thái?ỗ ưỡ ệA. Ph năng ng tích vào sinh kh i.ầ ượ ượ ốB. ph năng ng qua ch th (phân, ti u...).ộ ượ ướ ểC. ph năng ng qua các ph ng (lá ng, xác t...).ộ ượ ộD. Ph năng ng tiêu hao qua hô p, nhi cho th .ầ ượ ểCâu 22. Phát bi nào sau đây làể đúng khi nói di th sinh thái?ề ếA. Trong di th sinh thái, các qu xã sinh bi tu thay th nhau.ễ ẫB. Di th th sinh ra môi tr ng mà tr đó ch có qu xã sinh nào.ễ ườ ướ ậC. Di th nguyên sinh ra môi tr ng đã có qu xã sinh nh nh.ễ ườ ịD. Trong di th sinh thái, bi qu xã di ra bi ổđi ki ngo nh.ề ảCâu 23. Nhóm sinh có năng ng nh trong sinh thái làậ ượ ệA. sinh phân hu B. ng ăn th t.ộ C. sinh xu t. D. ng ăn th t.ộ ịCâu 24. Vi khu nh ng trong cây là bi hi ốquan hệA. ng sinh. B. kí sinh ch C. sinh. D. tác.ợCâu 25. Gi ng các alen qu th là 0,5A 0,5a ng ươ ộbi thành 0,7A 0,3a. Nguyên nhân nào sau đây có th hi ng trên?ế ượA. Giao ph không ng nhiên ra trong qu th .ố ểB. Qu th chuy ph sang ng ph i.ầ ốC. phát tán hay di chuy nhóm cá th qu th này đi qu th i.ự ớD. bi ra trong qu th theo ng bi alen thành alen a.ộ ướ ổCâu 26. ng ch ng nào sau đây ph ánh ti hoá (đ ng quy)?ằ ồA. Trong hoa cây đu có 10 nh gi hoa còn di tích nh y.ự ụB. Chi tr các loài ng có ng ng có các ng phân theo th ướ ươ ươ ựt ng nhau.ươ ựC. Gai cây hoàng liên là bi ng lá, gai cây hoa ng là do phát tri bi ểbì thân.D. Gai ng ng, tua cu Hà Lan là bi ng lá.ươ ủCâu 27. Phát bi nào sau đây là đúng khi nói chu th ăn và th ăn trong ướ ứqu xã sinh t?ầ ậA. trúc th ăn càng ph khi đi vĩ th vĩ cao.ấ ướ ộB. Trong qu xã sinh t, loài ch có th tham gia vào chu th ăn nh ấđ nh.ịC. Qu xã sinh càng đa ng thành ph loài thì th ăn trong qu xã càng ướ ầph p.ứ ạD. Trong các qu xã sinh trên n, ch có lo chu th ăn kh ượ ầb ng sinh ng.ằ ưỡCâu 28. Phát bi nào sau đâyể không đúng khi nói quan gi các loài trong ữqu xã sinh t?ầ ậA. quan ch kí sinh là bi ng quan con ăn th t.ố ướ ịB. Nh ng loài cùng ng ngu th ăn không th chung ng trong cùng ộsinh nh.ảC. Trong ti hoá, các loài nhau ngu th ng ng phân li ườ ướ ổsinh thái mình.ủD. Quan nh tranh gi các loài trong qu xã xem là trong nh ng ng ượ ộl quá trình ti hoá.ự ếCâu 29. Phát bi nào sau đâyể sai vai trò quá trình giao ph trong ti hoá?ề ếA. Giao ph góp ph làm tăng tính đa ng di truy n.ố DOC24.VN 3B. Giao ph làm trung hòa tính có bi n.ố ếC. Giao ph cung nguyên li th cho ch nhiên.ố D. Giao ph ra alen trong qu th .ố ểCâu 30. Trong quá trình ti hoá nh cách li có vai tròế ựA. xóa nhòa nh ng khác bi gen gi hai qu th đã phân li.ữ ểB. làm thay alen đó hình thành loài i.ổ ớC. tăng ng khác nhau ki gen gi các loài, các .ườ ọD. góp ph thúc phân hoá ki gen qu th c.ầ ốDOC24.VN 4ĐÁP ÁN THI KÌ MÔN SINH 12Ề Ớ1. B2. B3. B4. B5. A6. 7. C8. D9. A10. C11. D12. 13. B14. D15. A16. A17. C18. 19. D20. B21. A22. A23. C24. 25. C26. C27. C28. B29. D30. DDOC24.VN