Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 11 trường THPT Trần Hưng Đạo, TP Hồ Chí Minh năm học 2015 - 2016

aec245c20288f569dd63ffa6b719b42d
Gửi bởi: Lời Giải Hay vào ngày 2017-01-26 20:24:12 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 1846 | Lượt Download: 12 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

THI KÌ MÔN CH 8Ề ỬNăm c: 2016-2017ọI.TR NGHI MẮ (2đ)Câu 1: Lê nin ch nghĩa qu Pháp là:ọ ốA. Ch nghĩa qu th dânủ C. Ch nghĩa qu quân phi hi chi nủ ếB. Ch nghĩa qu cho vay lãiủ D. Ch nghĩa qu không ít tính th dânủ ựCâu 2: Nh thoát kh tình tr ng phong ki u, Thiên hoàng Minh tr đã th hi cách trên ảnh ng lĩnh nào?ữ ựA.Kinh chính tr văn hóaế B. Kinh chính tr xã iế ộC.Văn hóa, giáo c, quân sụ D. và c.ảCâu 3: Vì sao cu chi tranh năm 1914- 1918 là chi tranh th gi i?ộ ượ ớA.Chi tranh ra gi nhi qu cế ướ B.Nhi vũ khí hi ngề ượ ụC. Chi tranh có 38 và nhi thu tham giaế ướ ịD.Hàng ch tri ng lao ng th ng vong vì ích giai nụ ườ ươ ảCâu 4: thoát kh cu kh ng ho ng kinh th gi 1929 1933 đã:ể ướ ỹA.Tăng ng bóc ng lao ngườ ườ B. cách kinh ếC. Quân hóa phát ng chi tranhự ướ D. Không làm gì cảII. LU NỰ 8đ)Câu Trình bày nghĩa ch cách ng tháng Nga năm 1917? (2đ)ị ườCâu thoát kh cu kh ng ho ng kinh năm 1929 1933 Mĩ đã th hi bi pháp gì? Nêu dungể ướ ộvà tác ng các bi pháp đó? (2đ)ụ ệCâu Nguyên nhân bùng và chi tranh th gi th hai? Em có suy nghĩ gì chi tranh iổ ớxã loài ng i? (4đ)ộ ườ ĐÁP ÁN PH LU N:Ự ẬCâu nghĩa ch :ị Nga: Cách ng tháng 10 đã làm thay nh Nga.ố ướ ướ+ tiên nh ng ng lao ng lên chính quy n.ầ ườ ề+ Xây ng ch xã Ch xã ch nghĩa, trên ng n.ự ướ ớ- th gi i: ớ+ Cách ng tháng 10 đã nh ng thay to trên th gi i.ạ ớ+ vũ nh và ra nh ng đi ki thu cho cu tranh gi phóng giai vô và các dânổ ảt áp trên toàn th gi i.ộ ớCâu 2: thoát kh cu kh ng ho ng kinh năm 1929 1933 Mĩ đã th hi bi pháp:ể ệT ng th ng Mĩ Ru- ven đã ra chính sách kinh i.ổ ớN dung: Bao các lu ph ng công nghi p, nông nghi và ngân hàng nh gi quy th ấnghi p, ph phát tri các ngành kinh tài chính và ki soát cùa nhà c.ệ ướ ướTác ng: Các bi pháp chính sách đã góp ph gi quy nh ng khó khăn kinh Mĩ ướthoát kh kh ng ho ngầ .Câu 3: Nguyên nhân bùng chi tranh th gi th hai ứ+ Nh gi quy mâu thu gi các qu th tr ng và thu a.ằ ướ ườ ị+ Chi tranh th gi th hai còn nh gi quy mâu thu gi các qu Liên Xô, nhà xã ướ ướ ộch nghĩa tiên trên th gi i.ủ ớ+ hình thành phe phát xít c, Italia, Nh âm phát ng chi tranh.ự ế* c: Chi tranh th gi th hai thúc th hoàn toàn các Phát xít Italia Nh ướ ậB n. Chi tranh th gi th hai là cu chi tranh nh t, kh li nh và tàn phá ng nh trong ch ịs loài ng i. 60 tri ng ch t, 90 tri ng tàn và nh ng thi ch kh ng ).ử ườ ườ ườ Chi tranh thúc đã nh ng bi căn tình hình th gi i.ế ớ* Suy nghĩ thân chi tranh: (1,5 đ)ủ ế- tàn phá, di t, thi ng và cho toàn nhân lo iự ườ ạ- Chi tranh không đem nh phúc cho nhân lo trên toàn th gi iế ớ- ph lên án, tranh lùi nguy chi tranh, …ầ ế- Tăng ng giao u, tác hi bi nhau th ch quan hòa bình nghườ ị-------------------------------------------------------------------THE END-----------------------------------------------------------------Đ THI KÌ MÔN CH 8Ề ỬNăm c: 2016-2017ọCâu 1: (3 đi m) Ch ng minh ng 1.S ki ngày 30/01/1649 là nh cao cách ng Anh?ứ ả2.Cách ng Anh là cu cách ng không tri ?ạ ểCâu 2: (3 đi m) Nêu nh ng thành ch kĩ thu trong các lĩnh công nghi p, giao thông nể ật i, nông nghi và quân th XVIII-XIX.ả ỷCâu 3: (3 đi m) Vì sao trong năm 1917, Nga ra hai cu cách ng? Trình bày nghĩa ch sể ướ ửc cách ng tháng Nga?ủ ườCâu 4: (1 đi m) Vì sao Mĩ thoát ra kh cu kh ng ho ng kinh th gi 1929 1933?ể ướ ớĐÁP ÁN 8ỬCâu dungộ Đi mể1 ki vua Sác là nh cao cách ng ạvì: tiên ông vua phong ki đem ra tr ướtoàn th nhân dân.ể- giai lên quy n, ng là Crôm-oen. ầ- tiên nhà ng hòa ra i, Anh ướ ướti lên kinh TBCN. ế*Cách ng Anh là cu cách ng không ảtri vì:ệ Không tiêu di ch phong ki n, duy trì ch ượ ếđ quân ch hi n, còn ngôi vua. Không gi quy ru ng cho nhân dân.ả ượ Ch đem quy cho và quý i.ỉ 0.5 đ0.5 đ0.5 đ0.5 đ0.5 đ0.5 đ2 *Nh ng thành ch kĩ thu th XVIII –ữ ỷXIX Công nghi p:ệ Phát minh ra máy thúc ngành giao thông ướ ẩv ng thu và ng ra i. ườ ườ 1807 Ph n-t đóng tàu ch th ch ng ượ ằh có th ng.ơ ướ ượ ươ 1814 Xti-phen-x ch thành công máy xe ầl a.ử Gi th XIX phát minh ra máy đi tín Nga, ởMĩ.- Nông nghi pệ Có nhi ti kĩ thu t, ph ng pháp ươcanh tác. Phân hoá và máy móc ng ng rãi.ọ ượ ộ- Quân sự Nhi vũ khí xu t.ề ượ ấ=> Làm chuy bi xu công nghi th công ủlên công nghi khí.ệ đ1 đ0.5 đ0.5 đ3 Trong năm 1917, Nga ra cu cách ng vì: ạ- Sau Cách ng tháng Hai, dù Nga hoàng, ượl ch phong ki nh ng Nga di ệchính tr bi t: tình tr ng hai chính quy song song i:ị Chính quy Xô Vi tề Chính ph lâm th i.ủ ờ-Chính ph lâm th ti theo đu cu chi tranh ếđ qu c, làm cho kh ng ho ng.ế ướ ả- Vì mà Lênin và ng Bôn sê vích chu ho ch ti pậ ết làm cách ng chính ph lâm th giành ờchính quy tay nhân dân lao ng tay nh ng ng vô ườs n.ả* nghĩa Cách ng tháng năm 1917: ườ- Nga: làm thay hoàn toàn nh ướ ấn và ph hàng tri ng dân Nga.ướ ườ- th gi i: nhi bài quý báu cho cu ộđ tranh gi phóng dân c.ấ đi ki thu cho phát tri phongạ ủtrào công nhân qu .ố Là cu cách ng vô tiên trên th gi i.ộ đ0.5 đ0.5 đ0.25 đ0.25 đ0.25 đ0.25 đ4 Mĩ thoát ra kh cu kh ng ho ng kinh th gi ướ ớ1929 1933 là vì ng th ng cu năm 1932 Ru venơ đã th hi Chính sách i.ớ đL ý:ư khuy khích kh năng sinh, ốv bài có tìm hi nghiên sâu, ng, kh năng ảl lu có đi th ng trên thang đi ưở ủt ng câu.ừ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------