Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 12 năm 2014 (Chương trình cơ bản)

ac25c38ce69709a7c2c8e407a3299b4d
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 vào ngày 2017-10-04 10:41:50 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 214 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GIÁO VÀ ĐÀO OỞ ẠQU NG NAMẢ KI TRA II 12Ề ỚNăm 2013 2014ọĐ CHÍNH TH CỀ ỨSBD: ………. PHÒNG: ……. Môn: ĐA LÝỊTh gian: 60 phútờ(không tính th gian giao đ)ờ ềA. PH CHUNG CHO THÍ SINH: (7,0 đi m)Ầ ểCâu I: (3,0 đi m)ểD vào Atlat Đa lý Vi Nam và ki th đã c:ự ọ1. Ch ng minh ng ta có đi ki nhiên thu phát tri ngành iứ ướ ảđng bi n. ườ ể2. tên 02 tuy đng bi ven và 02 ng bi quan tr ng ta. ườ ướCâu II: (1,0 đi m)ểNêu các hình th ch ch lãnh th công nghi ta.ứ ướCâu III: (3,0 đi m)ểCho ng li u: ệDoanh thu ngành du ch ta qua các năm (đn nghìn đng)ủ ướ ồNăm 2000 2002 2003 2004 2005 2006Doanh thu 4,46 7,86 8,65 10,73 14,69 16,73(Ngu n: Niên giám th ng kê Vi Nam 2007, NXB Th ng kê, 2008, trang 476)ồ ốa. bi đng th hi qu doanh thu ngành du ch ta giai đo 2000­2006. ườ ướ ạb. Rút ra nh xét, gi thích. ảB. PH RIÊNG: (3,0 đi m) ểThí sinh ch đc làm trong hai câu sau, ượ câu IV.a ho câu IV.b:ặCâu IV.a: Theo ch ng trình Chu nươ Trình bày chuy ch trong ng ngành kinh ta hi nay.ự ướ ệCâu IV.b: Theo ch ng trình Nâng caoươ hân tích các th nh tài nguyên thiên nhiên đng ng sông ng. tên cácế ểt nh (thành ph đng ng sông ng có giáp bi n. ể­­­­­­­­­­H t­­­­­­­­­­ếDoc24.vnThí sinh đc ng Atlat Đa lý Vi Nam trong quá trình làm bài.ượ ệS GIÁO VÀ ĐÀO NG CH ƯỚ QU NG NAM KI TRA II 12 Năm c: 2013 2014ọ Môn: ĐA LÝỊCÂU DUNGỘĐI MỂPH CHUNG CHO THÍ SINHẦ ẢCâu I(3,0đi m)ể 1. Ch ng minh ng ta có đi ki nhiên thu phát tri nứ ướ ểngành đng bi nậ ườ ể­ Có đng bi dài 3260 kmườ ể­ Có nhi vũng, nh kín gióề ị­ Có nhi đo, qu đo ven bề ờ­ trên đng hàng qu tằ ườ ế2. tên 02 tuy đng bi ven và 02 ng bi quan tr ng cể ườ ướta­ Tuy đng bi ven HS ph nêu đc trong các tuy sau: iế ườ ượ ảPhòng tp Chí Minh, Phòng Đà ng, Phòng Lò, aồ ửLò Đà ng, Đà ng Quy Nh n... (0,25đ 01 tuy n)ế­ ng bi n: HS ph nêu đc trong các ng sau: Phòng, Cái Lân,ả ượ ảChân Mây, Đà ng, Dung Qu t, Nha Trang, Sài Gòn...ẵ (0,25đ 01 ng).ả 0,50,50,50,50,50,5Câu II(1,0đi m)ể Các hình th ch ch lãnh th công nghi ta:ứ ướ­ Đi công nghi p;ể ệ­ Khu công nghi p;ệ­ Trung tâm công nghi p;ệ­ Vùng công nghi pệ 0,250,250,250,25Câu III(3,0đi m)ể a. bi đ:ẽ ồ­ bi đng, và đúng các thành ph n, có tên bi đ.ẽ ườ ồ­ Tr ng có chi ti sai, ho thi u, ho không phù p: tr 0,25đ/ iườ ỗchi ti t.ế 2,0Doc24.vnb. Nh xét và gi thích:ậ ả­ Nh xét: ậ+ Doanh thu ngành du ch ta qua các năm đu tăng, năm 2000ị ướ ừđn 2006 tăng n.ế ầ+ Tăng nhanh giai đo 2000­2002 và 2004­2005.ở ạ­ Gi thích:ả+ ng khách du ch tăng lên; ượ ị+ Các ch du ch ngày càng phong phú, đa ng.ị 0,250,250,250,25PH RIÊNGẦCâuIV.a(3,0đi m)ể Trình bày chuy ch trong ng ngành kinh cự ướta hi nay.ệ­ khu I:Ở ự+ Xu hướng giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỉ trọngngành thuỷ sản. Trong nông nghiệp: giảm tỉ trọng ngành trồng trọt, tăng tỉtrọng ngành chăn nuôi.- khu vực II:+ Tăng tỉ trọng nhóm ngành công nghiệp chế biến, giảm tỉtrọng nhóm ngành công nghiệp khai thác.+ Trong từng ngành CN: tăng tỉ trọng các sản phẩm cao cấp,chất lượng, cạnh tranh; giảm các loại sản phẩm chất lượngthấp và trung bình.- khu vực III: Một số ngành tăng trưởng tốt, như các lĩnh vực liên quanđến kết cấu hạ tầng kinh tế, phát triển đô thị...+ Nhiều loại hình dịch vụ mới ra đời: viễn thông, tư vấn đầutư, chuyển giao công nghệ... 0,50,50,50,50,50,5CâuIV.b(3,0 hân tích các th nh tài nguyên thiên nhiên đng ng sông ng:ế ồ­ Đt nông nghi chi 51,2% di tích đng ng, trong đó 70% là đt phùấ ấsa màu .ỡ 0,5Doc24.vnđi m)ể Ngu phong phú, bao ngu trên và ng m. tồ ướ ướ ướ ộs còn có khoáng, nóng...ố ướ ướ­ Có đng bi dài 400 km, có đi ki làm mu i, nuôi tr ngườ ồth n, giao thông bi n, du ch...ủ ị­ Khoáng n: có giá tr là đá vôi, sét, cao lanh. Ngoài ra còn có thanả ảnâu và ti năng khí nhiên.ề tên các nh (thành ph đng ng sông ng có giáp bi n: iể ảPhòng, Thái Bình, Nam Đnh, Ninh Bình (m tên đúng, HS đc 0,25đ).ỗ ượ 0,50,50,51,0Doc24.vn
2020-09-26 15:03:23