Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 10 năm học 2018-2019 (1)

de853c2b6b2fcfb4319e2f6a0c923ca2
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 02:06 PM ngày 23-12-2018 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 216 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

KI TRA MÔN LÍ 10 KÌ IIỀ ỌA. TR NGHI MẮ (5 đi m)ể1. đi nào sau đây không đúng ngành công nghi pặ ệA. xu phân tán trong không gianả .B. xu bao hai giai đo nả .C. xu công nghi bao nhi ngành ph p, phân có ph ượ ốh ch ch ra ph cu cùngợ .D. xu có tính trung cao đả .2. Nhân làm thay vi khai thác, ng tài nguyên và phân lí các ợngành công nghi ệA. Dân và lao ng B. Th tr ng ườ C. Ti khoa kĩ thu D. Chính sách 3. Ngành công nghi nào sau đây không thu ngành năng ng?ệ ượA. Khai thác than B. Khai thác khíầ C. Đi cệ D. uọ ầ4. Hình th nh ti hành ho ng công nghi làứ ệA. Đi công nghi pể B. Xí nghi công nghi pệ ệC. Khu công nghi pệ D. Trung tâm công nghi pệ5. Ngành ch nào đây không thu nhóm ngành ch kinh doanhị ướ ụA. Giao thông B. Tài chính C. hi D. Các ho ng đoàn ộth ể6. Khi ch lo hình giao thông và thi các công trình giao thông,y ết tiên ph chú làố ếA. Trình thu tộ B. tố C. Dân cư D. Đi ki ựnhiên7. Hi nay ngành ng đang nh tranh kh li ngành ng tô lý ườ ườdo chính là vìA. Thi ng, ch ho ng trên nh ng tuy nhế ượ .B. nố .C. ng nhi lao ng đi hành.ử ềD. cấ lý do trên .8. ch lãnh th công nghi các hình th đã góp ph thành công nghi pổ ệcông nghi hóa và hi hóa ch ướ ởA. Các phát tri n.ướ B. Các dang phát tri n.ướ ểC. và đúng. D. Các phát tri và công nghi i.ướ ướ ớ9. Đi công nghi có chể ếA. kém nhi vào ng.ố ầB. Không ng các ph li u, giá thành ph cao.ậ ượ ẩC. không liên kĩ thu t, kinh các xí nghi khác.ệ D. ềđúng.10. các phát tri n, ng ho ng trong ngành ch làỞ ướ ườ ụA. 50 55%. B. 55 60%. C. 60 65%. D. trên70%.11. hành khách và hàng hóa chuy làố ượ ọA. Kh ng luân chuy n.ố ượ B. Kh ng chuy n.ố ượ ểC. Kh ng luân chuy và chuy n.ố ượ D. ly chuy trung bình.ự ể12. Ch ng, đi xa, nhanh, nh và giá là đi a:ở ủA. ng t.ườ B. ng bi n.ườ C. ng tô.ườ D. Hàng không.13. Các hình th ch lãnh th công nghi đa ng, phong phú, tùy thu vàoứ ộA. Đi ki nhiên dân .ề B. Kinh chính sách.ếC. Ti khoa kĩ thu t.ế D. Các đúng.ề14. Đi công nghi có tích c:ể ựA. có tính ng, ng phó các .ơ ốB. thay thi .ễ ịC. không ràng bu c, không làm nh ng các xí nghi khác.ộ ưở ệD. Các đúng.ề15. Có các xí nghi nòng (hay nhân) là đi trung tâm công nghi pệ ệA. Đúng B. Sai16. phân ngành ch tiêu dùng th ng bó thi i:ự ườ ớA. Vùng xu nguyên li u.ả B. Đi công nghi p.ể ệC. Vùng công nghi p.ệ D. Phân dân .ố ư17. các hoang nhi nh ng thu lo hình giao thông nào?ở ưở ạA. ng t.ườ B. ng sông.ườ C. ng tô.ườ D. Gia súc, đà.ạ18. phát tri kinh xã mi núi, giao thông đi tr vìể ướ ướA.Thúc giao gi các ph ng mi núi, mi núi ng ng.ẩ ươ ằB.T đi ki khai thác th nh to mi núi.ạ ềC. Thúc phân công lao ng theo lãnh th hình thành kinh mi núi.ẩ ềD.T các trên.ấ ả19. Ngành công nghi nào là phát tri công nghi hi làệ ạA. Công nghi đi cệ B. Công nghi luy kim.ệ ệC. Công nghi khí.ệ D. Công nghi đi tin c.ệ ọ20. Có vài ngành công nghi ch nên ng chuyên môn hóa. Đó là ượ ặđi aể ủA. đi công nghi p.ể B. Khu công nghi trung.ệ ậC. trung tâm công nghi p.ệ D. Vùng công nghi p.ệB. LU NỰ (5.0 đi m)ểCâu 1. (2.0 đ) Em hãy cho bi đi ki nhiên có nh ng nh th nào phát tri và phânế ưở ểb ngành giao thông i?ố ảCâu 2. (3.0 đ) Cho ng li u: ệGIÁ TR XU KH VÀ NH KH HÀNG HOÁ HOA KỲ- TRUNG QU C-Ị ỐNH NĂM 2004 Ả(Đ USD)ơ ỉQu giaố Giá tr xu kh Giá tr nh kh uị ẩHoa Kỳ 819,0 1526,4Trung Qu cố 858,9 834,4Nh nậ 566,5 464,1a. Tính cán cân th ng các trênươ ướb. bi hình th hi giá tr xu kh và nh kh các trên.ẽ ước. Rút ra nh xétậ
2020-09-29 19:44:04