Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 10 năm 2013 (Chương trình cơ bản)

61343539383764323637383531303464383035646266346135326237623639663239343066383332363738386330623931636637346664363536616565613762
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 vào 11:03 AM ngày 4-10-2017 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 245 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

THI NĂM 2013Ề ỲMÔN: ĐA LÝ 10Ị ỚTr ng THPT Lê Thánh TôngườI. LÝ THUY T: 7,0 đi m)Ế Câu 1: 2,5 đi m)ể Hãy nêu và vai trò ngành ch ?ơ Câu 2: 3,0 đi m) Cho bi nh ng đi ki nhiên đn phát tri và phân ngành giao ưở ốthông ng sông ngòi dày đc ta nh ng nh th nào đn ướ ướ ưở ếngành giao thông i?ậ Câu 3: 1,5 đi m)ể Nh ng th Vi Nam khi gia nh ch th ng th gi WTO) là ươ ớgì?II. TH HÀNH: 3,0 đi m)Ự Cho ng li u:ả ệGIÁ TR XU KH BÌNH QUÂN ĐU NG QU GIA, ƯỜ ỐNĂM 2004. Đn USD/ ng i)ơ ườQu giaố Giá tr xu kh bình quân đu ầng iườHoa Kỳ 2789,5Trung Qu cố( đc khu ng Kông)ể 657,2Doc24.vnNh nậ 4439,71. Hãy bi hình th hi giáẽ tr xu kh bình quân đu ng các ườ ủqu gia trên.ố2. Rút ra nh xét thi t.ậ ế.....H T….ẾDoc24.vnĐÁP ÁN KI TRA II, MÔN ĐA 10, NĂM 2012­2013Ể ỌCÂU ĐÁP ÁN ĐI MỂI. LÝ THUY 7,0 đi m)Ế ểCâu 1.(2,5 đi m)ể vai trò ngành ch :ơ ụ+ uơ ph p, nhóm: ch kinh doanh.ị ch tiêu dùng .ị ch công.ị ụ+ Vai trò: Thúc đy các ngành xu ch t.ẩ ng ngu lao đng trong c, thêm ướ ạvi làm cho ng dân.ệ ườ Cho phép khai thác tài nguyên thiên nhiên, tài ơnguyên nhân văn, các thành cu cách ng KH­ự ạKT hi đi ph con ng i.ệ ườ 0,5đi mể 0,5đi mể0,5đi mể0,5đi mể0,5đi mểCâu 2. nh ng đi ki nhiên đn phát tri và phân ưở ốngành giao thông và nh ng ng sông ngòi ưở ướdày đc ta đn ngành GTVT:ặ ướ ếDoc24.vn(3,0 đi m)ể Đi ki nhiên:ề Quy đnh có và vai trò lo hình ạGTVT. nh ng đn công tác thi và khai thác các công ưở ếtrình GTVT. Khí u, th ti nh ng sâu đn ho đng ưở ộc các ph ng ti GTVT.ủ ươ ệ+ nh ng ng sông ngòi dày đc ta ưở ướ ướđn ngành GTVT:ế­ Thu cho lo hình GTVT: Đng sông.ậ ườ­ Khó khăn cho lo hình GTVT: Đng tô, đng t.ạ ườ ườ ắ­> nhi chi phí cho vi xây ng các cây ắqua sông. 0,5đi mể0,5đi mể0,5đi mể0,5đi mể0,5đi mể0,5đi mểCâu 3(1,5 đi m)ể Nh ng th Vi Nam khi gia nh ch th ng ươ ạth gi ớ( WTO):­ Có nhi giao kinh trao đi hàng hóa ớcác trên th gi i.ướ ớ­ Có thu hút đu ngoài,…ơ ướ­ Có nhi ti thu và đi công ngh trang ệthi ,..ế ị( sinh trình bày các khác, đúng cho đi m)ọ 0,5đi mể0,5đi mể0,5đi mểII. TH HÀNHỰ 3,0 đi m)ểCâu 1(2,0điểm) bi tẽ th hi giáể tr xu kh bình quân ẩđu ng các qu gia năm 2004.ầ ườ ốDoc24.vnYêu u:ầ­ Có ghi đn trên tr tung, qu gia tr hoành, có cơ ốt đ, tên bi đ.ọ ồ­ Chia trên tr tung ng đi chính xác.ỉ ươ ố­ Có ghi li trên các t.ố ộChú ý: Thi ho sai trong các chi ti trên tr 0,25 đi m/ ểchi ti t.ế­ HS đúng cho 0,75 đi mẽ cho 1,5 đi mộ cho 2,0 đi mộ 2,0đi mểCâu 2(1,0điểm) Rút ra nh xét thi tậ ế­ Giá tr xu kh bình quân đu ng các qu gia cóị ườ ốs khác nhau (chênh ch).ự ệ­ th :ụ có giá tr XKBQĐN cao nh là Nh ướ ớ4439,7 USD/ ng i.ườ có giá tr XKBQĐN đng th là Hoa ướ ớ2789,5 USD/ ng i.ườ có giá tr XKBQĐN đng th là Trung Qu ướ ốv 657,2 USD/ ng iớ ườ 0,25điểm0,25điểm0,25điểm0,25điểmDoc24.vnT ng đi toàn bài I+ II )ổ 10,0 đi mể…….H T……ẾDoc24.vn