Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học kì 2 môn Địa lí

19d4dd2d056499231dc2ffd76f8fa18d
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2018-06-14 14:57:54 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 344 | Lượt Download: 2 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

MA TRẬ 1Ềch (n iủ ộdung ch ng)/ươm nh nứ ậth cứ Nh bi tậ Thông hi uể ngậ ụC th pấ caoấCâu Nêu quá trình thành ạMây, a? Th ựt ngoài nhiên ựcó ng a, ưm lo a?ấ +Qúa trình ạthành Mây :ư+Có hai ng ư+Có ba lo ạ30%TSĐ 3đi mể 30%TSĐ=3đi mểCâu2 -H là gì? ồHãy phân lo hạị ph ng em ươcó nào không, ồlo nào ếcó ra và nêu giá ểtr ?ị ồ. là kho ng ản ng ng ướ ộvà sâu trong ấli n.ề-Phân lo :ạ ồCăn vào tính ứch ướH phân thành haiồlo .ạ ướ ầTi ng (Tây Ninh) ếh nhân oồ ạ40%TSĐ 4đi 30%TSĐ=3đi mể 10%TSĐ=1đi mểCâu Th nào là ếh th ng sông và ốl ng sông?ư ượ th ng sông: ốdòng sông chính cùng các ph ụl u, chi ạv nhau thành ạh th ng sông. ố- ng: Là ượl ng ch ượ ướ ảqua ngang ắlòng sông aở ịđi nào đó trong ểm giây ng ồ( 3/s).30%TSĐ =3 đi mể 30%TSĐ=3đi mểTSĐ 10 đi mể 30%TSĐ=3đi mể 30%TSĐ=3đi mể 30%TSĐ 3đi mể 10%TSĐ=1đi mểThái Bình, ngày 9/4/2018T Tr ngổ ưở GVBMPh Th Oanhạ Nguy Kim Ph ngễ ươĐ THI KÌ II NĂM 2017-2018Ề ỌMÔN Lí 1ỀTh gian: 45 phútờCâu Nêu quá trình thành Mây, a? Th ngoài nhiên có ng a, ưm lo a? (3 đi m)ấ ểCâu -H là gì? Hãy phân lo hồ ạị ph ng em có nào không, lo nào ươ ồN có ra và nêu giá tr ?ế (4 đi m)ểCâu :Th nào là th ng sông và ng sông?ế ượ (3 đi m)ểThái Bình, ngày 9/4/2018T Tr ngổ ưở GVBMPh Th Oanhạ Nguy Kim Ph ngễ ươĐÁP ÁN 1ỀCâu Nêu quá trình thành Mây, a? Th ngoài nhiên có ng ạm a, lo a?ư ư+Qúa trình thành Mây :ạ ư- Khi không khí lên cao nh ng ng thành các nhố ướ ướ ỏt thành mây, đi ki thu ti ng ng làm các cạ ướ ướto xu ng thành .ầ ư+Có hai ng c, Đá.ạ ướ ư+Có ba lo m, Rào, Phùn.ạ ưCâu là gì? Hãy phân lo hồ ạị ph ng em có nào không, lo ươ ồnào có ra và nêu giá tr ?ế ồHoà laø khoaûng nöôùc ñoïng roäng vaø saâu treân ñaát lieàn -Phân lo :C vào tính ch ướ phân thành hai lo :- và ng tồ ướ ướ .Căn vào ngu hình thành có tích khúc sông, băng hà mi ng ệnúi nhân ạ- Ti ng (Tây Ninh) nhân oồ ướ ạCâu :Th nào là th ng sông và ng sông?ế ượ th ng sông: dòng sông chính cùng các ph u, chi nhau oệ ạthành th ng sông. ố- ng: Là ng ch qua ngang lòng sông đi nào đó ượ ượ ướ ểtrong giây ng mộ 3/s). Tr ngổ ưở GVBMPh Th Oanhạ Nguy Kim Ph ngễ ươMA TR 2Ềch (n dungủ ộch ng)/ cươ ứđ nh th cộ nh bi tậ thông hi uể ngậ ụC th pấ caoấCâu Sóng là gi Nguyên nhânsinh ra sóng Th nào là ọsóng th n?ầ -Sóng là ựchuy ng ạch các ạn bi theo ướ ểnh ng vòng tròn ữlên xu ng theo ốchi th ng ẳđ ng.ứ -Nguyên nhân sinh ra Sóng là do gió .- Sóng th Là ầdo hi ng ượđ ng ho ặnúi phun ửng bi nầ ướ ểgây ra, sóng cao vài ch ụmét.30%TSĐ 3đi mể 10%TSĐ =1đ 20%TSĐ=2điểmCâu :H Là gì? ồPhân lo ồTây Ninh có ồgì? Ngu ốhình thành? Là kho ng ản ng ướ ọt ng ng ươ ộvà sâu trong ấli nề Căn vào ừngu hình ốthành có ếtích khúc ủsông, băng ồhà. mi ng núi ệl a, nhân ồt o.ạ Phân lo :ạ ồ- Căn vào ứtính ch ủn c, ướ ồđ phân ượthành hai lo i: ạh ướ ặvà ướng t.ọ Tây Ninh có ướ ầTi ng có ngu nế ồg hình thành ốnhân oạ40%TSĐ đi mể 10%TSĐ =1đi mể 10%TSĐ=1đ 10%TSĐ=1đ 10%TSĐ 1đCâu Th nào là Sông ựSông và, ệth ng sông ?ố ủQuê em có dòng sông nào? -Sông là dòng ch ướ ảth ng xuyênườ nhiên ng ươđ nh trên ịb th ựđ .ị ựsông là di ệtích đai ấcung ấn th ng ướ ườxuyên cho tộcon sông .-H th ng ốsông :dòng sông chính iớcác ph u, ưChi u, ợl thánh ệth ng sông.ố- Quê em có sông Vàm ỏĐông 30%TSĐ=3đi mể 10%TSĐ 20%TSĐ=2đTSĐ 10 đi mể 30%TSĐ 3đ 30%TSĐ =3đ 30%TSĐ =3đ 10%TSĐ 1đThái Bình, ngày 9/4/2018T Tr ngổ ưở GVBMPh Th Oanhạ Nguy Kim Ph ngễ ươĐ THI KÌ II ỌMÔN Lí 2ỀTh gian: 45 phútờCâu1 Sóng là gi Nguyên nhân sinh ra sóng Th nào là sóng th n? (3 đi m)ế ểCâu -H là gì? Hãy phân lo hồ ạị ph ng em có nào không, lo nào ươ ồN có ra và nêu giá tr ?ế (4 đi m)ểCâu Th nào là Sông Sông và, th ng sông Quê em có dòng sông nào? (3 đi m)ểThái Bình, ngày 9/4/2018T Tr ngổ ưở GVBMPh Th Oanhạ Nguy Kim Ph ngễ ươĐÁP ÁN 2ỀCâu1 Sóng là gi Nguyên nhân sinh ra sóng Th nào là sóng th n?ế ầ-Sóng là chuy ng ch các bi theo nh ng vòng tròn lên xu ngự ướ ốtheo chi th ng ng.ề ứ-Nguyên nhân sinh ra Sóng là do gió .- Sóng th Là do hi ng ng ho núi phun ng bi gây ra,ầ ượ ướ ểsóng cao vài ch mét.ớ ụCâu là gì? Hãy phân lo hồ ạị ph ng em có nào không, lo ươ ồnào có ra và nêu giá tr ?ế ồHoà laø khoaûng nöôùc ñoïng roäng vaø saâu treân ñaát lieàn-Phân lo :C vào tính ch ướ phân thành hai lo :- và ng tồ ướ ướ .Căn vào ngu hình thành có tích khúc sông, băng hà mi ng ệnúi nhân ạ- Ti ng (Tây Ninh) nhân oồ ướ ạCâu Th nào là Sông Sông và, th ng sông Quê em có dòng sông nào?-Sông là dòng ch th ng xuyênướ ườ nhiên ng nh trên th cự ươ ựđ .ị- sông là di tích đai cung th ng xuyên cho con sông .ư ướ ườ ộ-H th ng sông :dòng sông chính các ph u, Chi u, thánh th ng sông.ệ ốThái Bình, ngày 9/4/2018 Tr ngổ ưở GVBMPh Th Oanhạ Nguy Kim Ph ngễ ươ