Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Địa lí

887d95160a039cfeaae4ebd8f51c4159
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2018-07-12 16:22:34 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 266 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Phòng GD ĐT Long Thành THI IỀ ẠTr ng THCS Tân Hi pườ ệMôn: lí, 7ị ớNăm 2017 2018Th gian làm bài: 45 phútờĐ BÀI:ỀCâu 1. (3.0 đi m)ểNêu khác nhau gi môi tr ng ôn ng, môi tr ng ôn a, môi tr ngự ườ ươ ườ ườđ trung i?ị ảCâu 2. (2.0 đi m)ểNêu đi nhiên và kinh khu Trung Phi? ựCâu 3. (2.0 đi m)ểGi thích sao càng đi phía Tây khí Châu Âu càng áp, nhi và ôn hoà?ả ềCâu 4. (3 đi m)ểTrình bày đi hình khu Nam Mĩ?ặ _____________________________________H TẾ GVBM Tr ng Th Thanh Tuy nươ ềĐáp án thi iề ạMôn: lý 7ị ớNăm c: 2017-2018ọCâu Đi mểCâu 1: Khác nhau:* Môi tr ng Ôn ng: ườ ươMùa mát, mùa đông không nh mạ ắM quanh năm, có ng mù bi là vào thu đôngư ươ ệÔn hoà, áp, nhi trên 0ấ 0cSông ngòi nhi quanh năm, không đóng băng.ề ướTh t: ng lá ng (s )ự ẻPhân ven bi tây âu.ố ể* Môi tr ng Ôn a: ườ ị+ Khí u:ậMùa đông nh khô, có tuy i,ạ ơ-Mùa nóng, có aạ ưSông ngòi: Nhi vào mùa xuân- hề ướ Mùa đông đóng băngTh t: thay xu ng namự ốĐ ng rêu, ng giao, ng lá kim, ng lá ng.ồ Phân Đông âu.ố* Môi tr ng trung i: ườ ả+ Khí u:ậ- Mùa đông không nh m, nhi vào thu đôngạ ề- Mùa hè nóng khô Sông ngòi: Ng ,d nhi vào thu đôngắ ướ Th t: ng lá ngự Phân Nam ÂuốCâu 2. a) nhiên: ự- môi tr ng: Xích và Nhi phía tâyồ ườ ở- Phía đông khí gió mùa xích oậ ạb) Kinh ếPh là nghèo, kinh ch tr ng tr t, chăn nuôi truy khai ềthác lâm n, khoáng và tr ng cây công nghi xu kh u.ả Câu 3: Càng phía tây khí Châu Âu càng áp, nhi và ôn hoà, doề ềcác sau đây:ế ố- Càng ng tây ng, ch nh ng dòng bi nầ ươ ươ ưở ểnóng Tây ng, mùa đông ít nh, mùa ít nóng chênhắ ươ ơl ch nhi nh nên có tính ch ápệ Càng nh tr ti gió Tây ôn it Tây ng th vàoậ ượ ươ đi m)ể1 đi mể1 đi mể1 đi mể(2 đi m)ể đi mể1 đi mể(2 đi m)ể1 đi mể1 đi mểmang c, ng trung bình năm khá và phân khá uơ ướ ượ ềtrong năm. Câu .* Dãy núi An-đét Cao nh Châu mĩ TB 3000 5000mồ ấ- Xen gi là thung lũng và cao nguyênữ- Thiên nhiên phân hoá ph pứ ạ* ng ng gi ng ng th p, (Amazon) ng nh thồ ươ ếgi ớ*Phía đông: Các nguyên Braxin, Guyan. (3 đi m)ể1đi mể1 đi mể1đi mể GVBM Tr ng Th Thanh Tuy nươ ềĐ NG ÔN THI IỀ ƯƠ ẠMÔN LÝ 7ỊNĂM C: 2017-2018ỌCâu 1. Nêu khác nhau gi môi tr ng ôn ng, môi tr ng ôn a, môiự ườ ươ ườ ịtr ng trung i?ườ ảCâu 2. Nêu đi nhiên và kinh khu Phi,Trung Phi, Nam Phi? ắCâu 3. Gi thích sao càng đi phía Tây khí Châu Âu càng áp, nhi và ônả ềhoà?Câu 4. Trình bày đi hình khu Nam Mĩ, Mĩ?ặ ắGVBM Tr ng Th Thanh Tuy nươ ềMA TR THI IẬ ẠMÔN LÝ 7Ị( Năm 2017- 2018ọ )Ch (n iủ ộdung ch ng)/ươM nh nứ ậth cứ Nh bi tậ Thông hi uể ngậ ục th pấ ngậ ục đấ ộcaoCh ng II. Môiươtr ng ônườ ớhòa khác nhauựgi môi tr ng ônữ ườđ ng, môiớ ươtr ng ôn cườ ụđ a, môi tr ng aị ườ ịtrung i?ả30%TSĐ 3đi mể 100%TSĐ=3đi mểCh ng VI.ươChâu Phi đi tặ ựnhiên và kinh tếc khu củ ựTrung Phi20%TSĐ 2đi mể 100%TSĐ =2đi mểCh ng VII.ươChâu Mĩ Gi thích iả ạsao càng đi vềphía Tây khí uậChâu Âu càng mấáp, nhi vàư ềôn hoà.20%TSĐ 2đi mể 100%TSĐ =2đi mểCh ng X. ChâuươÁ Trình bày cặđi hình aể ủkhu Nam Mĩ?ự 30%TSĐ 3đi mể 100%TSĐ= 3đi mểT ng đi :ổ ể10 đi mểT ng câu: 4ổ 3đi m= 30% TSĐể 4đi 40% TSĐể 3đi 30% TSĐể* nh ng phát tri năng c: ướ ự- Năng chung: Năng gi quy sáng o.ự ạ- Năng chuyên bi t: duy ng pự