Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2015 Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Ninh

Gửi bởi: hocmaivn vào ngày 2016-05-03 11:18:36 || Kiểu file: PDF

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

ĐỀ THI ỌC KÌ ĂM ỌC 2014-2015 ỈNH ẮC NINH MÔN: TOÁN ỚP 11 (Th ời gian làm bài: 90 phút) I. PH ẦN CHUNG (8 điể m) Câu (2,5 điể m). Tính các gi ới ạn sau đây 1) 22 2lim.3 21 xx xx + 2) ()2lim 3.x xx+ + Câu (2,5 điể m). 1) Cho hàm .y x= Gi ải ất ph ương trình \' 0.y 2) Cho hàm 23 khi 1( .3 khi 1a xf xx x+ >= +  Tìm để )f liên ục trên .ℝ Câu (3,0 điể m). Cho hình chóp .S ABCD có ), ,SA ABCD SA a đáy ABCD là hình thang vuông tại và với .AB BC AD a= 1) Chứng minh ).SA BC SAC SCD 2) Tính khoảng cách từ tới ).SCD 3) Tính góc giữa hai mặt phẳng )SBC và ).SCD II. PH ẦN RIÊNG (2 điể m) A. Theo ch ương trình Chu ẩn Câu 4a (1,5 điể m). Cho hàm số 23 ).y C= Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có tung độ bằng 5. Câu 5a (0,5 điể m). Tính giới hạn 33 24 10lim.4 16 644 xx xx + B. Theo ch ương trình Nâng cao Câu 4b (1,5 điể m). Cho hàm số sin cos .y x= Giải phương trình \' 0.y= Câu 5b (0,5 điể m). Tìm số nguyên dương thỏa mãn 12 13 2.2.3 3.2 .3 ... (2 1).2 4031.n nC C ++ + ============= HẾT =============Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.