Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 SINH LỚP 7 NĂM 2017

994a5f10f18bfd0b4183052c8317f8ba
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 11:25 PM ngày 21-12-2017 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 219 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễTR NG THCS PH NGƯỜ ƯƠTRUNG KI TRA MÔN SINH CỌ7Năm 2016 2017ọTh gian làm bài: 45 phút* PH TR NGHI M: (3Ầ ,0 đi m)ểL ch đáp án đúng nh cho các câu sau: ỏCâu 1: th đng nguyên sinh có đc đi chung là:ơ ểa. Có kích th hi nướ vi, ch là bào nh ng đm nh các ch năng ng.ỉ ốb. Có kích th hi vi, đn bào ho đa bào đn gi n, đm nhi ch năngướ ứs ng.ốc. Có kích th hi vi, ch là ho hai bào nh ng đm nhi ch năngướ ứs ng.ốd. Có kích th hi vi, đa bào nh ng các bào đu đm nhi ch cướ ứnăng ng gi ng nhauCâu 2: ch th và san hô có gìự khác nhau?a. san hô, khi tr ng thành, ch tách ra ng đc p.Ở ưở ậb. th c, khi tr ng thành, ch tách ra ng đc p.Ở ưở ậc. th c, khi tr ng thành, ch tách ra ng đc p. san hô, ch dính iỞ ưở ớc th thành đoàn.ơ ậd. san hô, ch dính th thành đoàn.Ở ậCâu 3: Trùng bi hình có tên nh do:ế ậa. Chúng di chuy ng chân gi .ể ảb. th đn gi nh t.ơ ấc. th trong su t.ơ ốd. th có không đnơ hCâu 4: Do thói quen nào tr em mà giun khép kín đc vòng đi?ở ượ ờa. Ăn ng không sinh, không đm ch dinh ng, thói quen mút tay.ố ưỡ VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễb. Thói quen mút tay.c. Không đm ch dinh ng.ả ưỡd. Ăn ng không sinh.ố ệCâu 5: Nh ng đi di giáp xác :ữ ảa. Trai sông, chân ki m, sun, cua đng đc. ựb. m, c, sun, chân ki m, cua nh n.ọ ướ ệc. Cua đng đc, ve bò, sun, chân ki m. ếd. Bò p, sun, cua đng đc, cua nh nạ ệCâu 6: Kh năng di chuy châu ch linh ho ng a, cánh cam... là do:ả ựa. Châu ch có hai đôi cánh. ấb. Châu ch có đôi càng phát tri n.ấ ểc. Châu ch có đôi chân. ấd. Do hài hòa gi chân và cánh.ự ữ* PH LU N: (7Ầ ,0 đi m)ểCâu 1: (2 ,0 đi m)ể th tôm đc chia ra làm ph n? Trình bày và ch cơ ượ ứnăng ph n? kitin giàu canxi và có nghĩa gì trong đi ngủ ốc tôm? ủCâu 2: (1 ,0 đi m)ể Trùng Roi gi ng và khác th nh ng đi nào?ố ểCâu 3: (2 ,0 đi m)ể Trai ng cách nào? nào Trai đm cách tự ựv đó có hi qu ảCâu 4: (2 ,0 đi m)ể th Nh ph n? So sánh các ph th Giápơ ớXác, vai trò ph th VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễĐÁP ÁN THI KÌ MÔN SINH 7Ề Ớ* PH TR NGHI M: (3Ầ ,0 đi m)ể­ câu tr đúng trong ph tr nghi đc 0,5 đi m.ỗ ượ ểCâu iỏ Câu Câu Câu Câu Câu Câu 6Đáp án D* PH LU N: (7Ầ ,0 đi m)ểCâu dungộ mểCâu th Tôm đc chia ra làm hai ph n: ượ ng và ng.ầ ụ* th và ch năng:ấ ứ­ Ph đu ng c:ầ ự+ Các giác quan: nh ng, phát hi i.ị ướ ồ+ Chân ng c: và di chuy n.ự ể­ Ph ng:ầ ụ+ Chân ng: i, gi th ng ng và ôm tr ng.ụ ứ+ lái: Giúp tôm gi lùi.ấ ậ* nghĩa:­ kitin th canxi ng ngoài giúp che ch cỏ ươ ơth tôm và là bám .ể ơ­ giúp tôm thích nghi môi tr ng ng và tr tránhắ ườ ốk thù.ẻ 0,50,250,250,250,250,250,25Câu Trùng roi gi ng th các đi m: có bào, có di pố ệl c, có kh năng ng.ụ ưỡ 0,5 VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễ­ Trùng roi khác đng có kh năng di chuy n, dinh ng dộ ưỡ ịd ng.ưỡ 0,5Câu Trai ng cách co chân, khép ỏ­ Nh ng và hai khép ng ch nên thù khôngờ ẻth ra ăn đc ph th chúng.ể ượ 1,01,0Câu th nh hai ph n: ng và ng.ầ ụ* Vai trò các ph th nh n:ủ ệ­ Đu ng và ng: trung tâm đng và đnh ng.ủ ướ­ ng: trung tâm quan và tuy .ủ ơ* So sánh các ph th Giáp Xácầ So giáp xác, nh nớ ệgi ng phân chia th nh ng khác ng các ph nố ượ ầph nh n, ph ph ng tiêu gi m, ph ph đu ng chụ ỉcòn đôi, trong đó có đôi chân làm nhi di chuy n.ệ 0,50,250,251,0
62313666646532353065396539383130613565623137363761306661666365343836643730613266333263383334383138613438393464643362343536303632