Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 8 trường THCS Nghĩa Lâm, Quảng Ngãi năm học 2016 - 2017

Gửi bởi: dethithu vào ngày 2017-01-05 15:37:14 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vnPHÒNG GD&ĐT NGHĨAƯTR NG THCS NGHĨA LÂMƯỜ KI TRA KÌ IỀ ỌNĂM 2016 2017ỌMôn: lý 8ậTh gian: 45 phút (Không th gian giao đ)ờ ềI. Tr nghi khách quan: (4ắ ,0 đi m)ểHãy ch ph ng án tr đúng trong các câu sau:ọ ươ ờCâu 1: Chuy đng là: ọA. thay đi kho ng cách so khácự ậB. thay đi ph ng chi t.ự ươ ậC. thay đi trí so khác.ự ậD. thay đi hình ng so khác.ự ậCâu 2: Công th tính là:ứ ốA. t/s B. s/t C. s.t D. m/sCâu 3: Trong các chuy đng sau đây, chuy đng nào có th đc xem là chuy nể ượ ểđng đu?ộ ềA Chuy đng đu kim đng đang ho đng bình th ng.ể ườB. Nam đi ng xe đp nhà đn tr ng.ọ ườC. qu bóng đang lăn trên sân .ộ ỏD. Chuy đng đoàn tàu khi ga.ể ờCâu 4: tô đang chuy đng trên đng, ng tác gi bánh xe iộ ườ ươ ớm đng là: ườA. ma sát lăn. ựB. ma sát ngh ỉC. ma sát tr t. ượD. quán tính.ựCâu 5: Hành khách ng trên xe tô đang chuy đng ng th mình nghiêng sangồ ịph i, ch ng xe: ỏDoc24.vnA. Đt ng gi ốB. Đt ng tăng c. ốC. Đt ng sang ph ảD. Đt ng sang trái.ộ ẽCâu 6: Đn tính áp su là:ơ ấA. Pa. B. N/m 2C. N/m 3D. và đu đúng.ả ềCâu 7: Mu gi áp su thì:ố ấA. di tích ép và gi áp theo cùng ệB. ăng di tích ép và tăng áp theo cùng .ệ ệC. ăng di tích ép và gi áp c.ệ ựD. di tích ép và tăng áp c.ả ựCâu 8: Móc qu ng vào ngoài không khí, ch 20N. Nhúng chìmả ỉqu ng đó vào trong ch thay đi nh th nào?ả ướ ếA. Tăng lên.B. Gi đi. ảC. Không thay đi. ổD. Ch 0.ỉ ốII. lu n: (6ự ,0 đi m)ểCâu 7. (1,5 đi m) sinh ch xe đp trung bình 4m/s. Bi nhà cáchộ ếtr ng 1,2km.ườ ọa/ chuy đng sinh nhà đn tr ng là chuy đng đu hay chuy nỏ ườ ểđng không đu? sao?ộ ạb/ Tính th gian sinh đó đi nhà đn tr ng.ờ ườCâu 8: (1 ,0 đi m)ể th nhôm và th thép có th tích ng nhau đc nhúngộ ượchìm trong c.Th nào ch đy Ácsimét n? Vì sao?ướ ơCâu 9: (3,5 đi m)ể có kh ng 4200g và kh ng riêng 10,5 g/cmộ ượ ượ 3đc nhúng hoàn toàn trong c. ượ ướDoc24.vna) Tìm th tích t. ậb) Tính đy Acsimet tác ng lên t, cho tr ng ng riêng dự ượ ướ =10000N/m 3.c) th đó vào th ngân thì đó chìm hay i? sao? Cho tr ng ngế ượriêng th ngân là 130000N/mủ 3.ĐÁP ÁN THI KÌ MÔN LÝ 8Ề ỚCâu ng ch mướ Đi mể1...8 8C ,07 a/ Chuy đng sinh là chuy đng không đu. ềVì nhà đn tr ng có đo sinh ch nhanh, có đo cừ ườ ọsinh ch ch m.ạ ậb/ Đi: 1,2km 1200m ổ­ Th gian sinh đi nhà đn tr ng:ờ ườvtb s/t s/vtb 1200300( 54s (phút) 0,50,50,58 Th nhôm và th thép có cùng kh ng thì th nhôm có thỏ ượ ểtích n, vì kh ng riêng thép kh ng riêngớ ượ ược nhôm.ủ­ Do đó khi nhúng hai th đó vào thì đy Ác si mét đi iỏ ướ ớth nhôm n.ỏ 0,50,59 a) Th tích nhúng trong là:ể ướm => => =34200g10,5g/cm 400 cm 0,0004 (m 3)b)L đy Acsimet tác ng lên t:ự ậFA d.V 10000.0,0004 (N) 1,01 ,0Doc24.vnc) th vât đó vào th ngân thì đó vì tr ng ngế ượriêng đó nh tr ng ng riêng th ngân.ủ ượ ủ(10,5g/cm =10500N/m 3, 10500N/m 130000N/m 3). ,00,5Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.