Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 11 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016

28223461d351577b8930278453a9230f
Gửi bởi: Big School vào ngày 2016-09-23 09:51:29 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 554 | Lượt Download: 2 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹oB¾c Giang ®Ò thi tuyÓn sinh líp 10 THPT chuyªn b¾c GiangN¨m häc 2008-2009M«n thi: VËt lýNgµy thi 10/7/2008(Thêi gian lµm bµi 150 phót) gồm hai trang )Câu (4 iểm) Cho mạch điện như hình vẽ UAB 12V, R0 là một biến trở, R1 4 R2 10 R3 5 Đèn là loại 6V 6W. Vôn kế có điện trở vô cùng lớn. 1. Cho R0 2 Tính số chỉ của vôn kế và chỉ rõ cực dương của vôn kế được nối với điểm nào? Khi đèn sáng thế nào?2. Điều chỉnh R0 để công suất tiêu thụ trên R0 đạt giá trị cực đại. Hãy tính a. Giá trị của R0 và công suất tiêu thụ toàn mạch khi ó. b. Tỉ số công suất tiêu thụ của đèn lúc trước và sau khi điều chỉnh biến trở ?Câu (5 iểm) Bài (4điểm)Dùng nguồn điện có hiệu điện thế không đổi U0 32V để thắp sáng một bộ bóng đèn cùng loại (2,5V-1,25W).Dây nối trong bộ đèn có điện trở không đáng kể. Dây nối từ bộ bóng đèn đến nguồn điện có điện trở là R= a) Tìm công suất tối đa mà bộ bóng có thể tiêu thụ.b) Tìm cách ghép bóng để chúng sáng bình thường.Câu (4 iểm) Vật sáng AB ặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ và cách thấu kính một khoảng bằng 2f (f làtiêu cự của thấu kính). Sau thấu kính ặt một ươ ng phẳng (mặt phản xạ quay về phía thấu kính) vuông góc với trục chính tại tiêu iểm của thấu kính.1.Vẽ ảnh của vật tạo bởi hệ (có giải thích).Nhận xét vị trí, chiều và lớn của ảnh. 2. Giữ cố định thấu kính và ươ ng. Cho vật sáng AB di chuyển dọc trục chính của thấu kính thì độ lớn vàchiều của ảnh cho bởi hệ thay đổi như thế nào? Giải thích? 3. Giữ vật và thấu kính cố định. Hỏi cần phải dịch gương dọc theo trục chính tới vị trí nào thì thu được ảnhqua hệ trùng hoàn toàn lên vật. §Ò chÝnh thøc R2 R3 VR1 ĐR2 R3MN R0n Bài (2,5điểm)Dùng nguồn điện có hiệu điện thế không đổi U0 32V để thắp sáng một bộ bóng đèn cùng loại (2,5V-1,25W).Dây nối trong bộ đèn có điện trở không đáng kể. Dây nối từ bộ bóng đèn đến nguồn điện có điện trở là R=1 Tìm công suất tối đa mà bộ bóng có thể tiêu thụ.Tìm cách ghép bóng để chúng sáng bình thường. NMABCâu Nội Dung ĐiểmCâu 14điểm .Phân tích mạch: 0321//RntRntRDntR Điện trở của đèn: 66622PURD Điện trở của nhánh chứa đèn: 1011DDRRR+ Điện trở của nhánh còn lại: 153223RRR+ Điện trở tương đương toàn mạch:8151015.102.2312310RRRRRRDDtd+ Cường độ dòng điện trong mạch chính: AUI5,1812Rtd+ Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch CD là CDU :VRRRRIRIUDDCDCD96.5,1...231231+ VRRURIUDCDCM6,34.109..1111+VRRURIUCDCN610.159..22322+VUUUCMCNMN4.26,36Vậy số chỉ của vôn kế là 2,4 cực dương của vôn kế nối với điểm M=> UD UCD UCM 9-3,6 5,4V VVậy đèn sáng yếu hơn bình thường.2 .a. Thay đổi R0 đến khi công suất tiêu thụ trên R0 đạt giá trị cực đại.+Công suất tiêu thụ trên R0 là P0 200202020.RRRURRRUPCDCD+ Dùng bất đẳng thức Côsi cho mẫu số ta thu được:+ max 006CDCDRP RRÛ 2 2012122 2.6ABUP WR Vậy khi R0 thì công suất tiêu thụ trên mạch đạt giá trị cực đại và 12 W* .Tính tỉ số công suất:+ Công suất của đèn khi R0 2 là P1 I1 2. RD+ Công suất của đèn sau khi điều chỉnh biến trở là P2 DRI.21+ Cường độ dòng điện trong mạch chính sau khi điều chỉnh biến trở làARUI1121220+ VRIUCDCD66.1. =>ARUIDCD6.010611+ Tỉ số công suất: 25,26.09.0221121IIPP 0,25đ0,25đ0,25đ0,25đ0,25đ0,25đ0,25đ0,25đ0,25đ0,5đ0,25đ0,25đ0,25đ0,25đ0,25đCâu 25 1) X¸c ®Þnh nhiÖt îng to¶ ra trªn d©y may xo: Bài (2,5điểm)Dùng nguồn điện có hiệu điện thế không đổi U0 32V để thắp sáng một bộ bóng đèn cùng loại (2,5V-1,25W).Dây nối trong bộ đèn có điện trở không đáng kể. Dây nối từ bộ bóng đèn đến nguồn điện có điện trở là R=1 Tìm công suất tối đa mà bộ bóng có thể tiêu thụ.Tìm cách ghép bóng để chúng sáng bình thường. R2 R3 VR1 ĐR2 R3MN R0Bài :a)Gọi là dòng điện qua R, công suất của bộ đèn là :P U.I RI 32.I hay 32I (0,5đ)Hàm số trên có cực đại khi 256WVậy công suất lớn nhất của bộ đèn là Pmax 256W (0,5đ)b)Gọi là số dãy đèn, là số đèn trong một dãy: *Giải theo công suất :Khi các đèn sáng bình thường )(5,0AId và mId5,0 (0,5đ)Từ đó U0 RI 1,25m.n Hay 32. 0,5m (0,5) 1,25m.n64 5n m, nguyên dương (1) (0,5đ)Giải phương trình (1) ta có 12 nghiệm sau (0,5đ)n 10 11 12m 59 54 49 44 39 34 29 24 19 14 *Giải theo phương trình thế :U0 =UAB IRvới UAB 2,5n IR 0,5m.1 0,5m Ta được phương trình (1) đã biết 64 5n m*Giải theo phương trình dòng điện RAB =mnmnRd5 Và m.dI 0,5m Mặt khác nmmmnRRUAB53251320 Hay 0,5m nmm532 64 5n Câu 42 điểm +Chùm electron hẹp tương đương với dòng điện có cùng phương nhưng ngược chiều với chiều chuyển động của các electron do electron mang điện tích âm).+Áp dụng quy tắc bàn tay trái tại điểm N:+lực từ tác dụng lên dòng điện phải hướng lên hướng vào phía lõm của quỹ đạo MN). Khi đó chiều dòng điện hướng ra từ điểm N. +Vậy chùm electron bay vào vùng có từ trường từ điểm 0,5đ0,5đ0,5đ0,5đCâu 55 điểm 1. Vẽ hình giải thích:+ Từ vẽ tia BI song song với trục chính cho tia khúc xạ qua IF’, tia phản xạ trên gương là F’B2 tia này qua tiêu điểm của thấu kính cho tia khúc xạ song B3 song song trục chính+ Từ vẽ tia BF cho tia khúc xạ B2 I’ song song trục chính( vuông góc với mặt 1,0đ0,25đn Bài (2,5điểm)Dùng nguồn điện có hiệu điện thế không đổi U0 32V để thắp sáng một bộ bóng đèn cùng loại (2,5V-1,25W).Dây nối trong bộ đèn có điện trở không đáng kể. Dây nối từ bộ bóng đèn đến nguồn điện có điện trở là R=1 Tìm công suất tối đa mà bộ bóng có thể tiêu thụ.Tìm cách ghép bóng để chúng sáng bình thường.A NC ++ BA1B1A2B2A3B3FF’II’R Ggương), tia phản xạ trên gương ngược lại là I’B2 cho tia khúc xạ B3 R+ Vậy ảnh cho bởi hệ là A3 B3 Nhận xét:+ Ảnh A3 B3 nằm sát thấu kính, ngược chiều với AB.+ Vì tính chất đối xứng: ABF A3 B3 => A3 B3 AB2 Khi AB di chuyển dọc theo trục chính tia BI là tia cố định nên tia ló khỏi hệ B3 là tia cố định. Do vậy ảnh A’B’ qua hệ có độ lớn không đổi, ngược chiều với AB và bằng AB.3 AB và thấu kính cố định nên ảnh A1 B1 cố định+ ABF A3 B3 OIF’=> OI OB3 A1 B1 => A1 B1 F’ OIF’=> OF’ A1 F’ => OA1 OA 2f+ Để ảnh A’B’ qua hệ trùng hoàn toàn lên AB (BBAA; thì ảnh A2 B2 của A1 B1 tạo bởi gương phải trùng hoàn toàn lên nhau. Điều này chỉ có thể xảy ra khi1122BABA tại mặt gương.+ Vậy gương phải dịch tới vị trí A1 B1 cách thấu kính một khoảng bằng 2f. 0,25đ0,5đ0,5đ0,5đ0,5đ0,5đ0,5đ0,25đ0,25đChú ý: Nếu thí sinh có cách giải khác đúng vẫn cho điểm tối đa của đó. Mỗi lỗi không có đơn vị trừ 0,25đ, tối đa trừ 1điểm cho toàn bài. Làm phần sau thay số theo kết quả sai của phần trước mà cách giả đúng thì cho một nửa số điểm của đó.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

2020-09-25 15:25:48