Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 11 năm học 2018-2019 mã đề 08

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2019-01-06 23:12:06 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

401:DCD DDAC AC CB CCAADDD BAABC CB DACB CB DBDABAABBS GD ĐT HÀ TĨNHỞ KI TRA CH NG VÀ II. LÝ 11Ề ƯƠ ẬTR NG THPT KỲ ANHƯỜ MÔN LÍẬTh gian làm bài 45 phút (40 câu tr nghi m)ờ ệH Tên :.......................................................S báo danh :.....................ọ ốMã 401ềHãy ch ph ng án tr đúng nh cho câu.ọ ươ ỗCâu 01: pin Vôn ta có su đi ng 1,1V, công pin này ra khi có ng đi tích 27Cộ ượ ệd ch chuy bên trong và gi hai pin làị A. 2,97 (J) B. 0,04 (J) C. 24,54 (J) D. 29,7 (J) Câu 02: Có hai qu gi ng nhau mang đi tích qả ệ1 và q2 có nh nhau (ộ ư21qq ), khi chúngưl nhau thì chúng hút nhau. Cho chúng ti xúc nhau tách chúng ra kho ng thì chúngạ A. có th hút ho nhau B. hút nhau C. không ng tác nhau. ươ D. nhau ẩCâu 03: ngu đi có đi tr trong 0,1ộ đi tr 4,8ượ thành ch kín. Khi đóạhi đi th gi hai ngu đi là 12V. Su đi ng và ng dòng đi trong chệ ườ ạl ngầ ượ A. 25,48V; 5,2A B. 12V;2,5A C. 24,96V; 5,2A D. 12,25V; 2,5A Câu 04: Ch câu sai aơ A. công su vôn ampe (V.A) B. công là Jun (J) C. công su là oát (W) D. đi năng là cu lông (C) ệCâu 05: Hai đi tích đi qệ ể1 q2 khi trong không khí chúng hút nhau ng F, khi chúng vàoặ ưtrong có ng đi môi =2 thì ng tác gi chúng là F’ iự ươ A. F' 2F B. F' C. F' 0,25F D. F' 0,5F Câu 06: Ch câu sai khi nói ác quy.ề A. ác quy luôn luôn làm ng phát đi n. ượ B. ác quy nó tích tr năng ng lúc đi và gi phóng năng ng khi phát đi n. ượ ượ C. ác quy bi năng ng hóa năng thành đi năng. ượ D. ác quy là ngu đi hóa ho ng trên ph ng hóa ọCâu 07: Hai đi tích qệ1 q2 cách nhau 6cm trong không khí thì ng tác gi chúng là 2.10ặ ươ -5N.Khi chúng cách nhau 3cm trong có ng đi môi thì ng tác gi chúng là.ự ươ A. 0,5.10 -5 B. 6.10 -5N C. 4.10 -5N D. 10 -5N Câu 08: ác quy có su đi ng 12V, ch chuy ng đi tích 350C bên trong vàộ ượ ởgi hai ác quy. Công do ác quy sinh ra làữ A. 4200 (J) B. 29,16 (J) C. 0,0342 (J) D. 420 (J) Câu 09: Hai qu kim lo gi ng nhau mang đi tích là qả ượ1 và q2 ớ21qq khi iư ạg thì chúng nhau. cho chúng tíêp xúc nhau sau đó tách chúng ra thì qu mang đi nầ ệtích A. B. 2q1 C. q1 D. 0,5q1 Câu 10: ch đi kín ngu đi ch ngoài là đi tr thì hi đi th ch ngoàiố A. tăng khi ng dòng đi ch trong ch tăng. ườ B. thu ng dòng đi ch trong ch. ườ C. gi khi ng dòng đi ch trong ch tăng. ườ D. ngh ch ng dòng đi ch trong ch. ườ ạCâu 11: Hai đi tích qệ1 4.10 -8C và q2 4.10 -8C hai đi và cách nhau kho ng 4cmặ ảtrong không khí. tác ng lên đi tích 2.10ự -7C trung đi AB làặ A. 0,09N B. 0,36N C. 0N D. 36N Câu 12: Có hai qu gi ng nhau cùng mang đi tích có nh nhau (ả ư21qq ), khi chúngưl thì chúng nhau. Cho chúng ti xúc nhau, sau đó tách chúng ra kho ng nh thì chúngạ ỏMã đề: 401 Trang 3401:DCD DDAC AC CB CCAADDD BAABC CB DACB CB DBDABAABB A. có th hút ho nhau B. không ng tác nhau. ươ C. nhau D. hút nhau Câu 13: Công làm ch chuy đi tích 4C âm ng bên trong ngu đi làủ ươ ệ24J. Su đi ng ngu làấ A. 96(V) B. 0,6 (V) C. (V) D. 0,166 (V) Câu 14: ng dòng đi có bi th nh nghĩa nào sau đây:ườ A. q/t B. q.t C. t/q D. q/e Câu 15: Hai qu kim lo A, tích đi tích qả ệ1 q2 trong đó q1 là đi tích ng, qệ ươ2 là đi tích âm,ệvà q1 <2q Cho qu ti xúc nhau sau đó tách chúng ra và qu qu tíchả ầđi âm thì chúngệ A. nhau. B. hút nhau C. có th hút ho nhau. D. không hút cũng không nhau. ẩCâu 16: Hai qu kim lo và tích đi tích là qả ượ1 và q2 trong đó q1 là đi tích ng, qệ ươ2 làđi tích âm qệ1 >2q Cho qu ti xúc nhau, sau đó tách chúng ra và qu quả ảc đang tích đi âm thì chúngầ A. nhau. B. không hút cũng không nhau. C. có th hút ho nhau. D. hút nhau Câu 17: ba nh A, B, tam giác nh a=0,15m có ba đi tích qạ ệA C; qB C; qc =- C; Véc tác ng lên qơ ụA có nộ A. 5,9N và ng song song BC ướ B. 8,4N và ng vuông góc BC ướ C. 6,4N và ng song song ABướ D. 6,4N và ng song song BC ướ ớCâu 18: Trong ngu đi hóa (pin, ácquy) có chuy hóa tồ A. năng thành đi năng. B. năng thành đi năng. C. quang năng thành đi năng. D. hóa năng thành đi năng. ệCâu 19: Hai đi tích đi qệ ể1 2.10 -9C; q2 4.10 -9C cách nhau 3cm trong không khí, ng tácặ ươgi chúng có nữ A. 9.10 -6N B. 8.10 -5N C. 9.10 -5N D. 8.10 -9N Câu 20: Có hai đi tích qệ1 2.10 -6 C, q2 2.10 -6 C, hai đi A, trong chân không và cách nhauặ ểm kho ng 6cm. đi tích qộ ệ3 2.10 -6 C, trên ng trung tr AB, cách AB kho ng 4ặ ườ ảcm. đi do hai đi tích qộ ệ1 và q2 tác ng lên đi tích qụ ệ3 là A. 17,28 B. 14,40N C. 20,36 D. 28,80N Câu 21: Hai đi tích đi qệ ể1 10 -8C, q2 -2.10 -8C cách nhau 3cm trong có ng đi môiặ ệb ng 2. hút gi chúng có nằ A. 10 -3N B. 10 -4N C. 2.10 -3N D. 0,5.10 -4N Câu 22: Hai qu kim lo gi ng nhau mang đi tích qả ệ1 và q2 ớ21qq chúng thìư ầchúng hút nhau. cho chúng ti xúc nhau sau đó tách ra thì qu mang đi tíchế A. 0,5q1 B. C. 2q1 D. q= q1 Câu 23: nhi ng làơ ượ A. Oát (W) B. Vôn (V) C. Jun (J) D. ampe (A) Câu 24: Công su dòng đi có làấ A. Vôn (V) B. Oát gi (W.h) C. Oát (W) D. Jun (J) Câu 25: Ch câu sai A. su đi ng là vôn (V). B. ngu đi có su đi ng nh nh, thay ượ C. ngu đi có su đi ng nh nh, không i. D. Su đi ng là ng luôn luôn ng. ượ ươCâu 26: Hai đi tích đi qệ ể1 10 -9C và q2 -2.10 -9C hút nhau ng có 10ằ -5N khi trongặkhông khí. Kho ng cách gi chúng làả A. 4cm B. 3cm C. 24 cm D. 23 cm Mã đề: 401 Trang 3401:DCD DDAC AC CB CCAADDD BAABC CB DACB CB DBDABAABBCâu 27: Cho đo ch đi tr Rạ ở1 100 ), ti đi tr Rắ ở2 200 ), hi điênệth gi hai đo ch là 12 (V). Hi đi th gi hai đi tr Rế ở1 là A. U1 (V). B. U1 (V). C. U1 (V). D. U1 (V). Câu 28: Hai đi tích qệ1 và q2 khi cách nhau kho ng trong không khí thì ng tác gi chúng làặ ươ ữF. ng tác gi hai đi tích là khi trong nguyên ch (h ng đi môiể ươ ướ ệc nguyên ch ng 81) thì kho ng cách gi chúng ph iủ ướ A. tăng lên 81 B. gi đi 81 n. C. gi đi n. D. tăng lên ầCâu 29: Đi năng tiêu th đo ngệ ượ A. vôn B. Công đi n. C. tĩnh đi D. ampe ếCâu 30: Hai đi tích qệ1 4.10 -8C và q2 4.10 -8C hai đi và cách nhau 4cm trong không khí.ặ ểL tác ng lên đi tích 2.10ự -9C đi cách 4cm, cách 8cm làặ A. 5,625. 10 -4N B. 6,75.10 -4N C. 3,375.10 -4N D. 1,125. 10 -3N Câu 31: Hai qu nh mang đi tích qả ệ1 10 -9C và q2 4.10 -9C cách nhau 6cm trong đi môi thìặ ệl ng tác gi chúng là 0,5.10ự ươ -5N. ng đi môi ngằ A. 2,5 B. C. D. 0,5 Câu 32: Phát bi nào sau đây không đúng khi nói đi tr ng?ề ườ A. Tính ch nả đi tr ng là tác ng lên đi tích trong nó ườ B. Đi tr ng tĩnh là do các mang đi ng yên sinh ra ườ C. Xung quanh đi nệ tích có đi tr ng, đi tr ng truy ng tác đi ườ ườ ươ D. Đi tr ng là đi tr ng có các ng song song nh ng không cách nhau ườ ườ ườ ềCâu 33: nh tam giác cân có đi tích qạ ệ1 >0. Hai đi tích qệ2 và q3 hai nh còn i.ằ ạL tác ng lên qự ụ1 song song đáy BC tam giác. Tình hu ng nào sau đây không th ra?ể A. |q2|=|q3|. B. q2 <0, q3 <0. C. q2 >0, q3 <0. D. q2 <0, q3 >0. Câu 34: Hai đi tích đi qệ ể1 và q2 cách nhau 30cm trong không khí, tác ng gi chúng là Fặ ữ0 .N chúng trong thì ng tác gi đi 2,25 n. ng tác ng Fế ươ ươ ằ0 thì chầ ịchúng kho ngạ A. 15cm B. 5cm C. 20cm D. 10cm Câu 35: ch đi kín ngu đi ch ngoài là đi tr thì ng dòng đi ch yố ườ ạtrong chạ A. gi khi đi tr ch ngoài tăng. B. ngh ch đi tr ch ngoài. C. thu đi tr ch ngoài. D. tăng khi đi tr ch ngoài tăng. ạCâu 36: Hai đi tích ng nhau trong không khí cách nhau 4cm thì hút gi chúng là 10ệ -5N. hútể ựgi chúng là 2,5.10ữ -6 thì chúng ph cách nhauả A. 2cm B. 8cm C. 1cm D. 16cm Câu 37: Hai đi tích đi trong không khí, cách nhau kho ng 20cm ng tác tĩnh đi gi aệ ươ ữchúng có giá tr nào đó. Khi trong u, cùng kho ng cách, ng tác tĩnh đi gi chúngộ ươ ữgi n. ng tác gi chúng ng ng tác ban trong không khí, ph chúngả ươ ươ ặtrong cách nhauầ A. 10cm B. 5cm C. 15cm D. 20cm Câu 38: Hai đi tích ng nhau, nh ng khác u, chúng hút nhau ng 10ệ -5N. Khi chúng xaờnhau thêm kho ng 4mm, ng tác gi chúng ng 2,5.10ộ ươ -6N. Kho ng cách ban cácả ủđi tích ngệ A. 4mm. B. 2mm. C. 1mm. D. 8mm. Câu 39: Hi ng đo ch ra khiệ ượ A. Dùng pin (hay ác quy) ch đi kín. B. hai ngu đi ng dây có đi tr nh C. ng các dây ng ch đi n. D. Không chì cho ch đi kín. ệCâu 40: Hai đi tích đi qệ ể1 q2 khi cách nhau kho ng trong không khí thì chúng hút nhau ng F, khiặ ựđ chúng vào trong có ng đi môi là và chúng cách nhau kho ng r' 0,5r thì hút gi aặ ữchúng là A. F' 0,25F B. F' C. F' 0,5F D. F' 2F ------------------------H T-----------------------ẾMã đề: 401 Trang 3401:DCD DDAC AC CB CCAADDD BAABC CB DACB CB DBDABAABBMã đề: 401 Trang