Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 11 năm học 2018-2019 mã đề 07

Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2019-01-06 23:11:33
Nội dung
202:ACADDDD BBAC CB BAC DC CDCAD BA DADB BDB CBC CABAAS GD ĐT HÀ TĨNHỞ KI TRA CH NG VÀ II. LÝ 11Ề ƯƠ ẬTR NG THPT KỲ ANHƯỜ MÔN LÍẬTh gian làm bài 45 phút (40 câu tr nghi m)ờ ệH Tên :.......................................................S báo danh :.....................ọ ốMã 202ềHãy ch ph ng án tr đúng nh cho câu.ọ ươ ỗCâu 01: Qu nh mang đi tích 10ả -9C trong không khí. ng đi tr ng đi cáchặ ườ ườ ểqu 3cm làả A. 10 4V/m B. 10 5V/m C. 5.10 3V/m D. 3.10 4V/m Câu 02: Đo ch đi tr Rạ ở1 100 song song đi tr Rắ ở2 300 ), đi tr toànệ ởm ch là:ạ A. RTM 150 (Ω). B. RTM 400 (Ω). C. RTM 75 (Ω). D. RTM 100 (Ω). Câu 03: Hai kim lo song song, cách nhau 2cm, tích đi trái u. đi tích q=5.10ấ -10C dichuy này sang kia công A=2.10ể -9J. Coi đi tr ng trong kho ng không gianệ ườ ảgi hai là u. ng đi tr ng bên trong hai kim lo ngữ ườ ườ A. 200V/m B. 20V/m C. 300V/m D. 400V/m Câu 04: Hai đi tích qệ1 -10 -6C; q2 10 -6C hai đi A, cách nhau 40cm trong không khí.ặ ểC ng đi tr ng ng trung đi AB làườ ườ A. B. 2,25.10 5V/m C. 4,5.10 6V/m D. 4,5.10 5V/m Câu 05: đi tích đi q=10ộ -7C trong đi tr ng đi tích đi Q, ch tác ng cặ ườ ựF=3.10 -3N. ng đi tr ng đi đi tích làườ ườ A. 2.10 -4V/m B. 4.10 4V/m C. 2,5.10 4V/m D. 3. 10 4V/m Câu 06: ng đi tr ng đi là ng tr ng cho đi tr ng vườ ườ ượ ườ A. bi thiên đi tr ng. ườ B. kh năng th hi công. C. năng ng. ượ D. tác ng ựCâu 07: electron ch chuy qua ti di th ng dây trong kho ng th gian là 2s là 6,25.10ố 18(e/s). Khi đó dòng đi qua dây đó có ng làệ ườ A. (A) B. 0,512.10 -37 (A) C. 1(A) D. 0,5 (A) Câu 08: ng dòng đi làơ ườ A. fara (F) B. ampe (A) C. Vôn (V) D. niut (N) ơCâu 09: Ch câu sai A. Các ng đi tr ng không nhau. ườ ườ B. Véc ng đi tr ng ườ ườ⃗E có ng trùng ng ướ ườ C. ng đi tr ng do đi tích đi gây ra có ng là nh ng ng th ng. ườ ườ ườ D. ng là nh ng ng mô tr quan đi tr ng. ườ ườ ườCâu 10: Công đi tr ng ch chuy đi tích 4ủ ườ theo chi ng trongọ ườ ứm đi tr ng 1000 V/m trên quãng ng dài 1m làộ ườ ườ A. 4mJ. B. 4J C. 000 D. Câu 11: ng dòng đi ch qua ti di th ng dây là 1,5A trong kho ng th gian 3s.ườ ờKhi đó đi ng ch chuy qua ti di dây làệ ượ A. 0,5 (C) B. (C) C. 4,5 (C) D. (C) Câu 12: tích vào trong đi tr ng, tác ng đi tr ng đi tích sệ ườ ướ ườ A. di chuy cùng chi ề⃗E q< 0. B. chuy ng theo chi kỳ. C. di chuy cùng chi ề⃗E D. di chuy ng chi ượ ề⃗E q> 0. ếCâu 13: Phát bi nào sau đây là không đúng A. Các ng đi tr ng là các ng th ng song song và cách nhau. ườ ườ ườ B. các ng xu phát đi tích ng và thúc đi tích âm ườ ươ C. Đi ph cho ta bi phân các ng trong đi tr ng ườ ườ D. Cũng có khi ng đi không xu phát đi tích ng mà xu phát vô cùng ườ ươ ừMã đề: 202 Trang 4202:ACADDDD BBAC CB BAC DC CDCAD BA DADB BDB CBC CABAACâu 14: Khi đi tích ch chuy trong đi tr ng theo chi ng thì nó nh côngệ ườ ườ ượ ộ20J. Khi ch chuy theo ng ng ng 60ị ướ ướ ườ trên cùng dài quãng ng thì nó nh nộ ườ ậđ công làượ A. 15J. B. 10 J. C. 5√3 J. D. 10√2 J. Câu 15: Ch câu phát bi đúng.ọ A. Dòng đi có các tác ng nh nhi t, hóa, sinh lý… B. Dòng đi không là dòng đi có chi không thay i. C. Dòng đi không là dòng đi có ng (đ n) không thay i. ườ D. Dòng đi là dòng chuy các đi tích. ệCâu 16: Công làm ch chuy đi tích 4C âm ng bên trong ngu đi làủ ươ ệ24J. Su đi ng ngu làấ A. 96(V) B. 0,6 (V) C. (V) D. 0,166 (V) Câu 17: đi tr ng là th vì công đi tr ngự ườ ườ A. ph thu vào ng đi đi tích di chuy n. ườ B. ph thu vào đi tích di chuy n. C. ph thu vào ng đi tr ng. ườ ườ D. không ph thu vào hình ng ng đi mà ch ph thu vào trí đi và đi cu ngụ ườ ườđi đi tích. ệCâu 18: Hai kim lo ph ng, song song mang đi tích trái u, cách nhau 2cm, ng đi nả ườ ệtr ng gi hai là 3.10ườ V/m. Sát ng có đi tích 1,5.10ả ươ -2C; Công đi nủ ệtr ng th hi lên đi tích khi đi tích di chuy âm làườ A. 9J B. 1,8J C. 0,9J D. 0,09J Câu 19: Cho đi tích 10ệ -8 ch chuy gi đi nh trong đi tr ng thì côngị ườ ềc đi tr ng là 90 mJ. đi đi tích q’ 4.10ủ ườ -9 ch chuy gi hai đi đó thìị ểcông đi tr ng khi đó làủ ườ A. 225 mJ. B. 120 mJ. C. 36 mJ. D. 20 mJ. Câu 20: Ng ta đi tích qườ ệ1 8.10 -9C, q2 =q3 8.10 -9C nh tam giác ABC nhạ ạa=6cm trong không khí. tác ng lên đi tích qự ệ0 6.10 -9C tâm tam giác làặ A. 72.10 -6N B. 60.10 -6N C. 5,5.10 -6N D. 72.10 -5N Câu 21: Véct ng đi tr ng ườ ườ⃗E đi trong đi tr ng luônạ ườ A. cùng ng ướ ự⃗F tác ng lên đi tích đi đó. B. vuông góc ựF tác ng lên đi tích đi đó. C. cùng ph ng ng ươ ướ ự⃗F tác ng lên đi tích đi đó. D. ng ng ượ ướ ự⃗F tác ng lên đi tích đi đó. ểCâu 22: Hai đi tích đi qệ ể1 -10 -6 và q2 10 -6C hai đi và cách nhau 40cm trong chânặ ểkhông. ng đi tr ng ng đi cách 20cm và cách 60cm có nườ ườ A. 2.10 5V/m B. 0,5.10 5V/m C. 10 5V/m D. 2,5.10 5V/m Câu 23: ngu có 3V, 1Ω đi tr ngoài 1Ω thành ch đi kín. Công su aố ủngu đi là:ồ A. 3W B. 3,5W C. 4,5W D. 2,25W Câu 24: Dòng đi không là:ệ A. Dòng đi có chi không thay theo th gian B. Dòng đi có chi và ng không thay theo th gian ườ C. Dòng đi có ng không thay theo th gian ườ D. Dòng đi có đi ng chuy qua ti di th ng dây không theo th gian ượ ờCâu 25: Ch câu sai A. ngu đi có su đi ng nh nh, thay ượ B. ngu đi có su đi ng nh nh, không i. C. Su đi ng là ng luôn luôn ng. ượ ươ D. su đi ng là vôn (V). ộCâu 26: Trong ngu đi hóa (pin, ácquy) có chuy hóa tồ ừMã đề: 202 Trang 4202:ACADDDD BBAC CB BAC DC CDCAD BA DADB BDB CBC CABAA A. năng thành đi năng. B. năng thành đi năng. C. quang năng thành đi năng. D. hóa năng thành đi năng. ệCâu 27: Ch câu sai khi nói ác quy.ề A. ác quy luôn luôn làm ng phát đi n. ượ B. ác quy nó tích tr năng ng lúc đi và gi phóng năng ng khi phát đi n. ượ ượ C. ác quy bi năng ng hóa năng thành đi năng. ượ D. ác quy là ngu đi hóa ho ng trên ph ng hóa ọCâu 28: Công đi tr ng ch chuy đi tích 5ủ ườ song song các ng trongớ ườ ứm đi tr ng quãng ng 10 cm là 2J. ng đi tr ng đó làộ ườ ườ ườ ườ A. 4.10 V/m. B. 0,04 V/m. C. 4V/m. D. 4.10 V/m. Câu 29: Hai đi tích qệ1 q2 5.10 -9 C, hai đi cách nhau 10 cm trong chân không. nặ ớc ng đi tr ng đi trên ng th ng đi qua hai đi tích và cách hai đi tích ngườ ườ ườ A. 18000 V/m B. V/m C. 36000 V/m D. 1,800 V/m Câu 30: ng dòng đi đo ngườ ượ A. B. ampe C. Vôn D. Nhi ếCâu 31: ngu đi có su đi ng là công ngu là A, là đi tích ch chuy nủ ểqua ngu n. liên gi chúng là:ồ A. B. q.A C. 2. D. q. Câu 32: ng đi tr ng là ngườ ườ ượ A. vect có chi luôn ng vào đi tích. ướ B. véct C. vô ng, có giá tr ng. ướ ươ D. vô ng, có giá tr ng ho âm. ướ ươ ặCâu 33: Phát bi nào sau đây đúng A. đi tr ng tác ng lên đi tích trí đi tích nh nhau. ườ B. Khi đi tích chuy ng trong đi tr ng và ch ch tác ng đi tr ng thìộ ườ ườđi tích luôn chuy ng nhanh C. đi tr ng tác ng lên đi tích đi có ph ng trùng ti tuy ng ườ ươ ườ D. Khi đi tích chuy ng trong đi tr ng và ch ch tác ng đi tr ng thìộ ườ ườqu đi tích là ng th ng ườ ẳCâu 34: Hai đi tích qệ1 q2 5.10 -16C, hai nh và tam giác ABC nh ngặ ằ8cm trong không khí. ng đi tr ng nh tam giác ABC có ngườ ườ A. 0,7031.10 -3 V/m B. 1,2178.10 -3 V/m C. 0,6089.10 -3 V/m D. 0,3515.10 -3 V/m Câu 35: đi tích đi trong môi tr ng ng tính, vô có ng đi môi ng 2,5.ộ ườ ằT đi cách đo 0,4m vect ng đi tr ng có ng 9.10ạ ườ ườ 5V/m và ng vướ ềphía đi tích q. Kh ng nh nào sau đây đúng khi nói và đi tích q?ề A. q= 0,4 B. q= C. q= 0,4 D. q= Câu 36: Su đi ng ngu đi tr ng choấ A. kh năng tích đi cho hai nó. B. kh năng tác ng đi ngu đi n. C. kh năng th hi công bên trong ngu đi n. D. kh năng tr đi tích ngu đi n. ệCâu 37: Phát bi nào sau đây tính ch các ng đi là ườ không đúng A. Các ng đi luôn xu phát đi tích ng và thúc đi tích âm.ườ ươ B. Các ng đi đi tích là ng cong không kín ườ ườ C. Các ng đi không bao gi nhau ườ D. đi trong đi tr ng ta ch ng đi đi qua ườ ượ ườ ệCâu 38: Cho đi tích ch chuy gi đi nh trong đi tr ng ng 3000ệ ườ ườ ộV/m thì công đi tr ng là 90 mJ. ng đi tr ng là 4000 V/m thì công đi nủ ườ ườ ườ ệtr ng ch chuy đi tích gi hai đi đó làườ A. 80 J. B. 120 mJ. C. 67,5m J. D. 40 mJ. Câu 39: Đi tr ng là đi tr ng cóệ ườ ườ A. véct ơ⃗E đi ng nhau B. đi tr ng đi là nh nhau ườ C. chi vect ng đi tr ng không ườ ườ D. do đi tr ng đó tác ng lên đi tích th là không ườ ổCâu 40: Công ngu đi xác nh theo công th c:ủ ượ ứMã đề: 202 Trang 4202:ACADDDD BBAC CB BAC DC CDCAD BA DADB BDB CBC CABAA A. EIt. B. UIt. C. EI. D. UI. Mã đề: 202 Trang