Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 11 năm học 2018-2019 mã đề 06

Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2019-01-06 23:11:00
Nội dung
706: DAADBCAA BADC DABD DA BBC BB CCB DA ACC BDAC CD CDBS GD ĐT HÀ TĨNHỞ KI TRA CH NG VÀ II. LÝ 11Ề ƯƠ ẬTR NG THPT KỲ ANHƯỜ MÔN LÍẬTh gian làm bài 45 phút (40 câu tr nghi m)ờ ệH Tên :.......................................................S báo danh :.....................ọ ốMã 706ềHãy ch ph ng án tr đúng nh cho câu.ọ ươ ỗCâu 01: Hai đi tích đi qệ ể1 -10 -6 và q2 10 -6C hai đi và cách nhau 40cm trong chânặ ểkhông. ng đi tr ng ng đi cách 20cm và cách 60cm có nườ ườ A. 0,5.10 5V/m B. 10 5V/m C. 2,5.10 5V/m D. 2.10 5V/m Câu 02: Hi ng đo ch ra khiệ ượ A. hai ngu đi ng dây có đi tr nh B. ng các dây ng ch đi n. C. Không chì cho ch đi kín. D. Dùng pin (hay ác quy) ch đi kín. ệCâu 03: electron ch chuy qua ti di th ng dây trong kho ng th gian là 2s là 6,25.10ố 18(e/s). Khi đó dòng đi qua dây đó có ng làệ ườ A. 0,5 (A) B. (A) C. 0,512.10 -37 (A) D. 1(A) Câu 04: ng dòng đi ch qua ti di th ng dây là 1,5A trong kho ng th gian 3s.ườ ờKhi đó đi ng ch chuy qua ti di dây làệ ượ A. (C) B. 0,5 (C) C. (C) D. 4,5 (C) Câu 05: đi tích đi q=10ộ -7C trong đi tr ng đi tích đi Q, ch tác ng cặ ườ ựF=3.10 -3N. ng đi tr ng đi đi tích làườ ườ A. 2,5.10 4V/m B. 3. 10 4V/m C. 2.10 -4V/m D. 4.10 4V/m Câu 06: Hai đi tích qệ1 và q2 khi cách nhau kho ng trong không khí thì ng tác gi chúng làặ ươ ữF. ng tác gi hai đi tích là khi trong nguyên ch (h ng đi môiể ươ ướ ệc nguyên ch ng 81) thì kho ng cách gi chúng ph iủ ướ A. tăng lên 81 B. gi đi 81 n. C. gi đi n. D. tăng lên ầCâu 07: Công su dòng đi có làấ A. Oát (W) B. Jun (J) C. Vôn (V) D. Oát gi (W.h) ờCâu 08: Hai đi tích qệ1 -10 -6C; q2 10 -6C hai đi A, cách nhau 40cm trong không khí.ặ ểC ng đi tr ng ng trung đi AB làườ ườ A. 4,5.10 5V/m B. C. 2,25.10 5V/m D. 4,5.10 6V/m Câu 09: Hai ch đi mang đi tích qấ ệ1 q2 khi nhau chúng nhau. lu nào sau đâyặ ậkhông đúng A. q1 và q2 cùng nhau. B. q1 và q2 trái nhau. C. q1 và q2 là đi tích âm. D. q1 và q2 là đi tích ng. ươCâu 10: Hai đi tích đi trong không khí, cách nhau kho ng 20cm ng tác tĩnh đi gi aệ ươ ữchúng có giá tr nào đó. Khi trong u, cùng kho ng cách, ng tác tĩnh đi gi chúngộ ươ ữgi n. ng tác gi chúng ng ng tác ban trong không khí, ph chúngả ươ ươ ặtrong cách nhauầ A. 10cm B. 5cm C. 15cm D. 20cm Câu 11: electron trong đi tr ng thu gia 10ộ ườ 12m/s ng đi nộ ườ ệtr ng làườ A. 6,8765V/m B. 9,7524V/m C. 8,6234V/m D. 5,6875V/m Câu 12: Ch câu sai khi nói ác quy.ề A. ác quy bi năng ng hóa năng thành đi năng. ượ B. ác quy là ngu đi hóa ho ng trên ph ng hóa C. ác quy luôn luôn làm ng phát đi n. ượ D. ác quy nó tích tr năng ng lúc đi và gi phóng năng ng khi phát đi n. ượ ượ ệCâu 13: nhi ng làơ ượ A. ampe (A) B. Oát (W) C. Vôn (V) D. Jun (J) Mã đề: 706 Trang 3706: DAADBCAA BADC DABD DA BBC BB CCB DA ACC BDAC CD CDBCâu 14: qu nh kh ng 3,06.10ộ ượ -15kg, mang đi tích 4,8.10ệ -18C ng gi hai mằ ấkim lo song song ngang, nhi đi trái u, cách nhau 2cm. g=10m/sạ 2. Hi đi th gi aệ ữhai kim lo ngấ A. 127,5V B. 255V C. 63,75V D. 734,4V Câu 15: nh tam giác cân có đi tích qạ ệ1 >0. Hai đi tích qệ2 và q3 hai nh còn i.ằ ạL tác ng lên qự ụ1 song song đáy BC tam giác. Tình hu ng nào sau đây không th ra?ể A. |q2|=|q3|. B. q2 <0, q3 <0. C. q2 >0, q3 <0. D. q2 <0, q3 >0. Câu 16: đi tích đi trong môi tr ng ng tính, vô có ng đi môi ng 2,5.ộ ườ ằT đi cách đo 0,4m vect ng đi tr ng có ng 9.10ạ ườ ườ 5V/m và ng vướ ềphía đi tích q. Kh ng nh nào sau đây đúng khi nói và đi tích q?ề A. q= B. q= 0,4 C. q= D. q= 0,4 Câu 17: đi tích trong hai mang đi gi đi a, ng th kho ng cáchế ảgi chúng tăng lên đôi thì ng tác đi gi hai sữ ươ A. gi n. B. gi n. C. không i. D. gi n. ầCâu 18: Hai đi tích đi qệ ể1 10 -8C, q2 -2.10 -8C cách nhau 3cm trong có ng đi môiặ ệb ng 2. hút gi chúng có nằ A. 10 -3N B. 10 -4N C. 2.10 -3N D. 0,5.10 -4N Câu 19: Hai đi tích đi qệ ể1 q2 khi cách nhau kho ng trong không khí thì chúng hút nhau ng F, khiặ ựđ chúng vào trong có ng đi môi là và chúng cách nhau kho ng r' 0,5r thì hút gi aặ ữchúng là A. F' 0,25F B. F' C. F' 0,5F D. F' 2F Câu 20: Ch câu sai A. su đi ng là vôn (V). B. ngu đi có su đi ng nh nh, thay ượ C. ngu đi có su đi ng nh nh, không i. D. Su đi ng là ng luôn luôn ng. ượ ươCâu 21: Đi năng tiêu th đo ngệ ượ A. ampe B. vôn C. Công đi n. D. tĩnh đi ếCâu 22: Trong ngu đi hóa (pin, ácquy) có chuy hóa tồ A. quang năng thành đi năng. B. hóa năng thành đi năng. C. năng thành đi năng. D. năng thành đi năng. ệCâu 23: Hai đi tích qệ1 q2 5.10 -16C, hai nh và tam giác ABC nh ngặ ằ8cm trong không khí. ng đi tr ng nh tam giác ABC có ngườ ườ A. 0,7031.10 -3 V/m B. 1,2178.10 -3 V/m C. 0,6089.10 -3 V/m D. 0,3515.10 -3 V/m Câu 24: Ch câu sai aơ A. công là Jun (J) B. công su là oát (W) C. đi năng là cu lông (C) D. công su vôn ampe (V.A) ủCâu 25: Có hai qu gi ng nhau mang đi tích qả ệ1 và q2 có nh nhau (ộ ư21qq ), khi chúngưl nhau thì chúng hút nhau. Cho chúng ti xúc nhau tách chúng ra kho ng thì chúngạ A. có th hút ho nhau B. hút nhau C. không ng tác nhau. ươ D. nhau ẩCâu 26: ác quy có su đi ng 12V, ch chuy ng đi tích 350C bên trong vàộ ượ ởgi hai ác quy. Công do ác quy sinh ra làữ A. 420 (J) B. 4200 (J) C. 29,16 (J) D. 0,0342 (J) Câu 27: Hai đi tích đi qệ ể1 và q2 cách nhau 30cm trong không khí, tác ng gi chúng là Fặ ữ0 .N chúng trong thì ng tác gi đi 2,25 n. ng tác ng Fế ươ ươ ằ0 thì chầ ịchúng kho ngạ A. 15cm B. 5cm C. 20cm D. 10cm Câu 28: Hai đi tích qệ1 q2 5.10 -9 C, hai đi cách nhau 10 cm trong chân không. nặ ớc ng đi tr ng đi trên ng th ng đi qua hai đi tích và cách hai đi tích ngườ ườ ườ A. V/m B. 36000 V/m C. 1,800 V/m D. 18000 V/m Mã đề: 706 Trang 3706: DAADBCAA BADC DABD DA BBC BB CCB DA ACC BDAC CD CDBCâu 29: Công làm ch chuy đi tích 4C âm ng bên trong ngu đi làủ ươ ệ24J. Su đi ng ngu làấ A. (V) B. 0,166 (V) C. 96(V) D. 0,6 (V) Câu 30: tích vào trong đi tr ng, tác ng đi tr ng đi tích sệ ườ ướ ườ A. di chuy cùng chi ề⃗E q< 0. B. chuy ng theo chi kỳ. C. di chuy cùng chi ề⃗E D. di chuy ng chi ượ ề⃗E q> 0. ếCâu 31: Hai kim lo song song, cách nhau 2cm, tích đi trái u. đi tích q=5.10ấ -10C dichuy này sang kia công A=2.10ể -9J. Coi đi tr ng trong kho ng không gianệ ườ ảgi hai là u. ng đi tr ng bên trong hai kim lo ngữ ườ ườ A. 300V/m B. 400V/m C. 200V/m D. 20V/m Câu 32: đi ph ng, hai có ng hình tròn bán kính r. ng th tăng bán kính hai tộ ụvà kho ng cách gi hai lên thì đi dung đi nả A. tăng B. tăng C. gi D. không thay ổCâu 33: Hai đi tích đi qệ ể1 q2 khi trong không khí chúng hút nhau ng F, khi chúng vàoặ ưtrong có ng đi môi =2 thì ng tác gi chúng là F’ iự ươ A. F' 2F B. F' C. F' 0,25F D. F' 0,5F Câu 34: Công làm ch chuy ng đi tích 12C âm sang ng bên trong aủ ượ ươ ủm ngu đi có su đi ng 1,5V làộ A. 18J B. 8J C. 0,125J D. 1,8J Câu 35: Hai đi tích ng nhau trong không khí cách nhau 4cm thì hút gi chúng là 10ệ -5N. hútể ựgi chúng là 2,5.10ữ -6 thì chúng ph cách nhauả A. 16cm B. 2cm C. 8cm D. 1cm Câu 36: ng dòng đi làơ ườ A. niut (N) B. fara (F) C. ampe (A) D. Vôn (V) Câu 37: ch đi kín ngu đi ch ngoài là đi tr thì ng dòng đi ch yố ườ ạtrong chạ A. ngh ch đi tr ch ngoài. B. thu đi tr ch ngoài. C. tăng khi đi tr ch ngoài tăng. D. gi khi đi tr ch ngoài tăng. ạCâu 38: Có hai đi tích đi qệ ể1 và q2 chúng hút nhau. Kh ng nh nào sau đây là đúng A. q1 .q2 0. B. q1 và q2 0. C. q1 .q2 0. D. q1 và q2 0. Câu 39: pin Vôn ta có su đi ng 1,1V, công pin này ra khi có ng đi tích 27Cộ ượ ệd ch chuy bên trong và gi hai pin làị A. 2,97 (J) B. 0,04 (J) C. 24,54 (J) D. 29,7 (J) Câu 40: Có hai qu gi ng nhau cùng mang đi tích có nh nhau (ả ư21qq ), khi chúngưl thì chúng nhau. Cho chúng ti xúc nhau, sau đó tách chúng ra kho ng nh thì chúngạ A. không ng tác nhau. ươ B. nhau C. hút nhau D. có th hút ho nhau ẩ------------------------H T-----------------------ẾMã đề: 706 Trang