Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 11 năm học 2018-2019 mã đề 05

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2019-01-06 23:10:27 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

105:C BA ACD CBB DA ACD BDB BCB BCD BAA BDC ACA DAACDDCDS GD ĐT HÀ TĨNHỞ KI TRA CH NG VÀ II. LÝ 11Ề ƯƠ ẬTR NG THPT KỲ ANHƯỜ MÔN LÍẬTh gian làm bài 45 phút (40 câu tr nghi m)ờ ệH Tên :.......................................................S báo danh :.....................ọ ốMã 105ềHãy ch ph ng án tr đúng nh cho câu.ọ ươ ỗCâu 01: Khi đi tích ch chuy trong đi tr ng theo chi ng thì nó nh côngệ ườ ườ ượ ộ20J. Khi ch chuy theo ng ng ng 60ị ướ ướ ườ trên cùng dài quãng ng thì nó nh nộ ườ ậđ công làượ A. 10√2 J. B. 15J. C. 10 J. D. 5√3 J. Câu 02: Công đi tr ng ch chuy đi tích 5ủ ườ song song các ng trongớ ườ ứm đi tr ng quãng ng 10 cm là 2J. ng đi tr ng đó làộ ườ ườ ườ ườ A. 4V/m. B. 4.10 V/m. C. 4.10 V/m. D. 0,04 V/m. Câu 03: ngu có 3V, 1Ω đi tr ngoài 1Ω thành ch đi kín. Công su aố ủngu đi là:ồ A. 2,25W B. 3W C. 3,5W D. 4,5W Câu 04: Cho đi tích 10ệ -8 ch chuy gi đi nh trong đi tr ng thì côngị ườ ềc đi tr ng là 90 mJ. đi đi tích q’ 4.10ủ ườ -9 ch chuy gi hai đi đó thìị ểcông đi tr ng khi đó làủ ườ A. 36 mJ. B. 20 mJ. C. 225 mJ. D. 120 mJ. Câu 05: electron có năng ng W=0,1MeV làậ ượ A. 3.10 8m/s B. 3,10 7m.s C. 1,88.10 8m/s D. 2,5.19 8m/s Câu 06: Phát bi nào sau đây tính ch các ng đi là ườ không đúng A. Các ng đi đi tích là ng cong không kín ườ ườ B. Các ng đi không bao gi nhau ườ C. đi trong đi tr ng ta ch ng đi đi qua ườ ượ ườ D. Các ng đi luôn xu phát đi tích ng và thúc đi tích âm.ườ ươ Câu 07: Hai đi tích qệ1 q2 cách nhau 6cm trong không khí thì ng tác gi chúng là 2.10ặ ươ -5N.Khi chúng cách nhau 3cm trong có ng đi môi thì ng tác gi chúng là.ự ươ A. 0,5.10 -5 B. 6.10 -5N C. 4.10 -5N D. 10 -5N Câu 08: Hai đi tích ng nhau, nh ng khác u, chúng hút nhau ng 10ệ -5N. Khi chúng xaờnhau thêm kho ng 4mm, ng tác gi chúng ng 2,5.10ộ ươ -6N. Kho ng cách ban cácả ủđi tích ngệ A. 8mm. B. 4mm. C. 2mm. D. 1mm. Câu 09: Có hai đi tích qệ1 2.10 -6 C, q2 2.10 -6 C, hai đi A, trong chân không và cách nhauặ ểm kho ng 6cm. đi tích qộ ệ3 2.10 -6 C, trên ng trung tr AB, cách AB kho ng 4ặ ườ ảcm. đi do hai đi tích qộ ệ1 và q2 tác ng lên đi tích qụ ệ3 là A. 28,80N B. 17,28 C. 14,40N D. 20,36 Câu 10: Đo ch đi tr Rạ ở1 100 song song đi tr Rắ ở2 300 ), đi tr toànệ ởm ch là:ạ A. RTM 100 (Ω). B. RTM 150 (Ω). C. RTM 400 (Ω). D. RTM 75 (Ω). Câu 11: ng dòng đi có bi th nh nghĩa nào sau đây:ườ A. q/t B. q.t C. t/q D. q/e Câu 12: Hai đi tích đi qệ ể1 10 -9C và q2 -2.10 -9C hút nhau ng có 10ằ -5N khi trongặkhông khí. Kho ng cách gi chúng làả A. 23 cm B. 4cm C. 3cm D. 24 cm Câu 13: ch đi kín ngu đi ch ngoài là đi tr thì hi đi th ch ngoàiố A. tăng khi ng dòng đi ch trong ch tăng. ườ B. thu ng dòng đi ch trong ch. ườ C. gi khi ng dòng đi ch trong ch tăng. ườ ạMã đề: 105 Trang 3105:C BA ACD CBB DA ACD BDB BCB BCD BAA BDC ACA DAACDDCD D. ngh ch ng dòng đi ch trong ch. ườ ạCâu 14: Hai kim lo ph ng, song song mang đi tích trái u, cách nhau 2cm, ng đi nả ườ ệtr ng gi hai là 3.10ườ V/m. Sát ng có đi tích 1,5.10ả ươ -2C; Công đi nủ ệtr ng th hi lên đi tích khi đi tích di chuy âm làườ A. 0,09J B. 9J C. 1,8J D. 0,9J Câu 15: Ch câu phát bi đúng.ọ A. Dòng đi là dòng chuy các đi tích. B. Dòng đi có các tác ng nh nhi t, hóa, sinh lý… C. Dòng đi không là dòng đi có chi không thay i. D. Dòng đi không là dòng đi có ng (đ n) không thay i. ườ ổCâu 16: đi dung đi làơ A. (culông. vôn) B. (vôn) C. V/m (vôn/mét) D. (fara) Câu 17: Hai qu nh mang đi tích qả ệ1 10 -9C và q2 4.10 -9C cách nhau 6cm trong đi môi thìặ ệl ng tác gi chúng là 0,5.10ự ươ -5N. ng đi môi ngằ A. 2,5 B. C. D. 0,5 Câu 18: Công ngu đi xác nh theo công th c:ủ ượ A. UI. B. EIt. C. UIt. D. EI. Câu 19: Ng ta đi tích qườ ệ1 8.10 -9C, q2 =q3 8.10 -9C nh tam giác ABC nhạ ạa=6cm trong không khí. tác ng lên đi tích qự ệ0 6.10 -9C tâm tam giác làặ A. 60.10 -6N B. 5,5.10 -6N C. 72.10 -5N D. 72.10 -6N Câu 20: Phát bi nào sau đây là không đúng A. Các ng đi tr ng là các ng th ng song song và cách nhau. ườ ườ ườ B. các ng xu phát đi tích ng và thúc đi tích âm ườ ươ C. Đi ph cho ta bi phân các ng trong đi tr ng ườ ườ D. Cũng có khi ng đi không xu phát đi tích ng mà xu phát vô cùng ườ ươ ừCâu 21: Hi ng đo ch ra khiệ ượ A. Dùng pin (hay ác quy) ch đi kín. B. hai ngu đi ng dây có đi tr nh C. ng các dây ng ch đi n. D. Không chì cho ch đi kín. ệCâu 22: Công su dòng đi có làấ A. Vôn (V) B. Oát gi (W.h) C. Oát (W) D. Jun (J) Câu 23: Qu nh mang đi tích 10ả -9C trong không khí. ng đi tr ng đi cáchặ ườ ườ ểqu 3cm làả A. 10 5V/m B. 5.10 3V/m C. 3.10 4V/m D. 10 4V/m Câu 24: Trong lý, ng ta hay dùng năng ng electron vôn, ký hi eV, Electron vôn làậ ườ ượ ệnăng ng mà electron thu khi nó đi qua đo ng có hi đi th hai là 1V. ượ ượ ườ tộelectron vôn ngằ A. 2,1.10 -19J B. 1,6.10 -19J C. 3,2.10 -19J D. -1,6.10 -19J Câu 25: Hai đi tích qệ1 4.10 -8C và q2 4.10 -8C hai đi và cách nhau 4cm trong không khí.ặ ểL tác ng lên đi tích 2.10ự -9C đi cách 4cm, cách 8cm làặ A. 3,375.10 -4N B. 1,125. 10 -3N C. 5,625. 10 -4N D. 6,75.10 -4N Câu 26: Công đi tr ng ch chuy đi tích 4ủ ườ theo chi ng trongọ ườ ứm đi tr ng 1000 V/m trên quãng ng dài 1m làộ ườ ườ A. 4mJ. B. 4J C. 000 D. Câu 27: Su đi ng ngu đi tr ng choấ A. kh năng tác ng đi ngu đi n. B. kh năng th hi công bên trong ngu đi n. C. kh năng tr đi tích ngu đi n. D. kh năng tích đi cho hai nó. ủCâu 28: đi tr ng là th vì công đi tr ngự ườ ườ A. ph thu vào ng đi đi tích di chuy n. ườ B. ph thu vào đi tích di chuy n. ểMã đề: 105 Trang 3105:C BA ACD CBB DA ACD BDB BCB BCD BAA BDC ACA DAACDDCD C. ph thu vào ng đi tr ng. ườ ườ D. không ph thu vào hình ng ng đi mà ch ph thu vào trí đi và đi cu ngụ ườ ườđi đi tích. ệCâu 29: Đi dung đi không ph thu vàoụ A. hình ng và kích th hai ướ B. đi môi gi hai đi C. ch hai đi D. kho ng cách gi hai ụCâu 30: ch đi kín ngu đi ch ngoài là đi tr thì ng dòng đi ch yố ườ ạtrong chạ A. gi khi đi tr ch ngoài tăng. B. ngh ch đi tr ch ngoài. C. thu đi tr ch ngoài. D. tăng khi đi tr ch ngoài tăng. ạCâu 31: Phát bi nào sau đây đúng A. đi tr ng tác ng lên đi tích trí đi tích nh nhau. ườ B. Khi đi tích chuy ng trong đi tr ng và ch ch tác ng đi tr ng thìộ ườ ườđi tích luôn chuy ng nhanh C. đi tr ng tác ng lên đi tích đi có ph ng trùng ti tuy ng ườ ươ ườ D. Khi đi tích chuy ng trong đi tr ng và ch ch tác ng đi tr ng thìộ ườ ườqu đi tích là ng th ng ườ ẳCâu 32: ba nh A, B, tam giác nh a=0,15m có ba đi tích qạ ệA C; qB C; qc =- C; Véc tác ng lên qơ ụA có nộ A. 6,4N và ng song song BC ướ B. 5,9N và ng song song BC ướ C. 8,4N và ng vuông góc BC ướ D. 6,4N và ng song song ABướ Câu 33: Ch câu sai aơ A. công su vôn ampe (V.A) B. công là Jun (J) C. công su là oát (W) D. đi năng là cu lông (C) ệCâu 34: ngu đi có su đi ng là công ngu là A, là đi tích ch chuy nủ ểqua ngu n. liên gi chúng là:ồ A. q. B. C. q.A D. 2. Câu 35: Công đi tr ng làm di chuy đi tích gi hai đi có hi đi th 2000ủ ườ ếV là 1J. đi tích đó làộ A. 5.10 -4C B. 5.10 -5C C. 6.10 -7C D. 5.10 -3C Câu 36: ng dòng đi đo ngườ ượ A. Nhi B. C. ampe D. Vôn ếCâu 37: Hai đi tích qệ1 4.10 -8C và q2 4.10 -8C hai đi và cách nhau kho ng 4cmặ ảtrong không khí. tác ng lên đi tích 2.10ự -7C trung đi AB làặ A. 0N B. 36N C. 0,09N D. 0,36N Câu 38: Cho đi tích ch chuy gi đi nh trong đi tr ng ng 3000ệ ườ ườ ộV/m thì công đi tr ng là 90 mJ. ng đi tr ng là 4000 V/m thì công đi nủ ườ ườ ườ ệtr ng ch chuy đi tích gi hai đi đó làườ A. 67,5m J. B. 40 mJ. C. 80 J. D. 120 mJ. Câu 39: Dòng đi không là:ệ A. Dòng đi có đi ng chuy qua ti di th ng dây không theo th gian ượ B. Dòng đi có chi không thay theo th gian C. Dòng đi có chi và ng không thay theo th gian ườ D. Dòng đi có ng không thay theo th gian ườ ờCâu 40: ngu đi có đi tr trong 0,1ộ đi tr 4,8ượ thành ch kín. Khi đóạhi đi th gi hai ngu đi là 12V. Su đi ng và ng dòng đi trong chệ ườ ạl ngầ ượ A. 25,48V; 5,2A B. 12V;2,5A C. 24,96V; 5,2A D. 12,25V; 2,5A ------------------------H T-----------------------ẾMã đề: 105 Trang