Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 11 năm học 2018-2019 mã đề 04

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2019-01-06 23:09:56 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

804:CC DBD BCADA BA DCCD BB CABDA DAC DBB CB BA ACA DACDS GD ĐT HÀ TĨNHỞ KI TRA CH NG VÀ II. LÝ 11Ề ƯƠ ẬTR NG THPT KỲ ANHƯỜ MÔN LÍẬTh gian làm bài 45 phút (40 câu tr nghi m)ờ ệH Tên :.......................................................S báo danh :.....................ọ ốMã 804ềHãy ch ph ng án tr đúng nh cho câu.ọ ươ ỗCâu 01: ngu 36 pin gi ng nhau ghép thành hàng (dãy), hàng pinộ ồghép ti p, su đi ng pin =12V, đi tr trong r=2ệ ch ngoài có hi đi th U=120Vạ ếvà công su P=360W. Khi đó m, ngấ A. 4; B. 9; =4 C. 3; 12 D. 12; Câu 02: Dùng ngu đi th sáng hai bóng đèn có đi tr Rộ ượ ở1 và R2 khi đócông su tiêu th hai bóng đèn đó nh nhau. Đi tr trong ngu đi làấ A. B. C. D. Câu 03: Ch câu sai A. ngu đi có su đi ng nh nh, không i. B. Su đi ng là ng luôn luôn ng. ượ ươ C. su đi ng là vôn (V). D. ngu đi có su đi ng nh nh, thay ượCâu 04: Hai qu kim lo gi ng nhau mang đi tích qả ệ1 và q2 ớ21qq chúng thìư ầchúng hút nhau. cho chúng ti xúc nhau sau đó tách ra thì qu mang đi tíchế A. 0,5q1 B. C. 2q1 D. q= q1 Câu 05: Ch câu sai khi nói ác quy.ề A. ác quy nó tích tr năng ng lúc đi và gi phóng năng ng khi phát đi n. ượ ượ B. ác quy bi năng ng hóa năng thành đi năng. ượ C. ác quy là ngu đi hóa ho ng trên ph ng hóa D. ác quy luôn luôn làm ng phát đi n. ượ ệCâu 06: Hai đi tích đi qệ ể1 2.10 -9C; q2 4.10 -9C cách nhau 3cm trong không khí, ng tácặ ươgi chúng có nữ A. 9.10 -6N B. 8.10 -5N C. 9.10 -5N D. 8.10 -9N Câu 07: Phát bi nào sau đây không đúng khi nói đi tr ng?ề ườ A. Đi tr ng tĩnh là do các mang đi ng yên sinh ra ườ B. Xung quanh đi nệ tích có đi tr ng, đi tr ng truy ng tác đi ườ ườ ươ C. Đi tr ng là đi tr ng có các ng song song nh ng không cách nhau ườ ườ ườ D. Tính ch nả đi tr ng là tác ng lên đi tích trong nó ườ ặCâu 08: Cho đo ch đi tr Rạ ở1 100 ), ti đi tr Rắ ở2 200 ), hi điênệth gi hai đo ch là 12 (V). Hi đi th gi hai đi tr Rế ở1 là A. U1 (V). B. U1 (V). C. U1 (V). D. U1 (V). Câu 09: nhi ng làơ ượ A. ampe (A) B. Oát (W) C. Vôn (V) D. Jun (J) Câu 10: ng dòng đi làơ ườ A. ampe (A) B. Vôn (V) C. niut (N) D. fara (F) Câu 11: ch đi đi tr thu 10ộ gi hai đi có hi đi th 20V. Nhi ngắ ượto ra trên trong th gian 10s làả A. 20J B. 400J C. 2000J D. 40J Câu 12: ngu đi có đi tr trong 0,1 (ộ đi tr 4,8 (ượ thành ch kín. Khi đóạhi đi th gi hai ngu đi là 12 (V). Su đi ng ngu đi là:ệ A. 12,25 (V). B. 12,00 (V). C. 14,50 (V). D. 11,75 (V). Câu 13: Hai đi tích đi trong không khí, cách nhau kho ng 20cm ng tác tĩnh đi gi aệ ươ ữchúng có giá tr nào đó. Khi trong u, cùng kho ng cách, ng tác tĩnh đi gi chúngộ ươ ữMã đề: 804 Trang 4804:CC DBD BCADA BA DCCD BB CABDA DAC DBB CB BA ACA DACDgi n. ng tác gi chúng ng ng tác ban trong không khí, ph chúngả ươ ươ ặtrong cách nhauầ A. 5cm B. 15cm C. 20cm D. 10cm Câu 14: Đi năng tiêu th đo ngệ ượ A. ampe B. vôn C. Công đi n. D. tĩnh đi ếCâu 15: Trong ngu đi hóa (pin, ácquy) có chuy hóa tồ A. năng thành đi năng. B. quang năng thành đi năng. C. hóa năng thành đi năng. D. năng thành đi năng. ệCâu 16: Hai qu kim lo và tích đi tích là qả ượ1 và q2 trong đó q1 là đi tích ng, qệ ươ2 làđi tích âm qệ1 >2q Cho qu ti xúc nhau, sau đó tách chúng ra và qu quả ảc đang tích đi âm thì chúngầ A. nhau. B. không hút cũng không nhau. C. có th hút ho nhau. D. hút nhau Câu 17: Công làm ch chuy đi tích 4C âm ng bên trong ngu đi làủ ươ ệ24J. Su đi ng ngu làấ A. 0,6 (V) B. (V) C. 0,166 (V) D. 96(V) Câu 18: ng đi tr ng đi là ng tr ng cho đi tr ng vườ ườ ượ ườ A. năng ng. ượ B. tác ng C. bi thiên đi tr ng. ườ D. kh năng th hi công. ệCâu 19: Hai qu kim lo gi ng nhau mang đi tích là qả ượ1 và q2 ớ21qq khi iư ạg thì chúng nhau. cho chúng tíêp xúc nhau sau đó tách chúng ra thì qu mang đi nầ ệtích A. B. 2q1 C. q1 D. 0,5q1 Câu 20: nh tam giác cân có đi tích qạ ệ1 >0. Hai đi tích qệ2 và q3 hai nh còn i.ằ ạL tác ng lên qự ụ1 song song đáy BC tam giác. Tình hu ng nào sau đây không th ra?ể A. q2 <0, q3 <0. B. q2 >0, q3 <0. C. q2 <0, q3 >0. D. |q2|=|q3|. Câu 21: Ch câu sai A. Các ng đi tr ng không nhau. ườ ườ B. Véc ng đi tr ng ườ ườ⃗E có ng trùng ng ướ ườ C. ng đi tr ng do đi tích đi gây ra có ng là nh ng ng th ng. ườ ườ ườ D. ng là nh ng ng mô tr quan đi tr ng. ườ ườ ườCâu 22: Cho đo ch đi tr Rạ ở1 100 (Ω), ti đi tr Rắ ở2 200 (Ω). vào haiặđ đo ch hi đi th khi đó hi điên th gi hai đi tr Rầ ở1 là (V). Hi đi nệ ệth gi hai đo ch là:ế A. (V). B. 12 (V). C. 24 (V). D. 18 (V). Câu 23: ng dòng đi đo ngườ ượ A. ampe B. Vôn C. Nhi D. ếCâu 24: ng đi tr ng là ngườ ườ ượ A. vô ng, có giá tr ng. ướ ươ B. vô ng, có giá tr ng ho âm. ướ ươ C. vect có chi luôn ng vào đi tích. ướ D. véct ơCâu 25: Hai qu kim lo A, tích đi tích qả ệ1 q2 trong đó q1 là đi tích ng, qệ ươ2 là đi tích âm,ệvà q1 <2q Cho qu ti xúc nhau sau đó tách chúng ra và qu qu tíchả ầđi âm thì chúngệ A. nhau. B. hút nhau C. có th hút ho nhau. D. không hút cũng không nhau. ẩCâu 26: ngu đi có đi tr trong 0,1 (ộ đi tr 4,8 (ượ thành ch kín. Khi đóạhi đi th gi hai ngu đi là 12 (V). ng dòng đi trong ch làườ A. 120 (A). B. 25 (A). C. 2,5 (A). D. 12 (A). Mã đề: 804 Trang 4804:CC DBD BCADA BA DCCD BB CABDA DAC DBB CB BA ACA DACDCâu 27: Hai đi tr gi ng nhau, song song chúng vào hai đi có hi đi th thì công su tiêuệ ấth chúng là 40W. hai thì đi tr này ti và vào hi đi th nói trênụ ượ ếthì công su tiêu th chúng làấ A. 20W B. 30W C. 40W D. 10W Câu 28: ng dòng đi ch qua ti di th ng dây là 1,5A trong kho ng th gian 3s.ườ ờKhi đó đi ng ch chuy qua ti di dây làệ ượ A. (C) B. 4,5 (C) C. (C) D. 0,5 (C) Câu 29: ác quy có su đi ng 12V, ch chuy ng đi tích 350C bên trong vàộ ượ ởgi hai ác quy. Công do ác quy sinh ra làữ A. 420 (J) B. 4200 (J) C. 29,16 (J) D. 0,0342 (J) Câu 30: electron ch chuy qua ti di th ng dây trong kho ng th gian là 2s là 6,25.10ố 18(e/s). Khi đó dòng đi qua dây đó có ng làệ ườ A. 0,512.10 -37 (A) B. 1(A) C. 0,5 (A) D. (A) Câu 31: Có hai qu gi ng nhau cùng mang đi tích có nh nhau (ả ư21qq ), khi chúngưl thì chúng nhau. Cho chúng ti xúc nhau, sau đó tách chúng ra kho ng nh thì chúngạ A. không ng tác nhau. ươ B. nhau C. hút nhau D. có th hút ho nhau ẩCâu 32: Su đi ng ngu đi tr ng choấ A. kh năng tác ng đi ngu đi n. B. kh năng th hi công bên trong ngu đi n. C. kh năng tr đi tích ngu đi n. D. kh năng tích đi cho hai nó. ủCâu 33: Véct ng đi tr ng ườ ườ⃗E đi trong đi tr ng luônạ ườ A. cùng ph ng ng ươ ướ ự⃗F tác ng lên đi tích đi đó. B. ng ng ượ ướ ự⃗F tác ng lên đi tích đi đó. C. cùng ng ướ ự⃗F tác ng lên đi tích đi đó. D. vuông góc ựF tác ng lên đi tích đi đó. ểCâu 34: pin Vôn ta có su đi ng 1,1V, công pin này ra khi có ng đi tích 27Cộ ượ ệd ch chuy bên trong và gi hai pin làị A. 29,7 (J) B. 2,97 (J) C. 0,04 (J) D. 24,54 (J) Câu 35: ngu đi có su đi ng là công ngu là A, là đi tích ch chuy nủ ểqua ngu n. liên gi chúng là:ồ A. q.A B. 2. C. q. D. Câu 36: Đi tr ng là đi tr ng cóệ ườ ườ A. véct ơ⃗E đi ng nhau B. đi tr ng đi là nh nhau ườ C. chi vect ng đi tr ng không ườ ườ D. do đi tr ng đó tác ng lên đi tích th là không ườ ổCâu 37: Ch câu phát bi đúng.ọ A. Dòng đi không là dòng đi có chi không thay i. B. Dòng đi không là dòng đi có ng (đ n) không thay i. ườ C. Dòng đi là dòng chuy các đi tích. D. Dòng đi có các tác ng nh nhi t, hóa, sinh lý… ơCâu 38: Hai đi tích đi qệ ể1 và q2 cách nhau 30cm trong không khí, tác ng gi chúng là Fặ ữ0 .N chúng trong thì ng tác gi đi 2,25 n. ng tác ng Fế ươ ươ ằ0 thì chầ ịchúng kho ngạ A. 10cm B. 15cm C. 5cm D. 20cm Câu 39: Có hai qu gi ng nhau mang đi tích qả ệ1 và q2 có nh nhau (ộ ư21qq ), khi chúngưl nhau thì chúng hút nhau. Cho chúng ti xúc nhau tách chúng ra kho ng thì chúngạ A. có th hút ho nhau B. hút nhau Mã đề: 804 Trang 4804:CC DBD BCADA BA DCCD BB CABDA DAC DBB CB BA ACA DACD C. không ng tác nhau. ươ D. nhau ẩCâu 40: đi tr R=3ộ gi hai ngu dãy dãy có pinượ ỗghép ti (các pin gi ng nhau). Su đi ng và đi tr trong pin 2V và 0,5ố ngu ítố ồnh dùng dòng đi qua có ng 8A làấ ườ A. 69 B. 36 C. 63 D. 96 ------------------------H T-----------------------ẾMã đề: 804 Trang