Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 10 năm học 2018-2019 mã đề 485

a4aad838786e960491989d823b5d9abe
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-12-28 21:05:14 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 253 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GIÁO ĐÀO OỞ ẠTR NG TRUNG PH THÔNGƯỜ ỔMã thi: 485ề THI THÚC KỲỀ Tên môn: ddddTh gian làm bài: 45 phút; ờ(25 câu tr nghi m)ắ ệ(Thí sinh không ng tài li u)ượ ệH tên thí sinh:..................................................................... Mã .............................ọ ốCâu 1: ch đi ng yên tác ng ba 6N, 8N và 10N. ướ ựGóc gi hai 6N và 8N ngữ :A. 45 0. B. 90 0. C. 60 0. D. 30 0.Câu 2: lò xo có chi dài nhiên 10cm và có ng 40N/m. Gi nh và tác ng ụvào kia 1N nén lo xo. Chi dài lò xo khi nén là:ầ ịA. 2,5cm. B. 7,5cm. C. 9,75cm. D. 12.5cm.Câu 3: Công th nh lu II Niut làứ :A. amF B. amF C. amF D. maF .Câu 4: cái thùng có kh ng 50 kg chuy ng theo ph ng ngang tác ng ượ ươ ướ ộl 150 N. Gia thùng là bao nhiêu?Bi ma sát tr gi thùng và sàn là 0,2. ượ ấ= 10 m/s 2.A. m/s 2. B. 1,02m/s 2. C. 1,04 m/s 2. D. 1,01 m/s 2.Câu 5: Công th tính ném xa ném ngang là:ứ ậA. ghvL0 B. gvL20 C. ghvL20 D. hvL20 .Câu 6: lúc trên ph ng nhám ngang. Sau khi truy ượ ốđ u, chuy ng ch vì có:ầ ầA. tác ng ban ụđ u.ầ B. ma sát.ự C. Quán tính. D. Ph c.ả ựCâu 7: ng viên môn cây (môn khúc côn u) dùng qu bóng truy cho nó ềm 10 m/s. ma sát tr gi qu bóng băng là 0,10. 9,8 m/sộ ượ 2. Quãng ng qu bóng đi là:ườ ượA. 51m. B. 57m. C. 45m. D. 39m.Câu 8: Hòn bi có kh ng đôi hòn biố ượ ấA. hai ch cùng lúc.ả ộB. Cùng lúc cao bi th còn bi ném theo ph ng ngang. qua nượ ượ ươ ảc không khí. Hãy cho bi câu nào đây là đúng?ủ ướC. ch tr c.ạ ướ B. ch sau.ạ ấD. Ch thông tin tr i.ư ờCâu 9: Hai tàu thu có kh ng 50.000 cách nhau 1km.L gi chúng là:ỷ ượ ữA. 0,166 .10 -9N B. 1,6N C. 0,166 .10 -3N D. 0,166NCâu 10: th nh lu là:ệ ẫA. rmmFhd21 B. 221.rmmGFhd C. 221rmmFhd D. rmmGFhd21. .Câu 11: Công th nh lu Húc là:ứ ậA. 221rmmGF B. NF C. maF D. lkF Trang Mã thi 485ềCâu 12: lo xo có chi dài nhiên 20 cm. Khi kéo, lo xo dài 24cm và đàn nó ng ằ5N. Khi đàn lò xo ng 10N, thì chi dài nó ngự :A. 48cm. B. 40cm. C. 28cm. D. 22 cm.Câu 13: Qu áo đã là lâu qu áo không là vìầ ầA. sùi nên khó bám ẩvào. B. ch nên khó bám vào.ạ ẩC. nên khó bám vào.ớ D. ph ng, nh khó bám vào.ề ẩCâu 14: nh lu Niut xác nh ng:ị ằA. gi nguyên tr ng thái ng yên ho chuy ng th ng khi nó không ch tác ng ủb nào khác.ấ ậB. Do quán tính nên đang chuy ng có xu ng ng i.ọ ướ ạC. tác ng có ph tr i.ớ ốD. Khi tác ng lên vât ng không thì không th chuy ng c.ợ ượCâu 15: ng th hi ng tác p, ch ng tay xu ng sàn nhà nâng ng lên. sàn ườ ườ ỏnhà ng đó nh th nào?ẩ ườ ếA. sang bên.ẩ B. lên.ẩ C. xu ng.ẩ D. Không gì .ẩ ảCâu 16: tô có kh ng 1200 kg chuy ng qua đo coi là cung tròn) ượ ượv 36 km/h. áp tô vào ng đi cao nh ng bao nhiêu? Bi bán ườ ếkính cong đo là 50m. 10 m/sủ ượ 2.A. 14400N. B. 11950N. C. 9600N. D. 11 760N.Câu 17: ném ngang cao 80 vộ ượ ầ0 20 m/s. 10 m/sấ 2. Th gian và bay xa là:ờ ậA. 4s và 80m. B. 1s và 20m. C. 2s và 40m. D. 3s và 60m.Câu 18: Bi th tính ng tâm là:ể ướA. mgFht B. mgFht C. 2whtF D. lkFht .Câu 19: Khi con ng kéo xe, tác ng vào con ng làm nó chuy ng phía tr là cộ ướ ựnào ?A. mà ng tác ng vào t.ự B. mà xe tác ng vào ng a.ự ựC. mà ng tác ng vào xe.ự D. mà tác ng vào ng a.ự ựCâu 20: nh ng đo ng vòng, ng nâng lên bên. Vi làm này nh ườ ườ ượ ụđích:A. gi xe.ớ B. tăng ma sát.ựC. ng tâm nh ph ng.ạ ướ ườ D. gi ma sát.ả ựCâu 21: máy bay ngang 150 m/s, cao 490m thì th gói hàng xu ng t. gộ ấ= 9,8m/s bay xa gói hàng làấ :A. 15000m. B. 1000m. C. 1500m. D. 7500m.Câu 22: Công th tính th gian chuy ng ném ngang là:ứ ậA. ht2 B. ght2 C. gt2 D. ght .Câu 23: Gia thay nh th nào tác ng lên tăng lên hai nố và kh ng gi đi n?ố ượ ầA. Gia tăng lên hai n.ố B. Gia tăng lên n.ố ầC. Gia gi đi hai n.ố D. Gia không i.ố ổCâu 24: có kh ng 5,0kg, ch tác ng không làm nó tăng ượ ủt 2,0m/s 8,0m/s trong th gian 3,0 giây. tác ng vào làừ :A. 10N. B. 15N. C. 5,0N. D. 1,0N.Câu 25: Công th ma sát tr làứ ượ :A. NFtmst B. NFtmst C. NFtmst D. NFtmst Trang Mã thi 485ề---------------------------------------------------------- ----------Ế Trang Mã thi 485ề