Đề thi học kì 1 môn Văn lớp 7 có đáp án năm học 2018-2019 (2)

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2019-01-03 22:01:01 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

UBND HUY TÂN CHÂU NG HÒA XÃ CH NGHĨA VI ỆNAMPHÒNG GIÁO VÀ ĐÀO OỤ p- do- nh phúcộ ạKỲ KI TRA KỲ NĂM 2018-2019Ê Môn: Ng văn 7ữ Th gian 90 phút( Không th gian phát )ể ề___________________________________________________________________Đ CHÍNH TH C:Ề ỨI. VĂN TI NG VI TẾ (4,0 đi m)ểCho đo th sau:ạ ơ"Trên ng hành quân xaườD ng chân bên xóm nhừ ỏTi ng gà ai nh :ế ổ...................................."Câu Hãy vi câu th ti theo hoàn thi kh th (1,0 đi m)ế ểCâu Cho bi đo th trên trích tác ph nào? Tác gi là ai? (1,0 đi m)ế ểCâu Nêu dung đo th trên? (1,0 đi m)ộ ểCâu Tìm đi ng trong đo th và cho bi tác ng đi ng đó? (1,0 đi m)ệ ểII. LÀM VĂN (6,0 đi m)ể Phát bi nghi ng thân mà em yêu quý nh t.ể ườ ấ____________H t____________ếH NG CH KI TRA KỲ NĂM 2018- 2019ƯƠ OMôn: Ng văn 7ữ ớCâu/ Bài dungộ Thangđi mểI. VĂN TI NG VI T:Ế ỆCâu Vi câu th ti p: ế" c...c tác ta"ụ ụNghe xao ng ng tr aộ ưNghe bàn chân iỡ ỏNghe tu th "ọ đi m.ểCâu Đo th trích tác ph m: "Ti ng gà tr a"ế ư- Tác gi Xuân Quỳnhả 0,5 đi m.ể0,5 đi mểCâu dung đo th Trên ng hành quân, ng cháu nghe ti ng ườ ườ ếgà tr nh và chính ti ng gà đã đánh th ni tu th ộcách nhiên.ấ đi m.ểCâu Đi ng Nghe-Tác ng: Nh nh giác nh ni tu th ủng cháu.ườ 0,5 đi mể0,5 đi mểII. LÀM VĂN: bàiở :Gi thi ng thân mà em yêu quý và tình em ườ ốv ng y.ớ ườ ấb)Thân bài Miêu nh ng nét t, đáng chú ý: làn da, mái tóc, hành ậđ ng,… ng thân và tình m, xúc em. ườ ủ- Bi vai trò ng thân và quan ng ườ ườthân ng xung quanh và thái ườ ọ- ni đáng nh nh gi em và ng thân, bi ườ ềk ni đó.ỉ ệ- Tình em ng thân: mong mu bi ườ ến, đáp công ng thân, ng đángơ ườ ứv ng thân mình.ớ ườ ủc) bài ế- Kh ng nh vai trò ng thân trong cu ng. ườ ố- Th hi xúc em ng thân.ể ườ* Bi đi m:ể ể- Đi 5- 6: các yêu trên. Di loát, dùng ừchính xác, không sai chính trình bày ch p, bài vi có ảxúc, có sáng oạ .- Đi 3- 4: yêu đi 5- 6, đôi ch sai chính đi m.ể4 đi m.ể1 đi mểdùng câu.ừ ặ- Đi 1- 2: Bài vi sài, nhi chính di t, dùng ừđ câu.ặ- Đi 1ể ướ Ch bi vi bài văn bi m, quá nhi ỗdi t, dùng câu, ch vi th u.ễ ấ- Đi 0: để