Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2018-2019 mã đề 004

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2019-01-06 23:16:06 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

GD ĐT QU NG TRƠ I(Đ có trang)ề KI TRA HKIỂ NĂM CỌ 2018 2019MÔN TOÁN: Th gian làm bàiờ 45 Phút có 25 câuề tênọ ………………………………. báo danhố ……………… Mã ề004Câu 1: ng :ằA -98 B. 14 C. 98 D. 14 Câu 2: Góc không nh góc khi Tia Ox’ là tia tia Oy và tia Oy’ là tia tia Ox ủB. Tia Ox’ là tia tia Ox và tia Oy là tia tia Oy’ố ủC. Tia Ox là tia tia Oy và tia Oxố là tia Oy’.ố ớD. Tia Ox’ là tia tia Ox và ủCâu 3: Vi th phân 0,16 ng phân gi làế ướ ảA B. C. D. Câu 4: Ch câu tr sai. Cho hình bên Bi thì B. C. Câu 5: Cho hình Hãy ch câu sai ọA ABC ADE c.c.c )B. vuông ABC vuông ADE c. huy g. nh n) ọC. ABC ADE .g .c) D. ABC ADE (g .c .g)Câu 6: Cho tam giác DEF có Tia phân giác góc EF Kh ng nh nào sau đây ịTrang /40 4là sai: DE DF; EI FI B. DIE DIF C. IE IF, DI EF D. DE DF Câu 7: Các th nào sau đây không thành th c? ứA và B. và C. và D. và Câu 8: Cho bi thu theo a, thu theo (a;b ệthì: thu theo abỉ ệB. thu theo ệC. thu theo D. ngh ch theo ab.ỉ ốCâu 9: Ch câu phát bi đúng nh ấA Hai ng th ng song song là hai ng th ng có đi chungườ ườ ểB. Hai ng th ng không có đi chung là hai ng th ng song song nhauườ ườ ớC. Hai ng th ng song song là hai ng th ng có vô đi chung.ườ ườ ểD. Hai ng th ng không song song là hai ng th ng không có đi chung ườ ườ ểCâu 10: Cho PQR DEF trong đó PQ 4cm QR 6cm, DF= 5cm Chu vi tam giác DEF là :A 16cm B. 14cm C. 17cm D. 15cmCâu 11: Cho hai tam giác MNP và DEF có MN DE; MP DF NP EF Ta có NPM DFE B. MPN EDF C. MNP ∆EDF D. MNP DEF Câu 12: nào sau đây không gi và B. C. D. Câu 13: Ch câu phát bi đúng ểA Hai ng th ng vuông góc thành hai góc vuôngườ ạTrang /4B. Hai ng th ng vuông góc thì nhauườ ắC. Hai ng th ng vuông góc ch thành góc vuôngườ ộD. Hai ng th ng nhau thì vuông góc ườ ắCâu 14: Cho thì ho B. ho C. D. Câu 15: qu làm tròn 0, 7125 ch th phân th ba làế ứA 0, 713 B. 0, 710 C. 0, 700 D. 0, 712Câu 16: Cho hình Các tam giác không ng nhau theo tr ng c- c-c là :ẽ ườ ợA BCE BDE B. ACE ADE C. ABC ABD D. ∆ADB ∆ABCCâu 17: Cho 20 thì :A B. C. D. 0Câu 18: xố 12 không ng nào trong các sau đây ?ằ ốA B. C. (x 4D. 18 )Câu 19: Cho tam giác ABC Ta có 108 B. 180 C. D. 180 0E. 180 Câu 20: Cho bi hai ng và ngh ch nhau khi 10 thì làế ượ ệA 60 B. C. D. đáp khác ốCâu 21: thì ng ằA B. C. 27 D. 81 Câu 22: Cho tam giác ABC có góc ACx là góc ngoài nh tam giác ABC. Kh ng nh nào ịsau đây là sai: Trang /4A B. C. D. Câu 23: ng th ng AB đo th ng CD M. ng th ng AB là ng trung tr ườ ườ ườ ủđo th ng CD khiạ ẳA AB CD và MC +MD CD B. AB CDC. AB CD và MC MD D. AB CD A; Câu 24: Ch câu sai Các nguyênọ x, mà là 1, B. 6, C. x=2, -3 D. 2, 3Câu 25: Đi thu th hàm 2ể là :A -2 B. 1; C. -1; D. 1; -2 ------ ------ẾTrang /4