Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2018-2019 mã đề 003

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2019-01-06 23:15:37 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

GD ĐT QU NG TRƠ I(Đ có trang)ề KI TRA HKIỂ NĂM CỌ 2018 2019MÔN TOÁN: Th gian làm bàiờ 45 Phút có 25 câuề tênọ ………………………………. báo danhố ……………… Mã ề003Câu 1: Đi thu th hàm 2ể là :A -1; B. 1; -2 C. 1; D. -2 )Câu 2: Góc không nh góc khi Tia Ox’ là tia tia Ox và ủB. Tia Ox là tia tia Oy và tia Oxố là tia Oy’.ố ớC. Tia Ox’ là tia tia Oy và tia Oy’ là tia tia Ox ủD. Tia Ox’ là tia tia Ox và tia Oy là tia tia Oy’ố ủCâu 3: Cho hình Các tam giác không ng nhau theo tr ng c- c-c là :ẽ ườ ợA ∆ADB ∆ABC B. BCE BDE C. ABC ABD D. ACE ADECâu 4: Cho tam giác ABC Ta có 180 0B. C. 180 D. 108 E. 180 Câu 5: ng th ng AB đo th ng CD M. ng th ng AB là ng trung tr đo nườ ườ ườ ạth ng CD khiẳA AB CD và MC MD B. AB CD và MC +MD CDC. AB CD D. AB CD A; Câu 6: ng :ằA 98 B. -98 C. 14 D. 14 Câu 7: Vi th phân 0,16 ng phân gi làế ướ ảA B. C. D. Câu 8: Cho tam giác DEF có Tia phân giác góc EF Kh ng nh nào sau đây ịlà sai: IE IF, DI EF B. DIE DIF Trang /40 3C. DE DF; EI FI D. DE DF Câu 9: Cho PQR DEF trong đó PQ 4cm QR 6cm, DF= 5cm Chu vi tam giác DEF là :A 14cm B. 17cm C. 15cm D. 16cmCâu 10: Cho hình Hãy ch câu sai ọA ABC ADE (g .c .g)B. vuông ABC vuông ADE c. huy g. nh n) ọC. ABC ADE .g .c) D. ABC ADE c.c.c )Câu 11: xố 12 không ng nào trong các sau đây ?ằ ốA B. 18 )C. D. (x 4Câu 12: Cho bi hai ng và ngh ch nhau khi 10 thì làế ượ ệA B. C. 60 D. đáp khác ốCâu 13: Ch câu sai Các nguyênọ x, mà là 6, B. x=2, -3 C. 2, D. 1, Câu 14: Cho hai tam giác MNP và DEF có MN DE; MP DF NP EF Ta có NPM DFE B. MNP DEF C. MNP ∆EDF D. MPN EDF Câu 15: nào sau đây không gi và B. C. D. Câu 16: Cho 20 thì :A B. C. D. Câu 17: Các th nào sau đây không thành th c? ứTrang /4A và B. và C. và D. và Câu 18: Cho bi thu theo a, thu theo (a;b ệ0 thì: thu theo abỉ ệB. ngh ch theo ab.ỉ ốC. thu theo D. thu theo ệCâu 19: Cho tam giác ABC có góc ACx là góc ngoài nh tam giác ABC. Kh ng nh nào ịsau đây là sai: B. C. D.