Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2018-2019 mã đề 002

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2019-01-06 23:15:06 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

GD ĐT QU NG TRƠ I(Đ có trang)ề KI TRA HKIỂ NĂM CỌ 2018 2019MÔN TOÁN: Th gian làm bàiờ 45 Phút có 25 câuề tênọ ………………………………. báo danhố ……………… Mã ề002Câu 1: Cho tam giác ABC Ta có 180 0B. 108 C. 180 D. E. 180 Câu 2: Vi th phân 0,16 ng phân gi làế ướ ảA B. C. D. Câu 3: Cho thì B. ho C. ho D. Câu 4: ng :ằA 14 B. 98 C. -98 D. 14 Câu 5: Ch câu phát bi đúng ểA Hai ng th ng vuông góc ch thành góc vuôngườ ộB. Hai ng th ng vuông góc thì nhauườ ắC. Hai ng th ng vuông góc thành hai góc vuôngườ ạD. Hai ng th ng nhau thì vuông góc ườ ắCâu 6: Cho hình Hãy ch câu sai ọA ABC ADE c.c.c )B. ABC ADE .g .c) Trang /40 2C. vuông ABC vuông ADE c. huy g. nh n) ọD. ABC ADE (g .c .g)Câu 7: Cho tam giác ABC có góc ACx là góc ngoài nh tam giác ABC. Kh ng nh nào ịsau đây là sai: B. C. D. Câu 8: nào sau đây không gi và B. C. D. Câu 9: Cho 20 thì :A B. C. D. 1Câu 10: Cho tam giác DEF có Tia phân giác góc EF Kh ng nh nào sau ịđây là sai: DE DF B. IE IF, DI EF C. DIE DIF D. DE DF; EI FICâu 11: xố 12 không ng nào trong các sau đây ?ằ ốA 18 B. C. D. (x 4Câu 12: Góc không nh góc khi Tia Ox’ là tia tia Ox và tia Oy là tia tia Oy’ố ủB. Tia Ox’ là tia tia Ox và ủC. Tia Ox là tia tia Oy và tia Oxố là tia Oy’.ố ớD. Tia Ox’ là tia tia Oy và tia Oy’ là tia tia Ox ủCâu 13: qu làm tròn 0, 7125 ch th phân th ba làế ứA 0, 710 B. 0, 713 C. 0, 712 D. 0, 700Câu 14: Ch câu phát bi đúng nh ấA Hai ng th ng song song là hai ng th ng có đi chungườ ườ ểB. Hai ng th ng không có đi chung là hai ng th ng song song nhauườ ườ ớC. Hai ng th ng song song là hai ng th ng có vô đi chung.ườ ườ ểTrang /4D. Hai ng th ng không song song là hai ng th ng không có đi chung ườ ườ ểCâu 15: Cho PQR DEF trong đó PQ 4cm QR 6cm, DF= 5cm Chu vi tam giác DEF là :A 14cm B. 15cm C. 17cm D. 16cmCâu 16: Ch câu tr sai. Cho hình bên Bi thì B. C. Câu 17: Ch câu sai Các nguyênọ x, mà là 2, B. x=2, -3 C. 6, D. 1, Câu 18: Cho bi thu theo a, thu theo (a;b ệ0 thì: ngh ch theo ab.ỉ ốB. thu theo C. thu theo ệD. thu theo abỉ ệCâu 19: ng th ng AB đo th ng CD M. ng th ng AB là ng trung tr ườ ườ ườ ủđo th ng CD khiạ ẳA AB CD B. AB CD và MC +MD CDC. AB CD A; D. AB CD và MC MDCâu 20: Các th nào sau đây không thành th c? ứA và B. và C. và D. và Câu 21: Cho hai tam giác MNP và DEF có MN DE; MP DF NP EF Ta có NPM DFE B. MNP ∆EDFTrang /4C. MPN EDF D. MNP DEF Câu 22: thì ng ằA 81 B. C. D. 27 Câu 23: Đi thu th hàm 2ể là :A -1; B. -2 C. 1; -2 D. 1; )Câu 24: Cho bi hai ng và ngh ch nhau khi 10 thì làế ượ ệA B. đáp khác ốC. D. 60 Câu 25: Cho hình Các tam giác không ng nhau theo tr ng c- c-c là :ẽ ườ ợA ABC ABD B. ∆ADB ∆ABC C. ACE ADE D. BCE BDE------ ------ẾTrang /4