Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2018-2019 mã đề 001

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2019-01-06 23:14:37 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

GD ĐT QU NG TRƠ I(Đ có trang)ề KI TRA HKIỂ NĂM CỌ 2018 2019MÔN TOÁN: Th gian làm bàiờ 45 Phút có 25 câuề tênọ ………………………………. báo danhố ……………… Mã đề 001Câu 1: Cho bi thu theo a, thu theo (a;b ệthì: A. ngh ch theo ab.ỉ ốB. thu theo ệabC. thu theo abỉ ệD. thu theo ệba Câu 2: xố 12 không ng nào trong các sau đây ?ằ ốA. 18 B. C. (x 4D. Câu 3: Cho 35 thì A. ho ặ35 B. 35C. 35 ho ặ35 D. 35-Câu 4: Cho tam giác ABC Ta có A. µµµA C+ 108 B. µµµA C+ 180 0C. µµµA C+ 180 D. E. µµµA C+ 180 Câu 5: ng th ng AB đo th ng CD M. ng th ng AB là ng trung tr đo nườ ườ ườ ạth ng CD khiẳA. AB CD và MC MD B. AB CD A; C. AB CD và MC +MD CD D. AB CDCâu 6: 196 ng :ằA. 98 B. -98 C. 14 D. 14 Trang /40 1Câu 7: Cho 20 thì :A. B. C. D. 0Câu 8: Đi thu th hàm 2ể là :A. 1; -2 B. 1; C. -1; D. -2 )Câu 9: ế3a thì ng ằA. 27 B. 81 C. D. Câu 10: Cho tam giác ABC có góc ACx là góc ngoài nh tam giác ABC. Kh ng nh nào ịsau đây là sai: A. ·µµACx B= B. ·µACx C. D. ·µACx B> Câu 11: Ch câu phát bi đúng nh ấA. Hai ng th ng không song song là hai ng th ng không có đi chung ườ ườ ểB. Hai ng th ng song song là hai ng th ng có đi chungườ ườ ểC. Hai ng th ng không có đi chung là hai ng th ng song song nhauườ ườ ớD. Hai ng th ng song song là hai ng th ng có vô đi chung.ườ ườ ểCâu 12: Ch câu tr sai. Cho hình bên Bi ế¶¶03 1120H K= thì A. ¶¶01 3120H K= B. ¶¶02 460H K= C. ¶¶04 260H K= Câu 13: qu làm tròn 0, 7125 ch th phân th ba làế ứA. 0, 710 B. 0, 713 C. 0, 712 D. 0, 700Câu 14: Ch câu phát bi đúng ểA. Hai ng th ng nhau thì vuông góc ườ ắB. Hai ng th ng vuông góc thành hai góc vuôngườ ạC. Hai ng th ng vuông góc thì nhauườ ắD. Hai ng th ng vuông góc ch thành góc vuôngườ ộCâu 15: Cho hai tam giác MNP và DEF có MN DE; MP DF NP EF Ta có A. MNP DEF B. MNP ∆EDFTrang /4C. NPM DFE D. MPN EDF Câu 16: nào sau đây không gi ữ13- và 23A. 49 B. 29- C. 29 D. 49- Câu 17: Vi th phân 0,16 ng phân gi làế ướ ảA. 425 B. 16100 C. D. 850Câu 18: Ch câu sai Các nguyênọ x, mà 32 xy= là A. 1, B. x=2, -3 C. 2, D. 6, Câu 19: Cho hình Hãy ch câu sai ọA. ABC ADE .g .c) B. ABC ADE c.c.c )C. vuông ABC vuông ADE c. huy g. nh n) ọD. ABC ADE (g .c .g)Câu 20: Cho bi hai ng và ngh ch nhau khi 10 thì làế ượ ệA. 60 B. đáp khác ốC. 53 D. 35Câu 21: Cho tam giác DEF có µ$E Tia phân giác góc EF Kh ng nh nào sau ịđây là sai: A. IE IF, DI EF B. DE DF ··IDE IDF C. DIE DIF D. DE DF; EI FICâu 22: Góc ·xOy không nh góc ớ·' 'x Oy khi A. Tia Ox’ là tia tia Ox và tia Oy là tia tia Oy’ố ủB. Tia Ox’ là tia tia Ox và ủ·0' 180yOy=C. Tia Ox’ là tia tia Oy và tia Oy’ là tia tia Ox ủTrang /4D. Tia Ox là tia tia Oy và tia Oxố là tia Oy’.ố ớCâu 23: Cho hình Các tam giác không ng nhau theo tr ng c- c-c là :ẽ ườ ợA. ACE ADE B. ∆ADB ∆ABC C. BCE BDE D. ABC ABDCâu 24: Các th nào sau đây không thành th c? ứA. 1521 và 125175 B. 14:7 và 2:3 9C. 13- và 1957- D. và Câu 25: Cho PQR DEF trong đó PQ 4cm QR 6cm, DF= 5cm Chu vi tam giác DEF là :A. 17cm B. 16cm C. 14cm D. 15cm------ ------ẾTrang /4