Đề thi học kì 1 môn toán lớp 7 có đáp án

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-12-29 22:15:32 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

MA TRAÄN ÑEÀ KIEÅM TRA HOÏC KYØ IMoân Toaùn Lôùp 7BCNaêm hoïc 2014 2015Noäi dung Nhaän bieát Thoâng hieåu Vaän duïng ToångcoängSoá thöïc Bieát caùc quy taéctính toaùn vôùiluõy thöøa Thöïc hieänthaønh thaïo caùcpheùp toaùn treântaäp hôïp soáhöõu tæSoá caâuSoá ñieåmTæ leä 11ñ10% 12ñ20% 23ñ30%Haøm soá vaøñoà thò Bieát ñöôïc khinaøo vaø tæ leäthuaän (nghòch)vôùi nhau Tính ñöôïc giaù tròcuûa haøm soáSoá caâuSoá ñieåmTæ leä 11ñ10% 11,5ñ15% 22,5ñ25%Tam giaùc -Bieát caùc t.hôïp baèng nhau cuûa tam giaùc.- Bieát ñònh lyù veà toång ba goùc cuûa tam giaùc Tính ñöôïc soá ñocaùc goùc cuûatam giaùc Bieát vaän duïng t.hôïp baèng nhau cuûa tam giaùc ñeå c.minh hai ñ. thaúng baèng nhau, hai goùc baèng nhau.Soá caâuSoá ñieåmTæ leä 22ñ20% 11ñ10% 11,5ñ15% 44,5ñ45%Toång soácaâuToång soáñieåmTæ leä 44ñ40% 23ñ30% 2330% 810ñ100%DUY TỆ Xuân Lãnh, ngày 10 tháng 12 năm 2014Giáo viên ra đềMai Hoàng SanhÝ KI BAN CHUYÊN MÔNẾ ỦÑEÀ KIEÅM TRA HOÏC KYØ IMoân Toaùn Lôùp 7BC Naêm hoïc 2014 2015Thôøi gian laøm baøi 90 phuùtCaâu 1: Phaùt bieåu quy taéc nhaân hai luõy thöøa cuøng cô soá.(1 ñieåm)Caâu 2: Khi naøo thì hai ñaïi löôïng vaø tæ leä thuaän vôùi nhau. (1 ñieåm)Caâu 3: Phaùt bieåu ñònh lyù veà toång ba goùc cuûa moät tam giaùc.(1 ñieåm)Caâu 4: Phaùt bieåu tröôøng hôïp baèng nhau thöù nhaát cuûa hai tam giaùc.(1 ñieåm)Caâu 5: (2 ñieåm)a) Tính: √36b) Tính: 212 47 -89 )c) Tìm bieát: 47−x=13d) Tìm vaø bieát x5 y2 vaø 21Caâu 6: Cho tam giaùc ABC coù µA 30o= vaø µµB C= Tính soá ñoù goùc vaø goùc ?(1 ñieåm)Caâu 7: Cho haøm soá f(x) 2x 1. Tính f(1), f(-2), f(0).(1,5 ñieåm)Caâu 8: Cho tam giaùc ABC coù AB AC, tia phaân giaùc cuûa goùc caét BC taïi H. (1,5 ñieåm)Chöùng minh raèng:a) HB HCb) ··ABH ACH=--Heát--ÑAÙP AÙN VAØ THANG ÑIEÅM KIEÅM TRA HOÏC KYØ IMoân Toaùn Lôùp 7BC Naêm hoïc 2014 2015Caâu ñeán Caâu Moãi phaùt bieåu ñuùng ñöôïc ñieåmCaâu 5: a) 36 (0,5 ñieåm)b)1 132 .2 14 7- -æ ö+ =ç ÷è (0,5 ñieåm)c) 12 57 21 21 21x= (0,5 ñieåm)d) AÙp duïng tính chaát cuûa daõy tæ soá baèng nhau, ta coù:217 35 145 3x yx-= =- (0,5 ñieåm)Caâu 6: µµB 75o= (1 ñieåm)Caâu 7: Moãi giaù trò tính ñuùng ñöôïc 0,5 ñieåm f(1)= f(–2) f(0) 1Caâu 8: GT AB= AC··BAH CAH CAHKL a) HB HCb) ··ABH ACH=Veõ hình Ghi GT vaø KL ñöôïc 0,5 ñieåma) Xeùt AHB vaø AHC coùAB AC (gt) ··BAH CAH (gt) ;AH caïnh chungNeân AHB AHC (cgc) HB HC (caïnh töông öùng) (0,5 ñieåm)b) Vì AHB AHC ··ABH ACH= (goùc töông öùng) (0,5 ñieåm)--Heát--