Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học kì 1 môn toán lớp 7 có đáp án năm học 2018-2019 (10)

3b87e245349e751200b2c584a3d4b0c1
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-12-29 22:28:52 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 266 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

MA TR KI TRA KÌ IẬ ỌMÔN: TOÁN 7C đấ ộCh đủ Nh bi tậ Thông hi uể ngậ ụT ngổV ng th pậ ng caoậ ụ1. th c. Số ốh .ữ TN TL TN TL TN TL TN TLN quiắ ượt th hi cácắ ệphép tính trên pậh R, mợ ắđ nh nghĩaượ ịt th c, tínhỉ ứch lấ ệth cứ Hi qui cể ắth hi phépự ệtính trên pậh làmợ ểbài tính giáậtr bi th c,ị ứtìm x.S câu:ốS đi m:ố 21,0 42,0 63,02. Hàm vàốđ th .ồ Nh bi iậ ạl ng lượ ệthu n, 2đ iậ ạl ng lượ ệngh ch, tị ỉl .N cệ ượkhái ni hàmệs và th .ố ng tínhậ ụch iấ ạl ng lượ ệthu n, iậ ạl ng lượ ệngh ch gi iị ảcác ng bàiạt p.ậ ngậ ụlinh ho t,ạtính ch tấc lủ ệth c, dãy tứ ỉs ngố ằnhau làmểcác bài pậkhó.S câu:ốS đi m:ố 21,0 11,0 11,0 43,03. ngườth ng vuôngẳgóc, ngườth ng songẳsong. Nh bi cácậ ếgóc 1ạ ởđ ng th ng tườ ắ2 ng th ng.ươ Bi cách vế ẽhình, ghi GT-KL. Bi tếch ng minhứhai ngườth ng vuôngẳgóc, song songd vào quanựh gi vuôngệ ữgóc và songsong.S câu:ốS đi m:ố 10,5 11,0 21,54. Tam giác. ngắ ượ ổ3 góc tủ ộtam giác, gócngoài tam giác. ng cácậ ụtr ng pườ ợb ng nhau aằ ủ2 tam giác đểch ng minh 2ứtam giác ngằnhau đó suyừra đo nạth ng ngẳ ằnhau, gócb ng nhau.ằ ngậ ụt ng cácổ ợki th cế ứđ ch ngể ứminh đo nạth ng ngẳ ằnhau, gócb ng nhau.ằS câu:ốS đi m:ố 10,5 11,0 11,0 32,5T ng câu:ổ ốT ng sổ ốđi m:ểT 63,030% 53,0đ30% 22,0đ20% 22,0đ20% 1510100%PHÒNG GD ĐT VĂN CH NẤ CHÍNH TH CỀ KI TRA KÌ ỌNĂM 2018 2019ỌMÔN: TOÁN 7Th gian làm bài 90 phút (không th gian giao ờđ )ềĐ này 01 trangề ồA. PH TR NGHI KHÁCH QUAN:Ầ (3,0 đi m).ểHãy vi vào bài thi ch ch cái in hoa ng tr đáp đúng.ế ướ ốCâu 1. Kh ng nh nào sau đây đúng: ịA. ()882 2- =- B. 32 63 9- -æ ö=ç ÷è C. 41 12 16-æ ö=ç ÷è D. ()2352 2é ù- =ë ûCâu Cách vi nào sau đây là đúng:ếA.25,025,0 B. 0, 25- )25,0( C. 0, 25- =)25,0( D.25,0= 0,25 Câu Cho ng th ng hai ng th ng và và trong các góc thành có ườ ườ ặgóc so le trong ng nhau thì:ằA. // B. bắ C. ^b D. trùng bớCâu 4. Đi thu th hàm -2x là:ể ốA. (-1; -2) B. (-1;2) C. (0;2) D.( 12 ;-4) Câu 5. Cho và là hai ng ngh ch và hai giá tr ng ng chúng ượ ươ ượcho trong ng -2 10 -4 Giá tr tr ng trong ng là:ị A.-5 B. 0,8 C.-0,8 D.M qu khácộ Câu 6. Cho HIK và MNP bi ếˆ ˆH M= ˆI N= ểD HIK =D MNP theo tr ng pườ ợgóc nh góc thì thêm đi ki nào sau đây:ạ A. HI MN B. IK MN C. HK MP D. HI NPB. PH LU N:Ầ (7,0 đi m)ểCâu (1,0 đi m)ể Th hi phép tính:ự ệa) 5: :4 11 11æ ö- +ç ÷è b) 23 13 362 9æ ö- +ç ÷è øCâu (1,0 đi m)ể Tìm bi t:ếa) 7:3 12x- =- b) ()22 25x+ =Câu (1,5 đi m).ể Cho th hàm (m ố12 )x (v là ng ,ớ ố21m đi qua đi A(2;4).ểa) Xác nh m;ịb) th hàm đã cho giá tr tìm câu a.Tìm trên th hàm trên ượ ốđi có tung ng 2.ể ằCâu 10 (2,5 đi m).ể Cho tam giác ABC vuông A, có AB AC. là trung đi nh BC.ạ ạa) Ch ng minh ứAKB AKCD =D và AK ^BC.b)T ng vuông góc BC, nó AB E. Ch ng minh EC//AK.ừ ườ ức) Ch ng minh CE CB.ứCâu 11 (1,0 đi m).ể Cho 12c bæ ö= +ç ÷è ớ, 0;a c¹ ch ng minh ng ằa cb b-=- tếH NG CH ƯỚ KI TRA KÌ NĂM 2018 2019Ề ỌMÔN: TOÁN 7(H ng này 03 trang)ướ ồA. PH TR NGHI KHÁCH QUAN: (3,0 đi m).ểCâu 6Đáp án AB. PH LU N: (7,0 đi m)ểPh nầ dungộ Đi mểCâu a) ()3 5:4 1151 011Aæ ö= +ç ÷è ø= =0,250,25b) 23 13 362 9æ ö- +ç ÷è =6.9149:3 2363234 0,250,25Câu a) 7:3 12x- =-2 5:3 12 82 29:3 242 29:3 241629xxxx-Û -Û =-Û =Û =0,250,25b) ()22 25x+ =*TH1: 122532xxx*TH2:482532xxxKL: 1; -4ậ 0,250,25Câu a) Hàm (m ố12 )x (v là ng ,ớ ố21m đi qua đi A(2;6).ể6;2yx thay vào công th c: ứ273212).21(6mmm hàm có công th c:y 3x ứb)Đ th hàm đi qua O(0;0) và A(1;3)ồ 0,750,750 -13 yxy 3xCâu 10V hình và ghi GT KLẽ 0,5a) Xét AKBD vàAKCD có:AB AC (gt)C nh AK chungạBK CK (gt)ÞAKB AKCD =D (c-c-c)ÞCKABKAˆˆ (2 góc ng ng) mà ươ ứ0180ˆˆCKABKA (2 góc ềbù) nên 090ˆˆCKABKA hay AK ^BC 0,50,25b) Ta có AK ^BC (ch ng minh a)ứ CE ^BC (gt) suy ra EC//AK (tính ch t)ấ 0,5BA CE Kc) Ta có ACBKABˆˆ (cùng ph ớCBAˆ mà KACKABˆˆ (2 góc ng ng tam giác ng nhau) suy ra ươ ằˆ ˆCAK BCA= (1)L có: ạECAKACˆˆ (so le trong) (2)T (1) và (2) suy ra ừBCAECAˆˆ Xét ABCD và AECD có:090ˆˆCAECAB nh AC chungạBCAECAˆˆ (cmt)ABC AECÞ =D (g –c –g) ÞCB CE (2 nh ng ng)ạ ươ 0,250,250,25Câu 11 ừ1 12c bæ ö= +ç ÷è ta có 12a bc ab+= hay 2ab ac bc suy ra ab ab ac bcÞab bc ac ab Þb(a c) a(c b)Hay cb b-=- 0,50,5L ý: HS làm theo cách khác mà đúng thì cho đi đa.ư ố- HS hình sai ho không hình thì không ch đi bài hình.ẽ HS làm đúng đâu thì cho đi đó.