Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 Phòng GD&ĐT Ninh Hòa, Khánh Hòa năm học 2016 - 2017

Gửi bởi: dethithu vào ngày 2017-01-05 15:54:57
Nội dung
Doc24.vnPHÒNG GD VÀ ĐT NINH HÒA KI TRA KÌ NĂM 2016 2017Ề ỌMôn: TOÁN 6ớTh gian làm bài: 90 phút ờ(Không tính th gian phátờđ)ềBài 1. (2,25 đi m)ể Th hi phép tínhự ệa) 2.5 176 b) 17.5 7.17 16.12c) 2015 [38 (7 1) 2] 2017 Bài 2. (2,25 đi m) Tìm x, bi tể ếa) 8.x 20 76b) 10 2.(x 9) 3c) 54 x; 270 và 20 30Bài 3. (1,5 đi m) ểa) Tính ph {17;ố 19; 21; 23; …. 2017}b) Vi các nguyên nh 10.ế ơc) các nguyên sau theo th tăng n: 3; ­5; 6; 4; ­12; ­9; 0ắ ầBài 4. (1,5 đi m) ểS sinh kh tr ng là nhiên có ba ch khi hàng 18,ố ườ ếhàng 21, hàng 24 đu hàng. ủTính sinh kh tr ng đó.ố ườBài 5. (2,0 đi m)ể Trên tia Ox, hai đi và sao cho OA 4cm, OB 7cm.ẽ ểa) Trong ba đi O, A, thì đi nào gi hai đi còn i? Vì sao? ạb) So sánh OA và AB. c) Trên tia BO đi sao cho BC 5cm. Tính AC, đó hãy ch ng là trungẽ ỏđi đo th ng OA. ẳBài (0,5 đi m) ểTìm nhiên n, bi 2.n chia cho 1ố CHÍNHẢB CHÍNHẢDoc24.vnĐÁP ÁN THI KÌ MÔN TOÁN 6Ề ỚBài Đáp án Đi mể1.a 2.5 176 0,75= 2.25 176 0,25= 50 22 0,25= 28 0,251.b 17.5 7.17 16.120,75= 17.(5 7) 16.12 0,25= 17.12 16.12= 12.(17 16) 0,25=12.1 12 0,251.c 2015 [38 (7 1) 2] 2017 00,75= 2015 [38 2] 2017 00,25= 2015 [38 36] 0,25= 2015 2016 0,252.a 8.x 20 760,758.x 76 20 8.x 56 0,25x 56 0,25x 7V 0,252.b 10 2.(x 9) 30,7510 2.(x 9) 160,252.(x 9) 16 10 60,25x 12 12ậ 0,252.c54 x; 270 và 20 30 0,75+ Ta có: 54M và 270M C(54,Ư 270) 0,25Doc24.vn+ Ta có: 54 2.3 3270 2.5.3 3Suy ra CLN(54,Ư 270) 2.3 54 0,25 C(54,Ư 270) (54) {1;Ư 2; 3; 6; 9; 18; 27; 54}Vì 20 30 nên 27 27ậ 0,253.a Tính ph {17;ố 19; 21; 23; …. 2017}0,5S ph là: (2017 17) 1001ố ợ0,53.b Vi các nguyên nh 10.ế ơ0,5T các nguyên nh 10 là 2; 3; 5; }0,53.c các nguyên sau theo th tăng n: 3; ­5; 6; 4; ­12; ầ­9; 5S đúng ­12; ­9; ­5; 0; 3; 4; 6ắ ế0,54 sinh kh tr ng là nhiên có ba ch .ố ườ ốM khi hàng 18, hàng 21, hàng 24 đu hàng. Tìm sỗ ốh sinh kh tr ng đó.ọ ườ 1,5+ là sinh kh tìm 0,25+ Ta có BC(18; 21; 24) 0,25+ BCNN(18; 21; 24) 504 0,25+ Nên BC(18; 21; 24) {0; 504; 1008;…} 0,25+ Vì là nhiên có ba ch nên suy ra 504 0,25+ sinh kh tr ng là 504 sinhậ ườ 0,255.a BA xOOA 4cm; OB 7cm BC 5cm 0,25Trong ba đi O, A, thì đi nào gi hai đi còn i? ạVì sao? 0,5+ Đi gi hai đi và B.ể 0,25+ Vì trên tia Ox, có OA OB (do 4cm 7cm) 0,255.b So sánh OA và AB. 0,75+ Vì đi gi và nên OA AB OB 0,25Doc24.vn+ 4cm AB 7cm AB 7cm 4cm 3cm 0,25+ Vì OA 4cm; AB 3cm nên OA AB (do 4cm 3cm)V OA ABậ 0,255.c Trên tia BO đi sao cho BC 5cm. Tính AC.ẽ đó ch ngừ ứt là trung đi đo th ng OA. 5+ Trên tia BO, có BA BC (vì 3cm 5cm) nên đi gi ữB và CSuy ra BA AC BC 3cm AC 5cm AC 5cm 3cm 2cm 25+ Trên tia BO, có BC BO (vì 5cm 7cm) nên đi gi ữB và OSuy ra BC CO BO 5cm CO 7cm CO 7cm 5cm 2cm Vì OA 2(cm) nên CO CA OA Suy ra là trung đi OA.ể 256 Tìm nhiên n, bi 2.n chia cho 1ố ế0,5+ Ta có 2. 5M 1 2.n 2.1 3M 1 2.(n 1) 3M 1 3M 1 (3) 0,25+ Ta có (3) {1;Ư 3}Suy ra 2V {0; 2} 0,25Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.