Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 trường tiểu học Vạn Thái, Hà Nội năm 2016 - 2017

Gửi bởi: Nguyễn Quang Hưng vào ngày 2017-01-06 06:49:21 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vnTr ng ti Thái ườ ạĐ KI TRA ĐNH CU KÌ IỀ ỐMÔN: Toán 2ớNăm c:ọ 2016 2017.A­ Ph :ầ (5 đi m)ểCâu1: (1 đi m) Đúng ghi sai ghi S: a) 17 b) 16 8Câu (1 đi m):ể Khoanh tròn vào ch cái đt tr qu đúng:ữ ướ *2dm ng là:ằA 20cm B. 10cm C. 2cm 30cmCâu 3: (1 đi m) Vi thích vào ch ch m:ế gi là .... gi .ờ ờCâu (1 đi m)ể Khoanh tròn vào ch cái đt tr qu đúng:ữ ướ ả* Hình bên có bao nhiêu hình giác? A. B. C. D. Câu 5: (1 đi m)ể Khoanh tròn vào ch cái đt tr qu đúng:ữ ướ 36 39 28 Doc24.vnDoc24.vnA. 75 B. 65 C. 11 D. 47B Ph II: đi Câu 1: (1 đi m) ểĐt tính tính :ặ 28 26 100 59 Câu 2: (1 đi m)ể hàng bu sáng bán đc 75 kg o, bu chi bán đc nhi ượ ượ ơbu sáng 18 kg o. bu chi hàng đó bán đc bao nhiêu kg o?ổ ượ Câu 3: (1 đi m)ể Tìm y: 72 11 Câu (1 đi m)ể Năm nay tu ông là tròn ch nh có hai ch ông nhi bà ụ9 tu i. bà năm nay bao nhiêu tu i?ổ ổBài 5: (1 đi m)ể Hình bên có: hình tam giác? Doc24.vnDoc24.vn NG CH ƯỚ ẤMÔN: Toán 2ớNăm c: 2016 2017ọA­ Ph :ầ (5 đi m)ểCâu1: (1 đi m) (M phép tính đi đúng cho 0,5 đi m)ỗ Đúng ghi sai ghi S: a) 17 b) 16 8Câu (1 đi m):ể Khoanh tròn vào ch cái đt tr qu đúng:ữ ướ *2dm ng là:ằ(A) 20cm B.10cm C. 2cm D. 30cmCâu 3: (1 đi m) Vi thích vào ch ch m:ế gi là 19 gi .ờCâu (1 đi m):ể Khoanh tròn vào ch cái đt tr qu đúng:ữ ướ ả* Hình bên có bao nhiêu hình giác? A. B. (C). D. Doc24.vn ĐDoc24.vn Câu 5: (1 đi m)ể Khoanh tròn vào ch cái đt tr qu đúng:ữ ướ 36 39 28 A. 75 B. 65 C. 11 (D). 47B Ph II đi Câu 1: (1 đi m) phép tính đi đúng cho 0,5 đi m)ỗ ểĐt tính tính :ặ 28 26 100 59 28 100 26 59 54 041Câu 2: (1 đi m)ể Bài gi iả Bu chi hàng đó bán đc kg làổ ượ 75 18 93( kg) Đáp 93 kg oố ạCâu 3: (1 đi m)ể Tìm 72 11 72 72 66 Câu (1 đi m)ể Bài gi iả tròn ch nh có ch là 90. năm nay ông 90 tu i.ố Năm nay bà có tu là:ụ 90 81 Tu i)ổ Đáp 81 tu iố ổBài 5: (1 đi m)ể Hình bên có: 09 hình tam giác.Doc24.vnDoc24.vn Doc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.