Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi Học kì 1 môn Toán lớp 2 năm học 2018-2019 (18)

cbc9ef015ef30bcff1dde5e33e72ebd2
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2019-01-14 23:05:17 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 245 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

1Ề ỐBài 1: Vi thích vào ch ch m: (1 đi m)ế ể87; 88; 89; ..........; ..........; ...........; ............; 94; 9582; 84; 86;...........;...........;............;............; 96; 98Bài 2: Vi ho ch thích vào ch ch m: (1 đi m)ế ểĐ cọ số Vi tế sốChín iươ sáu. …………...................................................................................... 84Bài 3: Tính nh m: (1 đi m)ẩ ểa. ..... c. =......b. 14 .... d. 17 =......Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi vào tr ng: (1 đi m)ố ểa. 16 □b. 12 □Bài 5: tính tính: (2 đi m)ặ ểa. 57 26 b. 39 c. 81 35 d. 90 58Bài 6: Khoanh vào ch tr câu tr đúng: (1 đi m)ữ ướ ểa. dm 10 dm ........ dmA. 18 dm B. 28 dm C. 38 dmb. Tìm bi t: 10 10ếA. 10 B. C. 20Bài 7: Khoanh vào ch tr câu tr đúng: (1 ướ ờđi m)ểa. Có bao nhiêu hình ch nh t?ữ ậA. hình B. hình C. hìnhb. Có bao nhiêu hình tam giác?A. hình B. hình C. hình Bài 8: (2 điểm)a. Nhà Mai nuôi 44 con gà. Nhà Hà nuôi ít nhà Mai 13 con gà. ỏnhà Hà nuôi bao nhiêu con gà? (1 đi m)ạ ể……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….b. Em hái 20 bông hoa, ch hái nhi em bông hoa. ch hái ượ ượ ịđ bông hoa? (1 đi m)ượ ể……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….